Energikrav til nye bygninger

Bygningsreglementet indeholder krav til bygningens energimæssige ydeevne. Den overordnede, generelle tilgang er baseret på krav i EU-direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne (bygningsdirektivet).

Bygninger opført efter energirammen i BR18, svarende til energimærke A2015, er Danmarks definition af næsten energineutrale bygninger (NZEB) for nye bygninger i henhold til bygningsdirektivet. Tilsvarende er renoveringsklasse 2 Danmarks definition af kravniveauet for større renoveringsarbejder og næsten energineutrale bygninger (NZEB) for eksisterende bygninger.

Teknisk bygningsinstallation er i bygningsreglementets kapitel 11 defineret som ”teknisk udstyr til en bygnings eller bygningsenheds rumopvarmning, rumkøling, ventilation, varmt brugsvand, indbygget belysning, automatisering og kontrol, elproduktion på stedet eller en kombination heraf, herunder sådanne installationer, der anvender energi fra vedvarende energikilder”. Definitionen stammer fra bygningsdirektivet. Kravene der knytter sig til tekniske bygningsinstallationer er i Danmark gennemført ved specifikke krav til de konkrete bygningsinstallationer i stedet for krav til fællesbetegnelsen teknisk bygningsinstallation. Kravene, der knytter sig til definitionen er derfor primært gennemført gennem kravene i kapitel 11 i bygningsreglementet, men også i kapitlerne 12, 18, 19, 21 og 22 i bygningsreglementet.

Detaljer om beregningsmetoden fremgår af SBi-anvisning 213 Bygningers energibehov. 

Reglerne om energibehovet i bygninger er baseret på at sikre, at bygninger opføres, så deres energimæssige ydeevne lever op til kravene. Det betyder ikke nødvendigvis, at det reelle energiforbrug er identisk med det beregnede, da beregningen af energibehovet er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Forudsætninger for konstruktioner, installationer osv, der benyttes i energiberegningen skal dog svare til bygningens reelle udførelse.

Nye bygninger skal overholde energirammen, mens øvrigt byggearbejde som alternativ til energirammen kan benytte følgende alternativer:

- Ændret anvendelse af eksisterende bygninger fremgår af § 267 - § 270

- Tilbygninger til eksisterende bygninger fremgår af § 271 - § 273

- Ombygninger fremgår af § 274 - § 279

- Sommerhuse og lignende fremgår af § 283 - § 286

- Midlertidige, flytbare pavilloner fremgår af § 287 - § 292

Dog gælder det for bygningsfredede bygninger og bygninger, som er en del af et fredet fortidsminde, at der kan ske lempelser fra bestemmelserne i bygningsreglementet, såfremt kommunalbestyrelsen vurderer, at bestemmelserne er uforenelige med frednings- og bevaringsværdierne. 

Der henvises til følgende vejledninger til bygningsreglementets energikrav.