For konstruktionsklasse 2-4 skal den certificerede statiker udarbejde en starterklæring.

Starterklæringen kan struktureres med følgende titulerede afsnit:
–    Dokumentation
–    Konstruktionsklasse
–    Kravopfyldelse
–    Kontrol
–    Certificeret statikers planlagte virke
–    Underskrift.

Dokumentation
Starterklæringen vedlægges dokumentation for indplacering i konstruktionsklasse, jf. BR18, § 503 stk. 1. Dokumentationen danner grundlag for indplacering, af et byggeri eller konstruktionsafsnit, i konstruktionsklasser, jf. BR18, kapitel 26.

Konstruktionsklasse
Byggeriets indplacering i konstruktionsklasse angives.

Indplacering i konstruktionsklasse, fremgår af beskrivelserne i A1.1 Konstruktionsgrundlag – bygværk med henvisning til relevante dele af den øvrige statiske dokumentation.

Der henvises i starterklæringen til A1.1 Konstruktionsgrundlag – del 2.2, hvor redegørelse, for konsekvensklasse, konstruktionens kompleksitet og erfaring med konstruktionen er beskrevet.

Såfremt der ønskes anvendt fravigelser fra regler eller almindelig praksis for indplacering i konstruktionsklasser, anføres dette i starterklæringen med henvisning til begrundelser i A1.1 Konstruktionsgrundlag – bygværk.

Kravopfyldelse
Det erklæres, at den foreliggende dokumentation godtgør, at konstruktionen vil opfylde bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner for såvel sikkerhed som anvendelse.

Såfremt der er fravigelser herfra for specifikke forhold, jf. BR18, § 356, redegøres der for dette, og der henvises til de steder i den statiske dokumentation, hvor sådanne fravigelsers betydning, konsekvens samt fornødne dokumentation, jf. SBi-anvisning 271, er beskrevet. Der kan ikke fraviges fra sikkerhedsniveauet i DS/EN 1990 med nationalt anneks DS/EN 1990 DK NA.

Kontrol
Det erklæres, at den foreliggende B2 Statisk Kontrolplan er dækkende, konsistent og egnet til sit formål, så langt som tilgængelige informationer, på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse, giver mulighed for. Endelig erklærer den certificerede statiker, at alle kontrollanter, i projektet, er rettidigt informeret om kontrolplanen.

Der skal være udført kontrol af den dokumentation som indsendes med starterklæringen. Kontrollen skal være dokumenteret i den foreliggende B3 Statisk Kontrolrapport.

Hvor en anden certificeret statiker i konstruktionsklasse 4, udformer en starterklæring som tredjepartskontrollant, jf.  BR18, § 498, stk. 2, skal den certificerede statiker i sin starterklæring, redegøre for:
–    Konsekvenser og rettelser som følge af afvigelser fundet ved tredjepartskontrollen.

Hvis der ikke tages konsekvenser af afvigelser fundet ved tredjepartskontrol, skal den certificerede statiker i starterklæringen redegøre for, hvorfor der ikke er taget konsekvenser heraf.

Redegørelse for den certificerede statikers planlagte virke

Starterklæringen skal indeholde en redegørelse for den certificerede statikers planlagte virke på projektet herunder om den certificerede statiker planlægger at virke som udarbejdende eller kontrollerende.
Såfremt dele af den certificerede statikers ydelser planlægges uddelegeret eller udført af andre kompetente aktører i assistance, skal der medfølge en redegørelse i overensstemmelse med BR18, § 542.

Når den certificerede virker som udarbejdende, kan der ved beskrivelse af opgavefordelingen henvises til B1.1 Statisk Projektredegørelse – bygværk, B2.1 Statisk kontrolplan projektering – bygværk og B3.1 Statisk kontrolrapport – projektering.

Når den certificerede virker som kontrollerende, kan der ved beskrivelse af opgavefordelingen, henvises til B1. Statisk Projektredegørelse, B2. Statisk kontrolplan og B3. Statisk kontrolrapport.

Underskrift
Den certificerede statiker underskriver personligt starterklæringen og erklærer herved, at BR18, § 498 stk. 1 er opfyldt, dvs. at:
–    den nødvendige dokumentation er fremsendt
–    der er valgt de korrekte konstruktionsklasser, samt at dokumentation herfor er retvisende
–    den statiske dokumentation godtgør, at byggeriet vil overholde kravene til bærende konstruktioner, jf. BR18, kapitel 15
–    der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport.

Oplysning til identifikation af den certificerede statiker skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse og dokumentation for gyldigt certifikat vedlægges sammen med starterklæringen.

I vejledningen til BR18, kapitel 28, appendiks I er der givet et eksempel på udformningen af en starterklæring for et konkret byggeri i konstruktionsklasse 2.