Spørgsmål:

Hvad er kravet til termisk indeklima?

Svar:

Efter bygningsreglementet er der krav til det termiske indeklima for alle bygninger. Det termiske indeklima må ikke overstige 26 ⁰C bortset fra nogle få timer pr. år. Antallet af timer pr. år fastlægger bygherren.

Til hjælp herfor er der DS 474 Norm for specifikation af termisk indeklima og DS 3033.2011 Frivillig klassificering af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer.

Eftervisning af overholdelse af kravene til det termiske indeklima kan ske med beregning med et simuleringsprogram som fx BSim fra SBi. Eftervisning vil være særdeles relevant for rum med store varierende belastninger. Belastningerne kan dels stamme fra aktiviteterne i rummet dels fra solindfald. 

Beregning med simuleringsprogrammer, som BSim, tager højde for det enkelte rums geometri, benyttelse af rummet, opvarmning, ventilation, køling, belysning, for facadens udformning og for omgivelserne i form af skygge fra andre bygninger, træer, eventuelle støjvolde mm. 

Forudsætningerne for beregningen af det termiske indeklima, skal stemme overens med forudsætningerne for energibehovsberegningen i Be18 herunder fx ventilationsrater, solafskærmning, køling og styring.

 

Spørgsmål:

Hvad er kravet til luftkvalitet?

Svar: 

Det specifikke ventilationskrav til bygningsklasse 2020 er fjernet fra BR18. Det normale ventilationskrav i bygningsreglementet skal dog overholdes.

 

Spørgsmål: 

Hvad er kravet til dagslys?

Svar: 

Med BR18 er det specifikke dagslyskrav til bygningsklasse 2020 fjernet fra bygningsreglementet. I stedet er der lavet justeringer af de normale minimumskrav til alle bygninger. Dette krav skal i stedet overholdes.