Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om afløb

Fold alle ind

Afløbsinstallationer skal dimensioneres i henhold til DS 432, Norm for afløbsinstallationer eller på en måde, så der opnås en tilfredsstillende bortledning. Hvis man vælger at følge afløbsnormen i dens fulde omfang kan man forvente, at bestemmelserne i kapitel 4 er opfyldt. Der kan dog være installationer, som falder uden for DS 432, som fx forsinkelsesbassiner, regnbede og faskiner, og disse skal dimensioneres og dokumenteres særskilt.

Sikring mod opstemning kan ske ved:

  • Betryggende højdeforskel mellem højeste opstemningskote i hovedafløbsledningen og overkant af lavest beliggende installationsgenstand. Højeste opstemningskote i hovedafløbsledningen oplyses af forsyningen og vil ofte være terræn.
  • Pumpning
  • Højvandslukker

Dæksler og riste skal vælges ud fra de belastninger de påføres, og det skal sikres, at skadelige belastninger ikke overføres til afløbsinstallationen (brønde og ledninger).

Der henvises i øvrigt til arbejdstilsynets regler for dæksler.

Der henvises til vejledning om installationer i eksisterende bygninger

Der henvises til rørcenteranvisning 011 Vacuumsystemer i bygninger

Regnvandsinstallationer skal dimensioneres ved den dimensionsgivende regnintensitet og med den overbelastningshyppighed, der fastsættes af kommunalbestyrelsen. 

Hvis der i forbindelse med bygningens drift skal tilføres stoffer til afløbssystemet, der kan skade eller forringe funktionen af afløbssystemet, renseanlæg eller recipienter skal stofferne tilbageholdes i udskillere eller neutraliseres. Dette kan fx være olie-, benzin- eller fedtholdige væsker.

Ved benyttelsesændringer af eksisterende bygninger skal der rettes særlig opmærksomhed på etablering af de nødvendige udskillere, fx ved anvendelsesændring fra butik til restaurant.