Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning til BR18 kapitel 28 - Dokumentation af bærende konstruktioner §494, §498, §499 og §503

Fold alle ud

For konstruktionsklasse 4 skal den certificerede statiker, der virker som tredjepartskontrollant, udarbejde en sluterklæring.

Redegørelse for den certificerede statikers virke som tredjepartkontrollant
Sluterklæringen skal indeholde en redegørelse for den certificerede statikers virke som tredjepartskontrollant.

Såfremt dele af den certificerede statikers ydelser har været uddelegeret eller udført af andre kompetente aktører i assistance, skal der medfølge en redegørelse i overensstemmelse med BR18, § 542, herunder hvilket niveau af kontrol den certificerede har udført for at sikre, at de uddelegerede dele opfylder BR18, § 540.

Tredjepartskontrollanten skal redegøre for, at vedkommende hverken direkte eller indirekte er økonomisk eller organisatorisk forbundet med den eller de virksomheder og organisationer, som har medvirket ved
udfærdigelsen af dokumentationen for de bærende
konstruktioner jf. BR18, § 526, stk. 1, nr. 3.

Underskrift
Tredjepartskontrollanten underskriver personligt sluterklæringen og erklærer herved, at BR18, § 499 stk. 2 er opfyldt, dvs. at:
–    der er anvendt korrekte konstruktionsklasser i overensstemmelse med byggetilladelsen
–    den statiske dokumentation er fyldestgørende og viser, at byggeriet overholder kravene til bærende konstruktioner, jf. BR18, kapitel 15
–    at de i kontrolplanen anførte kontroller er gennemført
–    at de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet.
 
Oplysning til identifikation af den certificerede statiker skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse og dokumentation for gyldigt certifikat vedlægges sammen med starterklæringen.

Hvis der er sket overdragelse fra en Tredjepartskontrollant til en anden, skal erklæringen fra den Tredjepartskontrollant, der overdrager projektet jf. BR18, § 544, vedlægges.