Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning til BR18 kapitel 32, certificerede statiker og brandrådgivers virke

Fold alle ind
Vejledning til BR18 kapitel 32, certificerede statiker og brandrådgivers virke
 
Opdateret 1. juli 2020

Formålet jf. BR18, § 531 opfyldes ved den certificerede statikers og brandgivers virke. Den certificerede statiker og brandgiver har følgende virke:

a)  Udarbejde start- og sluterklæring

b)  Fungere som udarbejdende eller kontrollerende.

Den certificerede statiker og brandrådgiver opfylder § 531 ved at sikre, at byggeriet er tilstrækkelig dokumenteret. og at dokumentationen er kontrolleret. Dette sikres gennem den certificeredes virke, som er nærmere beskrevet i BR18 kapitel 33 for bærende konstruktioner og kapitel 34 for brandforhold.

Den certificerede kan virke som enten udarbejdende eller kontrollerende. Den certificerede skal som minimum være bekendt med den samlede dokumentation og dermed også ved supplerende kontrol sikre, at dokumentation, der både er udarbejdet og kontrolleret af andre kompetente aktører end den certificerede, er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til dokumentation i henhold til BR 18, kapitel 28 – 30.

Den certificerede skal som en del af sit virke som minimum selv udarbejde eller kontrollere nogle dele af dokumentationen. Disse minimumskrav fremgår af vejledning til BR18, kapitel 33 og 34.

Start- og sluterklæring
Den certificerede statiker og brandrådgiver skal udarbejde en starterklæring jf. BR 18 § 498 stk. 1 og § 508 stk. 1, der godtgør, at den statiske henholdsvis brandtekniske dokumentation er fremsendt, og at dokumentationen godtgør, at byggeriet vil overholde bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. BR18, kapitel 15, henholdsvis brandforhold, jf. BR 18, kapitel 5.

Den certificerede skal udarbejde en sluterklæring, jf. BR18 § 499 stk. 1 og § 509 stk. 1, der godtgør, at den statiske henholdsvis den brandtekniske dokumentation er fremsendt, og at dokumentationen godtgør, at byggeriet overholder bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. BR18, kapitel 15, henholdsvis brandforhold, jf. BR18, kapitel 5.

Redegørelserne i start- og sluterklæringerne skal dokumentere, at den certificerede er bekendt med indholdet af dokumentationen, at den er udarbejdet og kontrolleret i overensstemmelse med kravene i BR18 kapitel 28 til  30, samt erklære:

- at dokumentationen er i overensstemmelse med og overholder bygningsreglementet,

- at dokumentationen kan anvendes, som den foreligger, og

- at dokumentationen udgør et hele.

Den certificerede statiker og brandrådgiver skal ved sit virke sikre, at udarbejdelsen og kontrollen af dokumentationen gennemføres i overensstemmelse med byggelovgivningen, herunder bygningsreglementet, tilhørende standarder, vejledninger og anden alment teknisk fælleseje.

Det skal sikres, at der opretholdes veldefinerede grænseflader mellem den certificerede statiker henholdsvis den certificerede brandrådgiver og bygningsejer samt andre kompetente aktører, som deltager i udarbejdelse eller kontrol af dokumentationen. Kompetente aktører kan være projekterende i f.eks. den bygværksprojekterendes organisation eller i organisationen der gennemfører design eller projektering af de brandtekniske tiltag, øvrige projekterende organisationer eller udførende installatører/ entreprenører.

Vedrørende de brandtekniske egenskaber for bærende konstruktioner er det en del af den certificerede brandrådgivers virke i designprocessen, at dokumentationen for de brandtekniske funktionskrav udfærdiges, eksempelvis bæreevnekrav og krav til materiale, f.eks.  R60 A2, s1-d0, mens det er den certificerede statikers virke at sikre, at dokumentationen, for opfyldelsen af funktionskravene for de brandtekniske egenskaber for de bærende konstruktioner, udfærdiges,  eksempelvis statiske beregninger der dokumenterer, at en bjælke har tilstrækkelig ydeevne i forhold til brandbelastning.

