Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ind
§ 485

De bærende konstruktioner i et bygværk skal indplaceres i en konstruktionsklasse på baggrund af: 

1) konstruktionens konsekvensklasse, jf. DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, og tilhørende DS/EN 1990 DK NA, 

2) konstruktionens kompleksitet og 

3) erfaringer med konstruktionstypen. 

Stk. 2. Hvis det kan dokumenteres, at en opdeling af bygværket i flere konstruktionsafsnit kan ske på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde, kan de enkelte konstruktionsafsnit indplaceres i forskellige konstruktionsklasser.

§ 486
Ved konstruktionsafsnit forstås i denne bekendtgørelse en afgrænset del af en konstruktion, hvor der er én projekterende organisation. 

Stk. 2. For et konstruktionsafsnit kan der være én konstruktionsklasse og én konsekvensklasse.

§ 487

Konstruktionens kompleksitet skal fastlægges som en af følgende: 

1) Simpel konstruktion: En konstruktion, hvor lastnedføringer er overskuelige, og ligevægtstilstande kan bestemmes på en enkel måde uden særlige forudsætninger eller værktøjer. 

2) Kompleks konstruktion: En konstruktion, hvor lastnedføringer kan være svære at overskue, hvor bestemmelse af ligevægtstilstande kræver særlige forudsætninger eller værktøjer, eller hvor ændringer i forudsætninger kan have væsentlig betydning for konstruktionens virkemåde. 

Stk. 2. Hvor der er tvivl om konstruktionens kompleksitet, anses denne for kompleks.

§ 488

Erfaringer med konstruktionstypen skal fastlægges som en af følgende: 

1) Traditionel konstruktion: En konstruktion, som der er stor og lang erfaring med, og som er baseret på kendte teknologier og udførelsesmetoder. 

2) Utraditionel konstruktion: En konstruktion, som der ikke er stor og lang erfaring med, eller som er baseret på nye teknologier og udførelsesmetoder. 

Stk. 2. Bærende konstruktioner omfattet af §§ 352 og 356 betragtes som utraditionelle. 

Stk. 3. Hvor der er tvivl om erfaringer med konstruktionstypen, anses denne for utraditionel.

§ 489

Konstruktioner eller konstruktionsafsnit skal indplaceres i en af følgende konstruktionsklasser: 

1) Konstruktionsklasse 1 (KK1), som omfatter: 

a) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til lav konsekvensklasse (CC1). 

b) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår i enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse uden vandret lejlighedsskel. 

c) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår i avls- og driftsbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 m. Bestemmelsen omfatter dog ikke avls- og driftsbygninger, hvor der ved svigt vil være stor fare for tab af dyreliv, svarende til bygninger, der vil blive placeret i høj konsekvensklasse (CC3), hvis de var beregnet til ophold for mennesker. 

d) Simple og traditionelle konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som indgår i industri- og lagerbygninger i 1 etage med en maksimal spændvidde på 40 m. 

2) Konstruktionsklasse 2 (KK2), som omfatter konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og som ikke er omfattet af konstruktionsklasse 1 eller 3. 

3) Konstruktionsklasse 3 (KK3), som omfatter: 

a) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til middel konsekvensklasse (CC2), og hvor konstruktionen eller konstruktionsafsnittet er utraditionelt eller komplekst. 

b) Konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der henregnes til høj konsekvensklasse (CC3). 

4) Konstruktionsklasse 4 (KK4), som omfatter Konstruktioner og konstruktionsafsnit, der henregnes til høj konsekvensklasse, hvor konsekvenserne af et svigt er særligt alvorlige (CC3+). 

Stk. 2. Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et areal på højst 50 m² er undtaget fra indplacering i konstruktionsklasser efter stk. 1.