§ 6f
Følgende områder skal overholde bygningsreglementets
krav i kapitel 5:
 
1) Midlertidige campingområder til flere end 150 personer.
 
2) Midlertidige salgsområder til flere end 150 personer.
 
Stk. 2. Det er tilladt at etablere de i stk. 1 nævnte områder uden ansøgning om byggetilladelse, hvis bilag 11 til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - brand følges i sin helhed.
 
Stk. 3. Meddelelse med oplysning om områdets placering, indretning og brug, jf. kapitel 5, skal være modtaget af kommunalbestyrelsen senest 4 uger før, området tages i brug.
 
Stk. 4. Hvis det i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse efter § 493, stk. 3, nr. 1, vurderes, at der skal inddrages en certificeret brandrådgiver, kan ansøger vælge, at kommunalbestyrelsen skal foretage den tekniske byggesagsbehandling af brandforhold, jf. kapitel 5.
§ 6g
(Ophævet)