Den certificerede skal, i forbindelse med sit virke, danne sig et overblik over opgaven og vurdere hvilke kompetencer, der er behov for og om nødvendigt inddrage assistance fra andre kompetente aktører.

Ansøger udpeger den certificerede statiker og brandrådgiver, jf. BR18, kapitel 1, §§ 18 og 22. Den certificerede statiker og brandrådgiver skal handle upartisk og objektivt og må ikke lade sig påvirke af ansøger eller den organisation vedkommende er tilknyttet. Den certificerede må ikke lade sit virke styres ud fra egne præferencer, hvis de anvendte metoder eller løsninger er i overensstemmelse med bygningsreglementet og er bygbare.

Den certificerede statiker og brandrådgiver skal  dokumentere i form af et gyldigt certifikat,  at denne er certificeret til den foreskrevne klasse i overenstemmelse med certifceringsbekendtgørelsen, jf. BR18, §§ 17 og 21, Den certificerede statiker og brandrådgiver i starterklæringen redegøre for den certificeredes planlagte virke jf. BR18, §§ 498 og 508 samt i sluterklæringen redegør for den certificeredes faktiske virke jf. BR18, §§ 499 og 509.

Hvis byggeriet vedrører en ombygning, tilbygning eller renovering i en afgrænset del af en eksisterende bygning, og indgrebet ikke har betydning for den resterende del af bygningen,  skal den tilknyttede certificerede være certificeret svarende til den højest forekommende konstruktionsklasse eller brandklasse for den afgrænsede del af byggeriet. Denne kan være klassificeret lavere end klassificeringen af bygningen i sin helhed.

I en byggesag, hvor der er meddelt byggetilladelse, kan den tilknyttede certificerede overdrage virket til en anden certificeret, i henhold til BR18, §544 eller §551, dog således, at der på ethvert tidspunkt kun er tilknyttet én certificeret brandrådgiver og én certificeret statiker til byggeriet. Den certificerede, der får overdraget byggesagen, skal være certificeret svarende til den højest forekommende konstruktionsklasse eller brandklasse i byggeriet.

Den certificerede statiker og brandrådgiver skal dokumentere, i form af et gyldigt certifikat, at denne er certificeret til at udføre tredjepartskontrol i overenstemmelse med certifceringsbekendtgørelsen, jf.  BR18, §§ 17 og 21. Den certificerede statiker og brandrådgiver skal i starterklæringen redegøre for den certificeredes planlagte virke, jf. BR18, §§ 498 og 508 samt i sluterklæringen redegøre for den certificeredes faktiske virke jf. BR18, §§ 499 og 509.For byggeri, der indplaceres i brandklasse 1 eller 2, kan der fraviges fra de præ-accepterede løsninger for brandtekniske installationer i Bygningsreglementets vejledning om brandtekniske installationer, bilag 12, ved at det dokumenteres, at sikkerhedsniveauet for den enkelte fravigelse overholdes.

I sluterklæringen skal den certificerede redegøre for fravigelser, jf. § 506, stk. 3 og for hvordan sikkerhedsniveauet er sikret opfyldt.

Ved den certificerede statikers og brandrådgivers virke ved udarbejdelse eller kontrol af den statiske henholdsvis brandtekniske dokumentation sikres det, at byggeriet er tilstrækkelig dokumenteret, og at dokumentationen er kontrolleret.

Ved udfærdigelse af dokumentation skal den certificerende statiker eller brandrådgiver, afhængigt af sit virke jf. BR 18 §§ 536 og 545, enten som udarbejdende udarbejde dokumentation eller som kontrollerende kontrollere dokumentation dvs. at udfærdige betyder at udarbejde eller at kontrollere alt efter den certificeredes virke.

