Bygningsreglementet
Ændringer i BR15
FAQ
Vejledninger
Kampagnematerialer
BR15 in English

Gældende bygningsreglement:

Bygningsreglement 2015

Tidligere bygningsreglementer:

Boligejer - hvornår skal du gøre hvad?

Seneste opdateringer

vejledning 11. august 2017

Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst 50 m2

vejledning 09. august 2017

Brev til kommunerne om genbrug af byggevarer og dispensation i forhold til bygningsreglementet

faq 07. august 2017

Udbydere af byggeskadeforsikring

Spørgsmål:

Hvilke forsikringsselskaber udbyder byggeskadeforsikring?

vejledning 29. juni 2017

Vejledning om parkering i forbindelse med byggeri

vejledning 28. juni 2017

Vejledning om funktionafprøvning

vejledning 27. juni 2017

Vejledning om håndtering af forskellige typer energibehov i energirammen

vejledning 20. juni 2017

Vejledning om altaner med udliggerjern

faq 24. maj 2017

Betinget forsikringstilbud, byggelovens § 25 C

Kan kommunen acceptere et betinget tilbud på en byggeskadeforsikring?

vejledning 27. april 2017

Akustisk indeklima

faq 27. april 2017

Tjek Byggevirksomheden

Spørgsmål:

Kan man undersøge, hvor mange byggeskader en virksomhed har haft, og hvor stor en procentdel disse skader udgør af virksomhedens samlede byggerier?

vejledning 21. april 2017

Vejledning om overskridelse af skel ved opførelse af bebyggelse

faq 22. marts 2017

Brandmæssig opdeling af rækkehuse i 2 etager med lodret lejlighedsskel

Spørgsmål:

I Eksempelsamling for brandsikring af byggeri side 109, tabel 5,4 om brandmodstandsevne for brandsektionsadskillelser og brandsektionsstørrelser, fremgår af anvendelseskategori 4 og 5, at bygninger med mere end 1 etage skal opdeles for hver 600 m2. På side 140 i Eksempelsamlingen fremgår det dog, at der skal ske opdeling pr. 1200 m2.

faq 07. marts 2017

Umulighed ved afgivelse af tilbud på byggeskadeforsikring

Hvordan skal kommunen forholde sig til de tilfælde, hvor der ikke kan afgives tilbud om byggeskadeforsikring, hverken før eller efter byggeriet er opført?

vejledning 01. februar 2017

Håndtering af fugt i byggeriet

vejledning 01. februar 2017

Krav til fugtteknisk dokumentation samt fugtsagkyndiges kompetencer og virke

faq 23. januar 2017

Husejernes Forsikrings konkurs den 19. november 2016

Spørgsmål

Hvordan er forsikringstagere stillet efter Husejernes Forsikrings konkurs den 19. november 2016?

faq 16. december 2016

Indeksregulering af selvrisikoen i byggeskadeforsikring pr. 1. januar 2017

Spørgsmål

Hvordan reguleres selvrisikoen i byggeskadeforsikring?

vejledning 13. december 2016

Certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

vejledning 13. december 2016

Certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

vejledning 16. november 2016

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, 2. udgave 2016

faq 16. november 2016

Stråtage

Stråtage - Hvorledes udformes afstanden til andre bygninger på samme grund eller anden grund?

faq 16. november 2016

Brand - Kap. 5 samt eksempelsamlinger

Hvor kan jeg finde hjælp til de funktionsbaserede brandbestemmelser?

vejledning 11. november 2016

Lovliggørelse

faq 10. november 2016

Bygningsreglementet 2015 kapitel 1.2, stk. 3, pkt. 6

Spørgsmål:

Det følger af bygningsreglementet, kap. 1.2, stk. 3, pkt. 6, at undtagelsen ikke gælder for rum, hvor ansatte udfører almindeligt erhvervsarbejde. Hvad dækker denne bestemmelse over?

vejledning 13. oktober 2016

Vejledning om opkrævning af gebyrer i byggesager

vejledning 13. oktober 2016

Vejledende udtalelse om fortolkningen af skorstensfejerbekendtgørelsen

vejledning 23. september 2016

Vejledning om byggeskadeforsikring

faq 16. september 2016

VE-anlæg - Nærhed til Bebyggelsen - BR 15, kap. 7.2.5.1, stk. 10:

Spørgsmål:

VE-anlæg skal opføres i bebyggelsen eller i nærheden. Hvad forstås ved i nærheden?

faq 16. september 2016

Udløsning af energikrav ved etablering af gulvvarme

Spørgsmål:

Jeg ønsker at lægge gulvvarme på et eksisterende betongulv. Hvor meget må jeg lave, før krav om opfyldelse af gældende krav i BR15 træder i kraft?

faq 16. september 2016

Udskiftning af gulv, jf. vejledningsteksten til BR 15, kap. 7.4.2 stk. 1-6.

