Tabel 5.3 indeholder forslag til projekteringsværdier for støj fra tekniske installationer i kontorbyggeri svarende til overholdelse af BR18’s generelle bestemmelse i § 368, stk. 1 om at ”Bygninger skal have sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende lydforhold i forhold til anvendelsen”, samt supplerende vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd.

Kontorbyggeri – Tabel 5.3 Støj fra tekniske installationer – Forslag til projekteringsværdier 
Rumtype  Støjkilde 2)  LAeq 1 
Kontorer  Bygningens tekniske installationer  ≤ 35 dB 
Møderum, videokonferencerum og auditorier a)  ≤ 30 dB 
Receptionsareal, gangarealer mv.  ≤ 35 dB 
Kantine  Projektkrav 3),4) 
Øvrige rum 3)  Projektkrav 3) 

Supplerende vejledning     [3], [9]

a) For tekniske installationer, der giver anledning til lavfrekvent støj:
A-vægtet, ækvivalent lydtrykniveau i lavfrekvensområdet, LpA,LF  ≤ 30 dB.
Tilsvarende grænseværdi for G-vægtet infralydniveau, LpG ≤ 85 dB.

Noter 

1) Projekteringsværdierne gælder i møblerede rum.
2) Projekteringsværdierne gælder for den enkelte installation.
3) Der opstilles relevante projektkrav, der kan sikre tilfredsstillende lydforhold for rumanvendelsen.
4) For kantiner, der benyttes som mødefacilitet, anbefales LAeq ≤ 35 dB.