Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om installationer i eksisterende bygninger

Fold alle ud

Det skal bemærkes, at der ud over kravene i det gældende bygningsreglement også stilles krav i anden lovgivning, der vedrører udførelsen, tekniske installationer, byggematerialer og komponenter. Den øvrige lovgivning er bl.a.:

• Vandforsynings- og Miljøbeskyttelseslovgivningen

• Ecodesign forordningerne (krav til produkters energiforbrug)

• Elsikkerhedsloven (Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel)

• Beredskabsloven (brandslukning)

• Vejlovgivningen
Det skal bemærkes at det altid er bygningsejerens ansvar, at der anvendes installationskomponenter, byggematerialer m.m., der opfylder kravene i byggevareforordningen. Derudover findes der anden europæisk lovgivning, fx direktiver, som på forskellig vis er implementeret i dansk ret. Dette omfat-ter blandt andet maskindirektivet, trykudstyrsdirektivet (PED) og lavspæn-dingsdirektivet.