Hvordan forstås udskiftning af gulv, hvor energikravet skal opfyldes uanset rentabilitet?

faq 16. september 2016

Udskiftning af gulv, jf. vejledningsteksten til BR 15, kap. 7.4.2 stk. 1-6

Hvordan forstås udskiftning af gulv, hvor energikravet skal opfyldes uanset rentabilitet?

faq 16. september 2016

Bestemmelse af etageantal i BR15. kap. 7.2.1, stk. 8 og 10 samt kap. 7.2.5.1 stk. 1.

Hvordan opgøres etageantallet for et hus i 1½ etage?

faq 16. september 2016

Tillæg til energirammen - BR 15, kap. 7.2.3, stk. 3, BR 15 kap. 7.2.4.2, stk. 2 og BR 15 kap. 7.2.5.3, stk. 2

Hvis der fx på et isolationsafsnit på et hospital er krav til adskillelse af friskluft og afkastluft i ventilationsanlægget, og man dermed er henvist til mindre energieffektive varmegenvindingssystemer som fx væskekoblede batterier, kan der så indregnes et tillæg hertil i energirammen?

faq 16. september 2016

Efterisolering - krav ved ændring fra kontor til bolig - BR 15, kap. 7.3.1, stk. 1:

Spørgsmål:

Udløser ændring fra kontor til boliger krav om efterisolering så BR 15, kap. 7.3.2 opfyldes?

faq 16. september 2016

Rentable energibesparelser - udskiftning af tagspær - BR 15, kap. 7.4.2, stk. 1

Spørgsmål:

En stormskade kræver udskiftning af et tagspær samt 1 bane tagplader på et eternittag. Udløser det krav om gennemførelse af rentable energibesparelser?

faq 16. september 2016

Isætning af nyt vindue - BR 15 kap. 7.4.1, stk. 5.

Spørgsmål:

Ved mit hus er der en fin udsigt mod vest. men der er ingen vinduer, må jeg isætte vinduer her?

faq 16. september 2016

Varmetabsramme - tilbygning - BR 15 Kap. 7.3.3, stk. 1.

Spørgsmål:

Ved tilbygning må der så indregnes energibesparende tiltag i resten af boligen i forbindelse med varmetabsrammen.

faq 16. september 2016

Tagbolig - om- og tilbygninger - varmetabsramme

Kan varmetabsrammen i BR15, kap. 7.3.3 benyttes ved tilbygning af tagbolig?

faq 16. september 2016

Klimaskærm - Fritagelsesbestemmelser

Hvordan skal kommunens sagsbehandlere forholde sig til de fritagelsesbestemmelser, der er gældende for bevaringsværdige bygninger?

faq 01. september 2016

Anmeldelsesbegrebet i bygningsreglementets kapitel 1.3.5.1, stk. 3

Hvad betyder det, at der ved opstilling af transportable konstruktioner til mere end 150 personer og ved campingområder med et areal på mellem 1.000 m2 og 3.000 m2 til flere end 150 overnattende personer, skal ske anmeldelse til kommunalbestyrelsen?

faq 30. august 2016

Byggelovens § 16, stk. 7 - Byggetilladelsers gyldighedsperiode

Hvilke regler gælder for bortfald af byggetilladelser? Kan der i henhold til byggelovens § 16, stk. 7 efterfølgende ske bortfald af en udstedt byggetilladelse, hvor byggearbejdet er påbegyndt inden for 1-årsfristen, men hvor der ikke arbejdes kontinuerligt på byggeriet?

vejledning 22. august 2016

Undersøgelse om kollaps i tagkonstruktioner

Vis flere opdateringer
Aktuelt

Ny altanvejledning

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning om betonaltaner med udliggerjern. Vejledningen er primært rettet til bygningsejere og oplyser om, hvordan betonaltaner med udliggerjern kan identificeres, vedligeholdes og repareres.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har bedt Teknologisk Institut om at udarbejde en vejledning om betonaltaner med udliggerjern.

Vejledningen retter sig til bygningsejere m.fl., som kan komme i berøring med betonaltaner i byggeriet. Formålet med vejledningen er at beskrive, hvordan man kan identificere betonaltaner, og hvordan disse kan vedligeholdes. Vejledningen kommer også ind på, hvilke forhold man skal se efter for at få en indikation af altanens tilstand, og hvad man bør fortage sig, hvis man er i tvivl om en altans tilstand.

Vejledningen er et led i opfølgningen på undersøgelsen af årsagerne til nedstyrtningen af en altan i sommeren 2016, som Statens Byggeforskningsinstitut gennemførte for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Hensigten med vejledningen er ikke, at bygningsejere selv skal kunne udføre en vurdering af deres altans tilstand, men at bygningsejere kan få en indikation af, om deres altan bør undersøges nærmere.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i andet halvår af 2017 udgive yderligere en vejledning med fokus på vedligehold af forskellige typer af altankonstruktioner.

Du kan læse mere i Vejledning om altaner med udliggerjern

Læs mere

Kontakt

Er du borger eller en virksomhed?

Hvis du har spørgsmål til byggeloven eller bygningsreglementet, skal du kontakte din kommune.

Se oversigt over kommuner i Danmark

Er du fra en kommune?

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til Trafik- og Byggestyrelsen med generelle spørgsmål.

Henvendelse kan ske til byggeri@tbst.dk