Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om energiforbrug

Fold alle ud

Beregning af energitilskud for vinduer (Eref)

Beregningen af energikrav til vinduer, glasydervægge (Curtain Walls), ovenlysvinduer og glastage er baseret på en beregning af vinduessystemet som helhed og tager udgangspunkt i en beregning af et vindue i referencestørrelse.

Energitilskuddet for vinduer beregnes som:

Eref = I x gw – G x Uw = 196,4 x gw – 90,36 x Uw

hvor:

I: Solindfald korrigeret for g-værdiens afhængighed af indfaldsvinklen.

gw : Total solenergitransmittans for vinduet.

G: Kilogradtimer i fyringssæsonen baseret på en indetemperatur på 20 °C.

Uw: Varmetransmissionskoefficient for vinduet.

Solindfaldet I og antallet af gradtimer G i løbet af fyringssæsonen er bestemt ud fra referenceåret DRY (før revisionen i 2014). Solindfaldet gennem vinduer afhænger af vinduernes orientering og der er derfor benyttet et enfamiliehus som reference med følgende vinduesfordeling:

Nord: 26 pct.

Syd: 41 pct.

Øst/vest: 33 pct.

Beregningen foretages for et enkeltfags oplukkeligt referencevindue på 1,23 m x 1,48 m. Energitilskuddet Eref er et relevant udtryk til at sammenligne forskellige vinduers ydeevne i opvarmningssæsonen og udgør derfor et energikrav til vinduessystemet. I konkrete byggesager skal energiberegningen og beregninger af indeklimaet foretages med de valgte vinduers data i de valgte størrelser og udformninger.
Med hensyn til gener af solindfald og eventuel overophedning om sommeren må der eventuelt foretages en særskilt vurdering heraf.

Der kan benyttes funktionsruder, fx af sikkerhedshensyn, så længe vinduessystemet med referenceruden opfylder kravet til energibalancen. Referenceruden er ruden inden der bliver indført funktionsruder. Det betyder, at der fx kan tilføjes laminerede glas i vinduet som sikkerhedsglas, hvis der er behov for det, selvom det kan betyde, at vinduet ikke længere overholder kravet til energibalancen. Dog skal ruden ellers svare til referenceruden. Det betyder, at der fortsat skal benyttes energibelægning og gasfyldning med den samme gasart. En ændring til funktionsglas kan dog medføre, at hulrummet i glasset bliver en smule mindre. Funktionsruder kan fx være ruder, der opfylder særlige behov i forhold til lyd, sikring, indkig, personsikkerhed eller brand.

Der kan ligeledes anvendes solafskærmende ruder, hvis der kan påvises en energibesparelse i primærenergi herved. Som ved andre funktionsruder skal ruden i øvrigt svare til referenceruden og ændringen skal alene være de solafskærmende tiltag. Man kan fx beregne energibesparelse ved en timebaseret simulering af energibehovet ved de to scenarier eller man kan benytte Be18. Når man sammenligner energibesparelsen skal det termiske indeklima overholde kravene i bygningsreglementet for begge scenarier, så det er to rimeligt ens scenarier man vurderer. Hvis man vælger at indføre solafskærmende glas i et scenarie, hvor der ikke er mekanisk køling, men hvor scenariet uden solafskærmende glas ikke kan overholde kravene til termisk indeklima uden mekanisk køling kan der regnes med en gennemsnitlig COP på kølemaskinen på 4,0 ved sammenligningen.

Selvom Eref er baseret på nyttiggørelsen af solenergitransmissionen gennem vinduer i et enfamiliehus, anvendes Eref også til sammenligning mellem vinduer ved udskiftning i andre bygninger end boliger. Dette gælder ikke sommerhuse, da de ifølge bestemmelser i planloven kun benyttes kort tid i opvarmningssæsonen.