Udarbejdende
Den certificerede virker som udarbejdende, når denne aktivt udarbejder henholdsvis hele eller dele af den statiske dokumentation i overensstemmelse med BR18, kapitel 28 og 30, eller hele eller dele af den brandtekniske dokumentation i overensstemmelse med BR18, kapitel 29 og 30.

Kontrollerende
Den certificerede virker som kontrollerende, når denne aktivt kontrollerer henholdsvis hele eller dele af den statiske eller brandtekniske dokumentation i overensstemmelse med BR18, kapitel 30. Den certificerede statiker henholdsvis brandrådgiver skal ved kontrol påse, at:

- den statiske eller brandtekniske dokumentation er dækkende, tilstrækkelig og overholder bygningsreglementets krav til dokumentation, jf. BR18, kapitel 28 – 30

- de valgte løsninger er hensigtsmæssige til formålet og følger god byggeskik.

Kontrolniveauer er angivet i BR18, bilag 3.

Udarbejdende og kontrollerende
Den certificerede statiker henholdsvis brandrådgiver skal være bekendt med dokumentationens indhold samt sikre, at denne er udarbejdet og kontrolleret i overensstemmelse med BR 18, kapitel 28, 29 og 30. 

Den certificerede statiker henholdsvis brandrådgiver skal som minimum udarbejde eller kontrollere visse dele af dokumentationen, som beskrevet i BR18, kapitel 33 henholdsvis kapitel 34.

Assistance og uddelegering
Hvor der ikke er stillet minimumskrav til at den certificerede selv skal udarbejde eller kontrollere dokumentationen, jf. BR18, kapitel 33 og 34, kan den certificerede indhente kompetent assistance fra en meddesigner, medprojekterende eller medkontrollant, når den certificerede udfærdiger dokumentet, se figur 1 model a2) og b2).

Det kan være nødvendigt, at den certificerede indhenter kompetent assistance fra en meddesigner eller medkontrollant på områder, hvor den certificerede ikke selv har tilstrækkelig kompetence.

I sådanne tilfælde skal den certificerede sikre, at den assisterende har den fornødne kompetence, samt ved en løbende styring af kvaliteten foretaget af den certificerede selv sikre, at det udførte er gennemført, som hvis den certificerede selv var udarbejdende eller kontrollerende, se figur 1 model a2) og b2).

Hvis både udarbejdelse og kontrol af dele af dokumentationen udfærdiges af andre kompetente aktører end den certificerede, svarende til at opgaven er uddelegeret, se figur 1 model c), skal den certificerede uanset sit virke, ved mindst en minimumskontrol jf. BR18, §527, og vejledning til BR 18, kapitel 28 eller 29, sikre og dokumentere i sluterklæringen, at udarbejdelsen og kontrollen er gennemført, som hvis den certificerede selv var udarbejdende eller kontrollerende. Minimumskontrollen kan suppleres med en udvidet kontrol, jf. BR18, §527 i form af en stikprøvekontrol, der kontrollerer særligt kritiske dele af det tekniske indhold, og/eller f.eks. en ekstra grundig gennemgang af kontrolrapporterne, både for kontrol af design, projektering og udførelse, for vitale dele af de bærende konstruktioner eller brandsikringstiltag. Hvis det ved den certificeredes kontrol viser sig, at dokumentationen af kontrollen ikke er tilstrækkelig, skal den certificerede gennemføre en fuld kontrol af den udarbejdede dokumentation i overensstemmelse med kontrolniveauerne i BR18, bilag 3. Det skal fremgå af redegørelsen til start- og sluterklæringen, hvorledes kontrollen er gennemført.


Figur 1. Modeller for den certificeredes virke.

Model a) Den certificeredes virke som udarbejdende, og hvor kontrollen gennemføres af anden kompetent aktør,-

model a1): hvor den certificerende selv udarbejder eller

model a2): med indhentet kompetent assistance fra meddesignere eller medprojekterende. Den certificerede skal sikre, at udarbejdelsen er gennemført, som hvis han selv havde udført den. Som udarbejdende er den certificerede bekendt med indholdet og erklærer, at den samlede dokumentation, herunder kontroldokumentation, er i overensstemmelse med kapitel 28 til 30 og kan anvendes, som den foreligger.

