Dokumentation af brandforhold fremgår af bygningsreglementets vejledning om dokumentation af brandforhold, men omfanget af dokumentation for sekundær bebyggelse, der kræver en ansøgning om byggetilladelse, er gengivet i dette afsnit.

Sekundær bebyggelse, uanset om den kræver byggetilladelse eller ej, skal opfylde bygningsreglementets brandkrav, så byggeriet opnår en tilstrækkelig sikkerhed. Der er dog ikke krav om udarbejdelse af dokumentation for overholdelse af bygningsreglementet, hvis ikke byggeriet kræver byggetilladelse.

Det påhviler altid ejeren af en ejendom at sørge for, at byggeri på ejendommen er lovligt, også for sekundær bebyggelse, der kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse. Det kan derfor være en god idé alligevel at udarbejde dokumentation for, at sekundær bebyggelse på ejendommen opfylder brandkravene i Bygningsreglementet. Denne dokumentation kan med fordel indeholde de relevante dele af den dokumentation, der kræves ved sekundær bebyggelse, der kræver byggetilladelse. Denne dokumentation fremgår nedenfor.

 

1.3.1 Dokumentation ved ansøgning om byggetilladelse

 

Ved ansøgning om byggetilladelse til sekundær bebyggelse i brandklasse 1, vil nedenstående dokumentation normalt være tilstrækkeligt.

Kommunen skal ikke udføre teknisk byggesagsbehandling af denne dokumentation, men skal alene granske dokumentation nok til, at det er muligt at fastslå, at den sekundære bebyggelse kan indplaceres i brandklasse 1. Det er ikke nødvendigt for kommunen at kontrollere, at konkrete løsninger i en byggesag stemmer overens med de præ-accepterede løsninger i dette bilag. I stedet er det tilstrækkeligt for kommunen at kontrollere at nedenstående dokumentation foreligger i ansøgningen om byggetilladelse.

 

1.3.1.1 Anvendelseskategori og risikoklasse

 

I dokumentationen skal der henvises til oplysninger om den planlagte benyttelse af byggeriet til brug for indplacering i anvendelseskategori 1, samt oplysninger til indplacering i risikoklasse 1 (se afsnit 1.2 for hvilke forhold der skal være gældende for anvendelseskategori 1 og risikoklasse 1).

 

1.3.1.2 Redegørelse for valg af brandklasse 1 

 

Der skal udarbejdes dokumentation for, at byggeriet kan indplaceres i brandklasse 1, jf. BR18, kapitel 27, samt bilag 1, tabel 2 (se afsnit 1.2.3 for hvilke forhold der skal være gældende for brandklasse 1).

Dokumentationen skal angive, at de præ-accepterede løsninger i dette bilag følges.

 

1.3.1.3 Oplysning og dokumentation for at byggeriet er indsatstaktisk traditionelt

 

Der skal udarbejdes dokumentation for, at byggeriet er indsatstaktisk traditionelt. Dette opnås ved at redegøre for, at den sekundære bebyggelse følger afsnit 5 i dette bilag, der omhandler redningsberedskabets indsatsmuligheder. Dokumentationen kan f.eks. udføres i form af en situationsplan suppleret med beskrivelser.

 

1.3.1.4 Dokumentation for brandforhold

 

Der skal udarbejdes dokumentation for brandforhold, som redegør for, hvordan brandsikkerheden i den færdige bebyggelse er udført og at det er i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger. For bebyggelse, der er omfattet af brandklasse 1, skal dokumentation af brandforhold bestå af alt for byggeriet relevant materiale, herunder:

- Overordnede beskrivelser og forudsætninger,

- Redegørelse for indplacering i brandklasse 1,

- Oplysning og dokumentation for, at byggeriet er indsatstaktisk traditionelt,

- Tegningsmateriale, som f.eks. situationsplan, plan- og snittegning, der viser bygningernes placering på ejendommen i forhold til anden bebyggelse og i forhold til skel mod nabo, vej og stimidte.

Der bør, for overskuelighedens skyld, vedlægges et notat, som beskriver, hvorledes afstandsforhold, de bærende konstruktioner, udvendige overflader samt redningsberedskabets indsatsforhold udføres i henhold til de præ-accepterede løsninger og indsatsforhold, der er beskrevet i dette bilag.

 

1.3.2 Dokumentation ved færdigmelding

 

Ved færdigmelding af sekundær bebyggelse i brandklasse 1 vil nedenstående dokumentation normalt være tilstrækkeligt at indsende til kommunen. Ligesom ved ansøgning om byggetilladelse, skal kommunen heller ikke udføre teknisk byggesagsbehandling af denne dokumentation, eller kontrollere, at konkrete løsninger i en byggesag stemmer overens med de præ-accepterede løsninger. I stedet skal kommunen gennemse dokumentationen nok til at fastslå, at der foreligger tilstrækkeligt dokumentation for brandforhold.Dokumentationskravet er yderligere beskrevet nedenfor, men kan afhænge af byggesagens karakter. 

 

1.3.2.1 Dokumentation for brandforhold

 

Der skal udarbejdes dokumentation for brandforhold, som redegør for, hvordan brandsikkerheden i den færdige bebyggelse er udført og at det er i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger. Dokumentationsmaterialet kan svare til dokumentation for brandforhold som beskrevet i afsnit 1.3.1.4, men skal indeholde eventuelle ændringer i den færdige bebyggelse i forhold til den meddelte byggetilladelse. Det forudsættes dog at eventuelle ændringer ikke er væsentlige i forhold til den meddelte byggetilladelse, da dette ville kræve fornyet behandling af kommunen (se også afsnit 1.3.3).

 

1.3.3 Dokumentation ved væsentlige ændringer under udførelsen af byggeriet

 

Ændringer under udførelsen af byggeriet, der er væsentlige i forhold til den meddelte byggetilladelse kræver, at der indsendes dokumentation til kommunens behandling. Væsentlige ændringer i enfamiliehuse kan f.eks. være, at de præ-accepterede løsninger i dette bilag er fraveget under udførelsen af byggeriet. I så tilfælde kan byggeriet ikke længere indplaceres i brandklasse 1, en certificeret brandrådgiver skal derfor tilknyttes, og hele byggeriet skal på ny behandles af kommunen.