Swipe horisontalt for at se alle emner

- Vejledning til kontorbyggeri

Fold alle ind

Tabellerne i dette afsnit beskriver forslag til projekteringsværdier for lydisolation, støj indendørs fra trafik, støj fra tekniske installationer samt efterklangstid og absorptionsareal i kontorbyggeri.

Forslagene til projekteringsværdier er baseret på SBi-anvisning 272 [3] samt lydkrav i de øvrige nordiske lande.

Referencer findes i afsnit 1.5.

De angivne forslag til projekteringsværdier omfatter ikke alle rumtyper og anvendelser. Ved projektering bør der derfor for alle byggeriets rum opstilles projektrelevante lydkrav for at sikre tilfredsstillende lydforhold for rummenes brugere, jf. BR18, § 368, stk. 1. Det er specielt vigtigt at være opmærksom på lydisolerende tiltag mod rum med støjende aktiviteter i egen bygning eller i andre erhvervsenheder.

Definitioner af rumtyper for kontorbyggeri

- Kontorer, 1-4 personer

- Møderum

- Videokonferencerum kan være relativt små rum indrettet i almindelige møderum, men kan også være større rum, der kræver særskilt akustisk projektering.

- Storrumskontorer er arealer, hvori de enkelte medarbejdere ikke er fysisk adskilt i lukkede rum. Disse arealer kræver særskilt akustisk projektering.

- Auditorier er rum, der benyttes til præsentationer for et større antal personer, fx fra 50 personer op til flere hundrede. Sådanne rum kræver særskilt akustisk projektering.

- Kantiner benyttes til servering af frokost og også ofte til møder, seminarer eller lignende. Kantiner kan have meget varierende størrelse og form og kræver særskilt akustisk
projektering.

- Toiletfaciliteter − ofte bestående af forrum og toiletrum

Tabel 5.1 indeholder forslag projekteringsværdier for luftlydisolation og trinlydniveau i kontorbyggeri svarende til overholdelse af BR18’s generelle bestemmelse i § 368, stk. 1 om at ”Bygninger skal have sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende lydforhold i forhold til anvendelsen”

Kontorbyggeri – Tabel 5.1 Lydisolation – Forslag til projekteringsværdier
Luftlydisolation 1) - Vandret  R’w 
Mellem kontorer og andre rum (uden dørforbindelse)  40 dB 
Mellem kontorer og andre kontorer (med dørforbindelse)  ≥ 35 dB 
Mellem kontorer og gangarealer (med dørforbindelse)  30 dB 
Mellem møderum og andre rum (uden dørforbindelse)  48 dB 
Mellem møderum og andre rum med folde- og mobilvægge  44 dB 
Mellem møderum og andre rum med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg med dør, glaspartier mv.)  ≥ 40 dB 
Mellem rum med krav om fortrolighed og andre rum  ≥ 52 dB 

Mellem toiletfaciliteter og omliggende rum uden dørforbindelse

Mellem toiletfaciliteter og omliggende rum med dørforbindelse 

48 dB

≥ 35 dB 
Auditorier og større møde- og videokonferencerum  Projektkrav 2) 
Teknikrum  Projektkrav 2) 
Mellem kontorer og møderum mod tilgrænsende rum i andre erhvervsenheder eller rum med støjende aktiviteter i samme virksomhed  ≥ 55 dB 3) 
Luftlydisolation 1) - Lodret  R’w 
Mellem kontorer og møderum mod tilgrænsende rum i andre erhvervsenheder eller rum med støjende aktiviteter i samme virksomhed  ≥ 55 dB 3) 
Etagedæk mellem andre rum end nævnt ovenfor  ≥ 51 dB 
Trinlydniveau  L’n,w 
I kontorer og møderum fra gulve i gangarealer og trapper 4)  58 dB 
I kontorer og møderum fra gulve og dæk i andre rum  63 dB 
Auditorier og større møde- og videokonferencerum 

58 dB eller

Projektkrav 2) 
I kontorer og møderum fra tilgrænsende rum i andre erhvervsenheder  58 dB 3) 

Noter 

1) Der kan til rum med ekstra store krav til fortrolighed være behov for en bedre lydisolation.

2) Der opstilles i det konkrete projekt lydkrav, der sikrer tilfredsstillende lydforhold for rumanvendelsen.

3) I tilfælde af særligt generende støj i egen eller andres virksomhed opstilles relevante lydkrav, der sikrer tilfredsstillende lydforhold for rumanvendelsen.

4) Fra alle omgivende gulve, dæk og trapper.

 

Tabel 5.2 indeholder forslag til projekteringsværdier for trafikstøj i kontorbyggeri svarende til overholdelse af BR18’s generelle bestemmelse i § 368, stk. 1 om at ”Bygninger skal have sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende lydforhold i forhold til anvendelsen”, samt supplerende vejledende grænseværdier for trafikstøj indendørs med åbne vinduer.

