Bygningsreglementet
Ændringer i BR10
FAQ
Vejledninger
BR10 in English

Gældende bygningsreglement:

Bygningsreglement 2010

Tidligere bygningsreglementer:

Seneste opdateringer

vejledning 06. maj 2015

Publikation om bæredygtigt byggeri

Bæredygtigt byggeri består af en miljømæssig, en social og en økonomisk dimension.
vejledning 06. maj 2015

Livscyklusvurdering

En livscyklusvurdering (LCA) kan give et billede af et byggeris potentielle miljøpåvirkning.
vejledning 06. maj 2015

Totaløkonomi

Økonomisk bæredygtighed handler om at foretage valg ud fra helhedstænkning, kvalitet og vurdering af de langsigtede konsekvenser af valg af løsninger.
vejledning 23. april 2015

Certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner

faq 16. april 2015

Certificering af producenter og deling af certifikater

I følge Vejledningens afsnit 7.1.1 kan en producent vælge at få certificeret sin konstruktion inden den sælges videre.
Kan en certificeret konstruktion deles og sælges til flere nye ejere med samme certifikat?

faq 16. april 2015

Certificering af en produktion af konstruktioner eller modulopbyggede konstruktioner

I følge vejledningens afsnit 7.1.1 kan en producent få certificeret sin konstruktion, inden den sælges videre.
Kan en producent holde en løbende produktion certificeret, eller skal inspektionsorganet identificere og afgrænse de moduler, som inspektionsrapporten er gældende for?

faq 14. april 2015

Certifikater udstedt af udenlandsk myndighed

Jeg har har købt et telt i Tyskland, som er certificeret. Er dette certifikat ligeledes gældende i Danmark?

faq 14. april 2015

Inspektionsorganer

Hvor skal jeg rette henvendelse for at få min transportable konstruktion certificeret?

faq 27. februar 2015

Forsikringscertifikat

Kan kommunen acceptere et certifikat som erstatning for et tilbud på en byggeskadeforsikring?

faq 26. februar 2015

Afstand til skel, kap. 2.2.6, stk.1, 2 og 3

Der er i forbindelse med BR10 sket en række ændringer i skelbetegnelserne i forhold til højder og afstande for byggeri i skelbræmmen. De nævnte formuleringer er ikke præcise, med hensyn til hvilke typer skel de enkelte bestemmelser gælder for. Vil styrelsen præcisere, hvad der er gældende med hensyn til skel i BR10, kapitel 2.2.6, stk. 1, 2 og 3?

faq 06. februar 2015

Reservedele til modulopbyggede konstruktioner

Det er tilladt i forbindelse med vedligeholdelse at udskifte dele og erstatte disse med nye dele, hvis konstruktionen ikke forringes, jf. vejledningens afsnit 3.2.1.
Hvor mange reservedel må man have på lager, og må man så udvide med flere moduler, end der er dækket af inspektionsrapporten?

faq 06. februar 2015

Hvornår skal modulopbyggede konstruktioner med flere certifikater geninspiceres?

I følge Vejledningens afsnit 7.1.4 skal der foretages en fornyelse af certificeringen senest hvert 5. år.
Hvis man fx selv har en certificering af en modulopbygget konstruktion, der udløber efter x år, og køber nye modulopbyggede konstruktioner med certifikat, hvor certificeringen udløber efter y år, hvornår skal den næste inspektions så foretages? – og kan man slå dem sammen?

