Swipe horisontalt for at se alle emner

- Vejledning til undervisningsbygninger

Fold alle ud

Tabel 3.3 indeholder grænseværdier for støj fra tekniske installationer i undervisningsbygninger svarende til overholdelse af BR18’s lydbestemmelser samt supplerende vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd.

Lydbestemmelserne er gengivet fra SBi-anvisning 218 og den supplerende vejledning fra SBi-anvisning 272 og Miljøstyrelsens orientering 9/1997.
Referencer findes i afsnit 1.5.

Supplerende vejledning, der ikke nødvendigvis skal overholdes for at opfylde Bygningsreglementets funktionskrav, er anført separat i tabellerne (i kursiv).

Undervisningsbygninger – Tabel 3.3 Støj fra tekniske installationer 
Rumtype
Støjkilde 2)
LAeq
I undervisningsrum 1), a)     [4]  Bygningens tekniske installationer  ≤ 30 dB

Supplerende vejledning     [3], [9]

a)  For tekniske installationer, der giver anledning til lavfrekvent støj i undervisningsrum:

A-vægtet, ækvivalent lydtrykniveau i lavfrekvensområdet, LpA,LF  ≤ 30 dB.

Tilsvarende grænseværdi for G-vægtet infralydniveau, LpG ≤ 85 dB

Noter

1)   Grænseværdien gælder i møblerede rum.

2)   Grænseværdien gælder for den enkelte installation.