Kontorbyggeri – Tabel 5.2 Støj indendørs fra trafik – Forslag til projekteringsværdier 
Lovgivning og rumtyper 

Støjbelastning indendørs 1)

fra veje og jernbaner 

BR18
Kontorer, møderum o.lign.
Videokonferencerum, auditorier

Kantiner, receptioner, atrier

Lukkede vinduer
L
den ≤ 38 dB
L
den ≤ 33dB
L
den ≤ 38 dB

Noter

1) Projekteringsværdierne gælder i møblerede rum, men uden personer til stede. 


Tabel 5.3 indeholder forslag til projekteringsværdier for støj fra tekniske installationer i kontorbyggeri svarende til overholdelse af BR18’s generelle bestemmelse i § 368, stk. 1 om at ”Bygninger skal have sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende lydforhold i forhold til anvendelsen”, samt supplerende vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd.

Kontorbyggeri – Tabel 5.3 Støj fra tekniske installationer – Forslag til projekteringsværdier 
Rumtype  Støjkilde 2)  LAeq 1 
Kontorer  Bygningens tekniske installationer  ≤ 35 dB 
Møderum, videokonferencerum og auditorier a)  ≤ 30 dB 
Receptionsareal, gangarealer mv.  ≤ 35 dB 
Kantine  Projektkrav 3),4) 
Øvrige rum 3)  Projektkrav 3) 

Supplerende vejledning     [3], [9]

a) For tekniske installationer, der giver anledning til lavfrekvent støj:
A-vægtet, ækvivalent lydtrykniveau i lavfrekvensområdet, LpA,LF  ≤ 30 dB.
Tilsvarende grænseværdi for G-vægtet infralydniveau, LpG ≤ 85 dB.

Noter 

1) Projekteringsværdierne gælder i møblerede rum.
2) Projekteringsværdierne gælder for den enkelte installation.
3) Der opstilles relevante projektkrav, der kan sikre tilfredsstillende lydforhold for rumanvendelsen.
4) For kantiner, der benyttes som mødefacilitet, anbefales LAeq ≤ 35 dB.


Tabel 5.4 indeholder forslag til projekteringsværdier for efterklangstid og absorptionsareal i kontorbyggeri svarende til overholdelse af BR18’s generelle bestemmelse i § 368, stk. 1 om at ”Bygninger skal have sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende lydforhold i forhold til anvendelsen”.

Kontorbyggeri – Tabel 5.4 Rumakustik – Forslag til projekteringsværdier 
Efterklangstid  T 1), 3)  Frekvensområde 
Kontorer (1-4 personer) og møderum  T ≤ 0,6 s  125-4000Hz 
Gange 6)  T ≤ 0,8 s  250-4000Hz 
Trapperum  T ≤ 1,3 s  500-2000 Hz 
Reception  T ≤ 0,6 s  250-4000 Hz 
Auditorier, videokonferencerum  Projektkrav 5)  Projektkrav 5) 
Cafeteria/kantine  Projektkrav 5), 7)  125-4000 Hz 
Storkøkkener  Projektkrav 5)    
Absorptionsareal  A 2)  Frekvensområde 
Storrumskontor a), b), 3), 4)  A ≥ 1,1 × gulvareal  125-4000Hz 
Atrier  Projektkrav 5   

Supplerende vejledning

a) For åbne kontorområder gælder specielle forhold fx omkring lydudbredelse og taleforståelighed,
se [3] og [12].

b) Der kan ikke påregnes optimale lydforhold for alle sædvanlige kontoraktiviteter, uanset omhyggelig projektering. For at opnå gode lydforhold i storrumskontorer, er det vigtigt, at der ud over at overholde de angivne vejledende krav, udarbejdes interne regler for støjmæssig adfærd i storrumskontorer. Det er også vigtigt, at placeringen af forskellige grupper inddrages i projekteringen.

Noter 

1) Maksimumsværdien for efterklangstiden gælder for hvert 1/1-oktavbånd i frekvensområdet. Ved 125 Hz kan den angivne maksimumsværdi dog tillægges 20 %.

2) Minimumsværdien for absorptionsarealet gælder for hvert 1/1-oktavbånd i frekvensområdet. Ved 125 Hz kan den angivne minimumsværdi dog fratrækkes 20 %.

3) Projekteringsværdierne gælder i møblerede rum. For storrumskontorer vil der være en fordeling af lydabsorptionen mellem bygning og indretning. For bygningen foreslås absorptionsareal 1,0 x gulvareal.

4) Som minimum bør sikres en afstandsdæmpning af tale D2,s og A-vejet lydtrykniveau af tale i 4 m afstand Lp,AS,4m svarende til lydklasse C i [16].

5) Der opstilles relevante projektkrav, der kan sikre tilfredsstillende lydforhold for rumanvendelsen.

6) Kun gange uden opholds- og arbejdsområder. Hvor arealerne i nogen grad anvendes til opholds- eller arbejdsområder anvendes T ≤ 0,6 s.

7) Det anbefales til almindelige cafeterier og kantiner at benytte begrebet ”akustisk kapacitet” og specificere max efterklangstid som lydklasse C i henhold til [16].


Denne hjemmeside anvender cookies til statistik for at forbedre brugeroplevelsen. Ved at klikke videre accepter du hjemmesidens brug af cookies. Læs hjemmesidens cookiepolitik.