Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 523
Kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner og brandforhold skal sikre, at dokumentationen lever op til sit formål, jf. kapitel 28 og 29.
 
   Stk. 2. Kontrol af dokumentation skal gennemføres, og de ved kontrollen fundne afvigelser skal behandles inden dokumentation anvendes som grundlag for det videre arbejde.
 
   Stk. 3. Kontrol af dokumentation skal udføres på basis af fyldestgørende kontrolplaner, hvor der for de enkelte kontroller angives kontroltype, jf. § 526, kontrolniveau, jf. § 527, omfang og dokumentationskrav for kontrollen samt organisationer og personer, der udfører kontrollen. Kontrolplaner skal løbende ajourføres svarende til byggeriets stadie.
 
   Stk. 4. Kontrol skal dokumenteres i form af kontrolrapporter.
§ 524
Der skal udføres kontrol af de bærende konstruktioner i overensstemmelse med DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, med tilhørende DS/EN 1990 DK NA og efter principperne i SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner.
§ 525
Der skal udføres kontrol af brandforhold for byggeri efter bygningsreglementets vejledning til kapitel 29 og 30, når der anvendes certificerede brandrådgivere.
§ 526

Kontroltyper for kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner og brandforhold omfatter:

  1. Egenkontrol: Kontrol udført af samme person, som har udarbejdet dokumentationen.
  2. Uafhængig kontrol: Kontrol udført af person, der for byggeriet ikke har medvirket ved udarbejdelse af dokumentationen for byggeriets brandsikkerhed eller projektering af de bærende konstruktioner.
  3. Tredjepartskontrol: Kontrol udført af person, der hverken direkte eller indirekte er økonomisk eller organisatorisk forbundet med den eller de virksomheder og organisationer, som har medvirket ved udfærdigelsen af dokumentationen for byggeriets brandsikkerhed eller projektering af de bærende konstruktioner.

   Stk. 2. Fastlæggelse af kontroltyper for kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner og brandforhold skal ske på baggrund af byggeriets indplacering i konstruktions- og brandklasse i overensstemmelse med bilag 3, tabel 1.


§ 527

Fastlæggelse af kontrolniveauet for kontrol af dokumentation for bærende konstruktioner skal ske på baggrund af byggeriets indplacering i konstruktionsklasse i overensstemmelse med bilag 3, tabel 2 og 3. Fastlæggelse af kontrolniveauet for kontrol af dokumentation af brandforhold skal ske på baggrund af byggeriets indplacering i brandklasse i overensstemmelse med bilag 3, tabel 4 og 5.

  Stk. 2. Der foretages kontrol på følgende niveauer:

  1. Minimumskontrol (MIN): en systematisk kontrol af dokumentationens helhed, forudsætninger, konsistens og dækning samt en overordnet kontrol af dokumentationens indhold og enkelte stikprøver af udvalgte områder.
  2. Udvidet kontrol (UDV): en systematisk kontrol af nærmere fastlagte dele af dokumentationen og stikprøvekontrol af den resterende del af dokumentationen.
  3. Maksimumskontrol (MAX): en systematisk kontrol af hele dokumentationen.

   Stk. 3. Kontrolniveauer skal være i overensstemmelse med principperne i SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner.

Tabel 1 - Mindstekrav til typer af kontrol afhængig af brand- og konstruktionsklassen

Brand- eller konstruktionsklasse  Egenkontrol  Uafhængig kontrol  Tredjepartskontrol 
1  X    
2 X  X*  
3 X X  
4 X  X

* For byggerier i brandklasse 2 skal der foretages uafhængig kontrol af dokumentationen vedrørende:

-indplacering i brandklasse,

-dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder §§ 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold,

-brandstrategirapporten og

-kontrolplanen, jf. §§ 510-512 og § 518.

For den øvrige del af dokumentationen kan kontrollen udføres af personer, der ikke har medvirket ved udarbejdelsen af dokumentationen af den pågældende del af byggeriet, men som har medvirket i designet af byggeriet.

For konstruktionsklasse 2 gælder kravet om uafhængig kontrol kun:

- A1. Konstruktionsgrundlag og

- B2. Statisk kontrolplan, jf. § 501, nr. 1, og § 502, stk. 1, nr. 2.

For den øvrige del af dokumentationen kan kontrollen udføres af personer, der ikke har medvirket ved udarbejdelsen af dokumentationen af det pågældende konstruktionsafsnit, men som har medvirket i projektering af byggeriet.


§ 528

Den uafhængige kontrollant skal have den fornødne kompetence og overblik inden for det faglige område, som dokumentationen omfatter.

   Stk. 2. Tredjepartskontrollen, jf. § 526, skal foretages af en person, der er certificeret til tredjepartskontrol af statik eller brandforhold, jf. bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet, og som angivet i DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med tilhørende DS/EN 1990 DK NA.