Spørgsmål: 

Ved ventilation af operationsstuer og isolationsstuer stilles ofte omfattende kliniske krav til filtrering af luft, hvilket forøger energiforbruget til lufttransport betydeligt. Kan der gives tillæg til den maksimalt tilladelige SEL værdi på baggrund af tryktab over F9 og HEPA filtre?

Svar: 

Kravet til SEL-værdi er et komponentkrav. Der er derfor ikke mulighed for højere krav på grund af tryktab på filtre. Der kan dog opnås tillæg for filtre ud over F7, hvis de etableres som følge af hygiejnekrav i bygningen.

Hvis der for eksempel etableres F9 filter med et øget tryktab på 150 Pa, kan der i referenceberegningen tages udgangspunkt i en løsning, hvor der kun er F7 filter.

 

Spørgsmål:

I hvilket omfang skal krav til det specifikke elforbrug til lufttransport overholdes. Kravet vil måske betyde, at det vil være mere oplagt at udføre anlæg med konstant luftmængde i stedet for anlæg med behovsstyret ventilation?

Svar: 

Bygningsklasse 2020 er en samlet løsning. Derfor gælder de supplerende krav også, hvis byggeriet skal opføres som bygningsklasse 2020. Kravet til det specifikke elforbrug til lufttransport bør kunne nås også med behovsstyret ventilation fordi:

-       Forbruget nedbringes gennem bedre ventilatorer (ECO designkrav). Skærpede krav til ventilatorer træder i kraft 1. januar 2013 og igen 1. januar 2015.

-       Bedre reguleringsspjæld med lavt tryktab er nu udviklede og muliggør en reduktion.

-       Design med større kanaler. Afhængig af bygningens udformning kan dette være en udfordring med hensyn til føringsveje og skakte.

-       Større aggregater eller flere mere overskuelige anlæg, begge løsninger kan indebære mere pladsbehov til teknikrum.

-       Mindre luftmængde. Med behovsstyret ventilation vil man kunne drage fordel af en samtidighedsfaktor, så luftmængden alt andet lige kan reduceres i forhold til anlæg med konstant  luftmængde.

 

Spørgsmål:

Hvorledes medtages recirkuleret luft i beregning af SEL værdi?

Svar:

Vejledningen til bygningsreglementets §473 definerer SEL som: " Ved det specifikke elforbrug til lufttransport forstås her det samlede elforbrug pr. m3 flyttet luft, regnet fra og med luftindtag til og med luftafkast." Det vil også være tilfældet i langt de fleste tilfælde, i for eksempel kontorbygninger og lignende, hvis der benyttes recirkulation.

I rum med renlighedskrav, der overstiger de normale komfortanlæg, hvilket for eksempel er operationsstuer eller laboratorier, kan det accepteres at der benyttes recirkulation uden at blive straffet for det i forhold til Bygningsreglementets krav. I det tilfælde regnes SEL-værdien ud efter den samlede luftmængde. Det er udelukkende ved renlighedskrav, at denne metode kan vælges, ellers skal den normale metode i henhold til bygningsreglementet følges.

 

Spørgsmål: 

Hvordan håndteres sammenbygning med eksisterende bygning, hvor etagehøjden i den eksisterende bygning dikterer etagehøjden i det nye byggeri – set i forhold til muligheden for at opfylde kravet til elforbrug til ventilation, SEL?

Svar:

Kravene til det specifikke elforbrug til lufttransport i ventilationsanlæg kan opfyldes med flere forskellige løsninger. Vandrette føringer af kanaler kan være så pladskrævende, at det nødvendiggør en højere etagehøjde. Løsninger med vandret føring af kanaler i et teknikrum eller kælder og flere skakte vil kunne reducere størrelsen af de kanaler, der skal føres vandret i de enkelte etager. Herudover kan elforbruget begrænses ved bedre ventilationsaggregater og benyttelse af bedre reguleringsspjæld med lavt tryktab.