Det skal pointeres, at eksemplet ikke er fyldestgørende, men udarbejdet for at illustrere opbygning og forslag til indhold af starterklæring.
 
Starterklæring for byggesagen beliggende Traditionelvej 112, Matrikel 2KK
 
Projekt ID: Ejendommen matr. nr. 2KK X-købing, traditionelvej 112, XXXX X-købing
 
Dokument Oprindelig Revision
ID:  XXX_C07_Z- start  -
Dato:  2020-02-02  -
 
Udfærdige Firma Person Dato Underskrift
 Udarbejdet af: Firma1  Hans Hansen 2020-02-02    
 
For byggesagen indsendes hermed:
 
Nærværende starterklæring med tilhørende dokumentation, jf. BR18, § 498, herunder dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse, jf. BR18 §19.
Certifikat for undertegnede certificerede statiker, dokumentation jf. BR18, § 18.
 
Dokumentation
Nedenfor angives 2 forskellige muligheder for dokumentation anført på 2 forskellige måder:

Første mulighed:
Til dokumentation for indplacering af nærværende bygværk i konstruktionsklasse 2, vedlægges

• A1.1 Konstruktionsgrundlag – bygværk, dok. nr. xxx_K09_C05_001, af 2020-02-02

• A2.1 Statiske beregninger – bygværk, dok. nr. xxx_K09_C05_002, af 2020-02-02

• A3.1 Konstruktionstegninger – bygværk, tegninger som illustrerer de statiske principper,

Arkitekttegninger:
Plantegninger påført placering af lodret bærende konstruktioner, stabiliserende vægge og spændretninger for dæk over etagen:
Kælderplan 1:100, tegn. K-1, af 2020-02-02
Stueplan 1:100, tegn. 001, af 2020-02-02
1.sals plan, 1:100, tegn. 010 af 2020-02-02
2.sals plan 1:100, tegn. 020 af 2020-02-02
Snit i bygning, påført dimensioner for hovedkonstruktioner samt funderingsprincip.
Snit i sydlige afsnit, 1:50, tegn. 101 af 2020-02-02
Snit i nordlige afsnit, 1:50, tegn. 102 af 2020-02-02

• B1.1 Statisk projektredegørelse – bygværk, dok. nr. xxx_K09_C05_003, af 2020-02-02

• B2.1.1 Statisk Kontrolplan projektering – bygværk, dok. nr. xxx_K09_C05_004, af 2020-02-02

• Geoteknisk undersøgelsesrapport, dok. nr. xxx af 2020-02-04

Anden mulighed:
Til dokumentation for indplacering af nærværende bygværk i konstruktionsklasse 2, vedlægges

• Dokumentfortegnelse, dok. nr. xxx_K09_C01_001, af 2020-02-02

• A1.1 Konstruktionsgrundlag – bygværk, dok. nr. xxx_K09_C05_001, af 2020-02-02

• A2.1 Statiske beregninger – bygværk, dok. nr. xxx_K09_C05_002, af 2020-02-02

• A3.1 Konstruktionstegninger – bygværk fra projektforslaget, som illustrerer de statiske principper, dimensioner på hovedkonstruktioner og kritiske detalje

Oversigtsplan - fundamenter  xxx_K09_H1_00_001, af 2020-02-02
Oversigtsplan - Vægge, bjælker, søjler og dæk, kælder xxx_K09_H1_00_002, af 2020-02-02
Oversigtsplan - Vægge, bjælker, søjler og dæk, stue xxx_K09_H1_01_003, af 2020-02-02
Oversigtsplan - Vægge, bjælker, søjler og dæk, 1. sal xxx_K09_H1_01_004, af 2020-02-02
Oversigtsplan - Vægge, bjælker, søjler og dæk, 2. sal xxx_K09_H1_01_005, ad 2020-02-02
Snit i bygning              xxx_K09_H3_XX_101, af 2020-02-02    

• Konstruktionsdetaljer i overbygningen, xxx_K09_H5_XX_003, af 2020-02-02

• B1.1 Statisk projektredegørelse - bygværk, dok. nr. xxx_K09_C05_003, af 2020-02-02

• B2.1.1 Statisk Kontrolplan projektering - bygværk, dok. nr. xxx_K09_C05_004, af 2020-angive 02-02

• Geoteknisk undersøgelsesrapport, dok. nr. xxx_XXX, af 2020-02-04

Anden måde at angive dokumentation på som alternativ for én af de 2 muligheder ovenfor:
Til dokumentation for indplacering af nærværende bygværk i konstruktionsklasse 2, vedlægges A1.1 Konstruktionsgrundlag – bygværk, A2.1 Statiske beregninger – bygværk, oversigtsplaner samt typiske/kritiske snit og detaljer iht. vedlagte Dokumentfortegnelse, dok. nr. xxx_K09_C01_001, dateret 2020-02-02.

Konstruktionsklasse
Byggeriet er en 3 etages boligblok opført som et traditionelt betonelementbyggeri med en pladsstøbt kælderkonstruktion. Kælderen anvendes til depotrum.
Byggeriet funderes direkte på intakte aflejringer, dog mindst 0,9 m under fremtidigt terræn. Grundvandsspejlet er beliggende under funderingsniveau.
Konstruktionen kan betegnes som simpel, med en overskuelig lodret og vandret lastnedføring.
Der er stor erfaring med konstruktionstypen i Danmark.
Konstruktionen betegnes derfor som traditionel.
Bygningen henføres således til konstruktionsklasse KK2, jf. BR18, kapitel 26.
Baggrunden for fastlæggelse af konstruktionsklasse er nærmere beskrevet i A1. Konstruktionsgrundlag, kap. 2.2.2.

Kravopfyldelse
På grundlag de medsendte bilag - A1.1 Konstruktionsgrundlag – bygværk, A2.1 Statiske beregninger – bygværk med eftervisning af (mulige) lodrette lastnedføring og stabiliserende system - samt plantegninger og snit visende de konstruktive principper, erklæres det at dokumentationen godtgør at bygningen vil kunne opfylde BR18 kapitel 15’s krav til bærende konstruktioner.

Kontrol
Det erklæres, at det medsendte bilag, B2.1.1 Statisk Kontrolplan projektering – bygværk, er dækkende, konsistent og egnet til sit formål, så langt som tilgængelige informationer på nuværende tidspunkt giver mulighed for. Det erklæres desuden, at kontrolplanen opfylder sit formål, jf. bygningsreglementet.
Alle der har spillet en aktiv rolle i kontrolplanen er orienteret om indholdet, og alle der fremover får en aktiv rolle i eksekveringen af de angive kontroller orienteres.  

Certificeret statikers planlagte virke
Undertegnede certificerede statiker har virket som kontrollant for vedlagte dokumentation.
Fremover er det planlagt at dele af kontrolarbejdet er uddelegeret, jf. B1.1 Statisk projektredegørelse - bygværk og B2.1.1 Statisk Kontrolplan projektering – bygværk.

Underskrift
 
________________________________________
NN, certificeret statiker til konstruktionsklasse KK2