Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ind
Brand- eller konstruktionsklasse
Egenkontrol Uafhængig kontrol Tredjepartskontrol
1 X
2 X X ¹ ²
3 X X
4 X X X³

1) Uafhængig kontrol af brandtekniske dokumentation og udførelse af brandsikringstiltag i brandklasse 2

Der skal foretages uafhængig kontrol af dokumentationen vedrørende:
– indplacering i brandklasse,

– dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder §§ 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold,

– brandstrategirapporten og

– kontrolplanen, jf. §§ 510-512 og § 518.

For den øvrige del af dokumentationen kan uafhængig kontrol udføres af personer, der ikke har medvirket ved udarbejdelsen af den pågældende dokumentation.

Den uafhængige kontrol af udførelsen kan erstattes af en ”uafhængig kontrol af dokumentation af egenkontrol af udførelsen” for brandsikringstiltag, der udføres i et bygningsafsnit, henført til risikoklasse 1 og 2. Dette betyder, at egenkontrollen skal dokumenteres i en kontrolrapport, der efterfølgende skal kontrolleres af en person, der ikke har medvirket i udførelsen af det pågældende brandsikringstiltag.

Den uafhængige kontrol af dokumentation kan for projektering af brandsikringstiltag udføres af en person, der ikke har medvirket ved projekteringen af det pågældende brandsikringstiltag.

Den uafhængige kontrol af udførelsen af brandsikringstiltag kan udføres af en person, der ikke har medvirket ved udførelsen af brandsikringstiltaget i det pågældende bygningsafsnit.

2) Uafhængig kontrol af dokumentation for og udførelse af bærende konstruktioner i konstruktionsklasse 2

Der skal foretages uafhængig kontrol af dokumentation vedrørende:
– A1. Konstruktionsgrundlag og

– B2. Statisk kontrolplan, jf. § 501, nr. 1, og § 502, stk. 1, nr. 2.

For den øvrige del af dokumentationen for projektering af de bærende konstruktioner kan uafhængig kontrol af dokumentation udføres af personer, der ikke har medvirket ved udarbejdelsen af dokumentationen af det pågældende konstruktionsafsnit, men som har medvirket i projektering af byggeriet.
Der skal foretages uafhængig kontrol af "udførelsesgrundlaget for arbejdet" af en person, der ikke medvirker ved udførelsen af de bærende konstruktioner. For den øvrige del af udførelsen kan den uafhængige kontrol udføres af personer, der ikke har medvirket ved udførelsen af det pågældende kontrolafsnit, jf. DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, med tilhørende DS/EN 1990 DK NA.
Den uafhængige kontrol af udførelsen kan erstattes af en ”uafhængig kontrol af dokumentation af egenkontrol af udførelsen”, jf. DS 1140, Udførelse af bærende konstruktioner – Almen kontrol for bærende konstruktioner, der indgår i følgende byggerier:
– med et areal på højst 300 m2, og

– med en maksimal højde til øverste punkt på konstruktionen på 12 m målt fra terræn, og

– med en maksimal bygningsbredde på 12 m.

som indgår i:
– etageboligbyggeri med højst 2 etager over terræn og højst 1 etage under terræn, eller

– bygninger og tilbygninger med højst 1 etage over terræn og 1 etage under terræn med rum for maksimalt 30 personer, hvor alle personer har mulighed for ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed, eller

– konstruktioner i terræn eller højst 2 m over terræn til støttemure, ramper og lignende.

3) Tredjepartskontrol af udførelse af de bærende konstruktioner omfatter en kontrol af den fysiske bærende konstruktion og en dokumentkontrol af kontroldokumentationen som følger:
– Kontrol af den fysiske bærende konstruktion som udført omfatter den særlige kontrol.

– Dokumentkontrollen af de bærende konstruktioner som udført omfatter kontroldokumentation af den almene uafhængige kontrol.

Tredjepartskontrol af udførelse af brandsikringstiltag omfatter en kontrol af de fysiske brandsikringstiltag og en dokumentkontrol af kontroldokumentationen som følger:
– Kontrol af de fysiske brandsikringstiltag er kontrol, der udføres af en akkrediteret inspektionsvirksomhed.

– Dokumentkontrollen af udførelsen af brandsikringstiltag omfatter den øvrige kontroldokumentation for den uafhængige kontrol.

Tabel 2a. Mindstekrav til niveau af uafhængig kontrol af dokumentation for de bærende konstruktioner afhængig af konstruktionsklassen, jf. § 527

ID
Emne KK2
KK3
KK4
A1 Konstruktionsgrundlag
Max.
Max.
Max.
A2 Statiske beregninger
A2. 1 Statiske beregninger – bygværk
Udv.
Max.
Max.
A2. 2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit
Udv.
Udv.
Max.
A3 Konstruktionstegninger og modeller
A3. 1 Konstruktionstegninger og modeller - bygværk
Udv.
Max.
Max.
A3. 2 Konstruktionstegninger og modeller - konstruktionsafsnit
Udv.
Udv.
Max.
A4 Konstruktionsændringer
A4. 1 Konstruktionsændringer - bygværk Udv.
Max.
Max.
A4. 2 Konstruktionsændringer - konstruktionsafsnit
Udv.
Udv.
Max.
A5 Konstruktion som udført
Min.
Udv.
Udv.
B1 Statisk projektredegørelse  Udv.  Udv.  Max. 
B2  Statisk kontrolplan  Max. Max.  Max. 
 *  Udførelsesgrundlag Udv. Max. Max. 
 * ID er ikke relevant.