Model b) Den certificeredes virke som kontrollerende, og hvor udarbejdelsen gennemføres af anden kompetent aktør,-

model b1) hvor den certificerede selv kontrollerer eller,

model b2) med indhentet kompetent assistance fra medkontrollant. Den certificerede skal sikre, at kontrollen er gennemført, som hvis han selv havde udført den. Som kontrollerende er den certificerede bekendt med indholdet og skal erklære, at den samlede dokumentation er i overensstemmelse med kapitel 28 til 30 og kan anvendes, som den foreligger.

Model c) Den certificeredes virke som udarbejdende eller kontrollerende og hvor både den udarbejdende og kontrollerende opgave er uddelegeret til andre kompetente aktører. Her skal den certificerede som minimum gennemføre en minimumskontrol af dokumentationen, herunder kontrolrapporter, således, at den certificerede er bekendt med indholdet og sikrer, at dokumentationen er udarbejdet og kontrolleret, i overensstemmelse med kravene i BR18 kapitel 28 eller kapitel 29, og kan anvendes, som den foreligger. 

Tredjepartskontrollanten virker som kontrollerende. En tredjepartskontrollant skal selv kontrollere dokumentationen og udarbejde start- og sluterklæring, herunder den endelige redegørelse, men kan indhente kompetent assistance af en medkontrollant. I sådanne tilfælde skal den certificerede tredjepartskontrollant sikre, at den assisterende har den fornødne kompetence, samt ved en løbende styring af kvaliteten og en minimumskontrol foretaget af den certificerede tredjepartskontrollant selv, sikre, at BR18, §§ 543 og 550 er opfyldt.

Minimumskontrollen kan suppleres med en udvidet kontrol i form af en stikprøvekontrol, der kontrollerer særligt kritiske dele af det tekniske indhold, og/eller f.eks. en ekstra grundig gennemgang af kontrolrapporterne, både for kontrol af design, projektering og udførelse, for vitale dele af de bærende konstruktioner henholdsvis brandsikringstiltag. Det skal fremgå af redegørelsen til start- og sluterklæringen, hvorledes den udvidede tredjepartskontrol er gennemført.

Tredjepartskontrollanten må ikke pålægges begrænsninger ved løsning af kontrolopgaven. Dette omfatter blandt andet, at tredjepartskontrollanten skal have fri adgang til alle dokumenter inkl. dokumenter, som ikke direkte vedrører de bygningsafsnit, som tredjeparten har virke på. Hensynet er at sikre, at tredjepartskontrollanten kan vurdere, om der er bindinger eller forudsætninger, som påvirker de bygningsafsnit, som tredjeparten har virke på.

Start- og sluterklæring
Den certificerede tredjepartskontrollant udarbejde en starterklæring, jf. BR 18 § 498 stk. 2 og § 508 stk. 2, der angiver, at dokumentationen godtgør, for konstruktioner, at byggeriet vil overholde bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. BR18, kapitel 15, eller for brand at byggeriet overholder bygningsreglementets brandkrav, jf. BR 18, kapitel 5.

Den certificerede tredjepartskontrollant skal udarbejde en sluterklæring, jf. BR 18 § 499 stk. 2 og § 509 stk. 2, der angiver, at dokumentationen godtgør, at bygværket for konstruktioner overholder bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. BR18, kapitel 15, henholdsvis for brand, at byggeriet overholder bygningsreglementets brandkrav, jf. BR 18, kapitel 5.

Redegørelserne i start- og sluterklæringerne for den certificerede tredjepartkontrollants virke, skal dokumentere:

- at den certificerede tredjepartskontrollant er bekendt med indholdet af dokumentationen,

- at dokumentationen er udarbejdet og kontrolleret i overensstemmelse med bygningsreglementet,

- at dokumentationen kan anvendes, som den foreligger, og udgør et hele.