Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ind
§ 490

Et byggeri skal indplaceres i en brandklasse, jf. bilag 1, tabel 3, på baggrund af:

1) byggeriets risikoklasse, jf. § 86, og

2) den valgte metode for dokumentation af brandsikkerheden, jf. § 493.

   Stk. 2. Hvis det kan dokumenteres, at den brandmæssige opdeling af byggeriet i flere brandmæssige uafhængige bygningsafsnit kan ske på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, kan de enkelte brandmæssige uafhængige bygningsafsnit indplaceres i forskellige brandklasser.  


§ 491
Risikoklassen skal fastlægges i henhold til kapitel 5 og er baseret på byggeriets risikoforhold, anvendelse og kompleksitet.
§ 492 (Ophævet)
§ 492 er ophævet.
§ 493

Et byggeri eller bygningsafsnit skal indplaceres i en af følgende brandklasser:

1) Brandklasse 1 (BK1), som omfatter følgende bygningsafsnit, der udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand, og hvor der alene anvendes simple brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr:

a) bygningsafsnit i risikoklasse 1, der er henført til anvendelseskategori 1, og har et samlet etageareal på højst 600 m2,

b) bygningsafsnit i risikoklasse 1, der helt eller delvist er henført til anvendelseskategori 4, hvis bygningsafsnittet er brandmæssigt fritliggende eller brandmæssigt adskilt i forhold til skel, brandmæssigt fritliggende i forhold til øvrig bebyggelse på egen grund og har et samlet etageareal på højst 600 m2,

c) tilbygninger til eksisterende byggeri med bygningsafsnit i risikoklasse 1, som helt eller delvist er henført til anvendelseskategori 4, uanset om bygningsafsnittet er brandmæssigt fritliggende, hvis tilbygningen er brandmæssigt fritliggende eller brandmæssigt adskilt i forhold til skel, brandmæssigt fritliggende i forhold til øvrig bebyggelse på egen grund, og bygningsafsnittet efter tilbygning har et samlet etageareal på højst 600 m², og

d) bygningsafsnit i risikoklasse 1, der er henført til anvendelseskategori 2, 3 og 5, hvis bygningsafsnittet er brandmæssigt fritliggende.

2) Brandklasse 2 (BK2), som omfatter byggeri i risikoklasse 1-3. De tekniske løsninger skal udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. Der kan fraviges fra de præ-accepterede løsninger som angivet i bilag 4.

3) Brandklasse 3 (BK3), som omfatter byggeri i risikoklasse 1-3. De tekniske løsninger skal dokumenteres i overensstemmelse med metoderne i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, herunder en af følgende eller en kombination af disse:

a) De præ-accepterede løsninger.

b) Brandteknisk begrundet vurdering.

c) Komparativ analyse.

d) Brandteknisk dimensionering.

4) Brandklasse 4 (BK4), som omfatter byggeri i risikoklasse 1- 4, hvor brandsikkerheden tillige kan dokumenteres ved brug af andre metoder end de metoder, som er angivet under nr. 3, litra a-d. Benyttes orienterende brandprøvning, der ikke vedrører brandteknisk klassifikation af byggevarer eller bygningsdele ved dokumentationen af brandforholdene, indplaceres byggeriet i brandklasse 4.

   Stk. 2. Byggearbejder, der er undtaget for byggetilladelse, jf. § 5, stk. 1, er undtaget fra indplacering i brandklasser efter stk. 1. 
 
   Stk. 3. Midlertidige udendørs camping- og salgsområder er undtaget fra indplacering i brandklasser efter stk. 1. Det skal på baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes af kommunalbestyrelsen, om og i hvilket omfang:

1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages.

2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30.
 
   Stk. 4. Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignede er undtaget fra indplacering i en brandklasse, hvis udformningen eller anvendelsen efter kommunalbestyrelsens vurdering ikke medfører en uacceptabel risiko for personskade i tilfælde af brand.
 
   Stk. 5. For byggeri, som på grund af dets udformning eller anvendelse ikke kan indplaceres i en brandklasse, skal det på baggrund af risikoen i tilfælde af brand af kommunalbestyrelsen vurderes om, og i hvilket omfang:

1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages.

2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30.
 
   Stk. 6. Dokumentationen for overholdelse af stk. 3 og stk. 5 skal indsendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.