Min. : Minimumskontrol, Udv. : Udvidet kontrol, Max. : Maksimumskontrol.

Tabel 2b – Mindstekrav til niveau af uafhængig kontrol af bærende konstruktioner som udført i forhold til konstruktionsklassen (KK), jf. § 527

 Emne  KK2  KK3  KK4
 Omfang af stikprøve ved særlig kontrol af den udførte konstruktion  10 % 25 % 50% 
 Almen kontrol af den udførte konstruktion  *
 * Kontrolniveau jf. DS 1140, Udførelse af bærende konstruktioner – Almen kontrol

Tabel 3. Mindstekrav til niveau af tredjepartskontrol af dokumentation for de bærende konstruktioner for konstruktionsklasse 4, jf. § 527

ID
Emne Tredjepartskontrol
A1 Konstruktionsgrundlag
Max.
A2 Statiske beregninger
A2. 1 Statiske beregninger – bygværk
Max.
A2. 2 Statiske beregninger – konstruktionsafsnit
Udv.
A3 Konstruktionstegninger og modeller
A3. 1 Konstruktionstegninger og modeller – bygværk
Max.
A3. 2 Konstruktionstegninger og modeller – konstruktionsafsnit
Udv.
A4 Konstruktionsændringer
A4. 1 Konstruktionsændringer – bygværk
Max.
A4. 2 Konstruktionsændringer – konstruktionsafsnit
Udv.
B1 Statisk projektredegørelse
Udv.
B2 Statisk kontrolplan
Max.
B3 Statisk kontrolrapport
B3. 1 Statisk kontrolrapport for projektering fra uafhængig kontrol
Udv.
B3. 2 Statisk kontrolrapport for udførelse fra uafhængig kontrol Udv.
A5 Konstruktion som udført
Udv.

Udv. : Udvidet kontrol, Max. : Maksimumskontrol.

Tabel 4a – Mindstekrav til niveau af uafhængig kontrol af den brandtekniske dokumentation i forhold til brandklassen (BK), jf. § 527

Emne BK2
BK3 BK4
Dokumentation for indplacering i brandklasse(r) Max. Max.
Max.
Dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder §§ 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold
Max.
Max.
Max.
Brandstrategirapport
Max.
Max.
Max.
Brandplaner og situationsplan
Udv.
Max.
Max.
Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner
Udv.
Udv.
Udv.
Brandteknisk begrundet vurdering Max.1) Max.  Max.
Komparativ analyse  Max.1) Max.  Max.
Brandteknisk dimensionering
- Udv.
Max.
Forudsætning for brandprøvning , som ikke er klassifikationsprøvninger2) - Max. 
Funktionsbeskrivelse
Udv.
Max.
Max.
Brandteknisk kontrolplan
Max. Max.
Max.
Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan
Udv.
Udv.
Max.
Projektering af brandsikringstiltag Udv.  Udv.  Udv. 
Udførelsesgrundlag Udv.3) Udv.3) Udv.3)

1) Ved fravigelser af de præ-accepterede løsninger i brandklasse 2, jf. § 493, stk. 1, nr. 2.

2) I medfør af Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, kapitel 8: Eftervisning.

3) BK er den højeste brandklasse, som er gældende for det eller de bygningsafsnit, hvor i det enkelte brandsikringstiltag er placeret.

Udv. : Udvidet kontrol, Max. : Maksimumskontrol.

 

Tabel 4b – Mindstekrav til niveau af uafhængig kontrol af udførelsen af brandsikringstiltag i forhold til risikoklasse (RK) jf. § 527

 Emne  RK 2*  RK 3*  RK 4*
 Omfang af stikprøve ved kontrol af det udførte brandsikringstiltag  15 % 1)  25 % 1)  35 % 1)

 * RK er den risikoklasse, som er gældende for det bygningsafsnittet, hvori det enkelte brandsikringstiltag er placeret.

1) Dog udføres altid kontrol af minimum 5 kontrolobjekter af samme type. For kontrolobjekter af samme type, hvor det samlede antal kontrolobjekter er mindre end 5, kontrolleres alle kontrolobjekter.


Tabel 5 – Mindstekrav til niveau af tredjepartskontrol af den brandtekniske dokumentation for brandklasse 4, jf. § 527

Emne
Tredjepart
Dokumentation for indplacering i brandklasse(r) Max.
Dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder§§ 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold
Max.
Brandstrategirapport
Udv.
Brandplaner
Max.
Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner
Udv.
Brandteknisk begrundet vurdering Udv. 
Komparativ analyse Udv. 
Brandteknisk dimensionering
Udv.
Forudsætning for brandprøvning  Udv. 
Funktionsbeskrivelse
Udv.
Brandteknisk kontrolplan
Max.
Brandtekniske kontrolrapporter fra uafhængig kontrol
Udv.
Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan
Udv.

Udv. : Udvidet kontrol, Max. : Maksimumskontrol.