Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om konstruktionsforhold for transportable konstruktioner

Fold alle ud

Forudsætninger, data, beregningsmetoder og resultater af eftervisning af sikkerhed og anvendelighed skal registreres i en geoteknisk projekteringsrapport. Detaljeringsniveauet i den geotekniske projekteringsrapport kan variere meget afhængigt af projekttype. For simple projekttyper kan et enkelt ark være tilstrækkeligt.

Den geotekniske projekteringsrapport bør normalt omfatte følgende punkter – evt. med krydsreferencer til andre dokumenter, der indeholder flere detaljer:

  • En beskrivelse af pladsen, omgivelserne og jordoverfladen,
  • En beskrivelse af jordbundsforholdene (ofte blot muldlagets tykkelse og det underliggende lag),

  • En beskrivelse af den foreslåede konstruktion,

  • Angivelse af pladsens egnethed med hensyn til den foreslåede konstruktion samt de acceptable risici,

  • Anbefaling for udformning af fundamenter og forankringer,

  • Fortegnelse over forhold, der skal kontrolleres under udførelsen, eller som kræver vedligeholdelse eller overvågning.

Det skal aftales, hvem der skal foretage kontrol under udførelsen, og hvem der følger op med overvågning af fundering og forankring.

Det anbefales, at lodsejere/udlejere, hvis grund ofte bruges til opstilling af midlertidige konstruktioner, får udført en geoteknisk undersøgelse, som kan danne grundlag for udarbejdelsen af den geotekniske projekteringsrapport, samt en eventuel optimering af fundering og forankring.

Projekteringsrapporten skal angive de punkter, der skal inspiceres, og den hyppighed, hvormed inspektionen skal foretages.