Den nye ejer, som i forvejen har certificerede modulopbyggede konstruktioner, kan vælge enten
A. at fortsætte med at have hver af sine modulopbyggede konstruktioner certificeret efter de oprindelige datoer, således at der over en femårig periode normalt vil være to inspektioner (en for den oprindelige konstruktion og en for den nyindkøbte konstruktion).

faq 06. februar 2015

Mærkning af komponenter

I følge vejledningens afsnit 7.1.3 skal der være en entydig identifikation i inspektionsrapporten af, hvilken konstruktion inspektionsrapporten omhandler.
Vil det sige, at de inspicerede konstruktionselementer skal være mærket, så de senere kan identificeres?
Der er ikke krav om, at de enkelte komponenter skal være mærkede. Det er typen, som er relevant, dvs. de fysiske egenskaber som fx geometri (længde, tykkelse, bredde mv.), styrkeegenskaber osv. som er relevant.
I Inspektionsrapporten skal der være så megen information, så man kan vurdere, om en konstruktionsdel er udskiftet/erstattet med et ringere produkt. I mange tilfælde vil det være tilstrækkeligt med en henvisning til beregningsgrundlaget og en angivelse af antal af hver delkomponent.
ændring i br 01. januar 2015

Væsentlige ændringer i BR10 (24.08.2011-)

ændring i br 01. januar 2015

De væsentligste ændringer i BR10 (01.12.2010-30.06.2011 )

ændring i br 01. januar 2015

De væsentligste ændringer (30.06.2010-30.11.2010)

ændring i br 01. januar 2015

Væsentlige ændringer i BR10 (01.07.2011-23.08.2011)

faq 18. september 2014

Kapitel 4.3, stk. 1: Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner

Der er opstået usikkerhed om, hvorvidt bygningsreglementets krav om at glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner skal udføres og dimensioneres, så der opnås tilfredsstillende forhold mod personskader, er gældende for eksempelvis enfamiliehuse, rækkehuse, kædehuse, dobbelthuse, lejlighedsbebyggelser m.v.

faq 05. september 2014

Kapitel 1.2, stk. 1, nr. 6 - Hegnsmure

En hegnsmur ved skel på højst 1,8 m er ikke omfattet af bygningsreglementet, jf. kap. 1.2, stk. 1, nr. 6. Hvordan skal en hegnsmur, der er mere end 1,8 m eller ikke placeret i skel, behandles?

vejledning 05. august 2014

Kommunens pligt til at påse anden lovgivning - særligt ved byggesagsbehandling af ukompliceret byggeri

faq 04. august 2014

Lovliggørelse ved byggeskadeforsikring

Skal der indhentes tilbud om byggeskadeforsikring ved lovliggørelse af ulovligt byggeri?

faq 04. august 2014

Bygherrebegrebet i byggeloven § 25 A

Hvordan skal bygherrebegrebet i byggeloven § 25 A, forstås?

faq 25. juni 2014

Betinget forsikringstilbud, byggelovens § 25 C

Kan kommunen acceptere et betinget tilbud på en byggeskadeforsikring?

faq 11. juni 2014

Kap. 3.4.2, stk. 2 - Institutioner

Hvilke byggetekniske krav gælder for en dagpleje med mere end 5 børn?

Vis flere opdateringer
aktuelt

Vejledning til certificeringsordning for transportable konstruktioner

Den 1. januar 2015 trådte de nye regler om en certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner i kraft.

Certificeringsordningen medfører, at ejeren af en transportabel konstruktion selv kan vælge, om konstruktionen skal certificeres eller byggesagsbehandles. Konstruktioner, der bliver certificeret efter de nye regler, kan nemlig opstilles uden, at kommunen skal meddele byggetilladelse, så længe certificeringen er gyldig.

Energistyrelsen har efterfølgende udarbejdet et tillæg til vejledningen, der mere konkret behandler de transportable konstruktioners sikkerhed ved at bestemme mere præcise vindlaster. Tillægget til vejledningen findes her:

Vindlast på teltkonstruktioner (PDF)

Tabellen kan forlænges med flere vindstyrker.

Energistyrelsen har i februar sendt et brev til kommunernes tekniske chefer med information herom.

Læs mere

Kontakt

Er du borger eller en virksomhed?

Hvis du har spørgsmål til byggeloven eller bygningsreglementet, skal du kontakte din kommune.

Se oversigt over kommuner i Danmark

Er du fra en kommune?

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til Energistyrelsen med generelle spørgsmål.

Henvendelse kan ske til byggeri@ens.dk