Tabel 4a – Mindstekrav til niveau af uafhængig kontrol af den brandtekniske dokumentation i forhold til brandklassen (BK), jf. § 527

Emne BK2
BK3 BK4
Dokumentation for indplacering i brandklasse(r) Max. Max.
Max.
Dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder §§ 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold
Max.
Max.
Max.
Brandstrategirapport
Max.
Max.
Max.
Brandplaner og situationsplan
Udv.
Max.
Max.
Pladsfordelingsplaner og belægningsplaner
Udv.
Udv.
Udv.
Brandteknisk begrundet vurdering Max.1) Max.  Max.
Komparativ analyse  Max.1) Max.  Max.
Brandteknisk dimensionering
- Udv.
Max.
Forudsætning for brandprøvning , som ikke er klassifikationsprøvninger2) - Max. 
Funktionsbeskrivelse
Udv.
Max.
Max.
Brandteknisk kontrolplan
Max. Max.
Max.
Drifts-, kontrol, og vedligeholdelsesplan
Udv.
Udv.
Max.
Projektering af brandsikringstiltag Udv.  Udv.  Udv. 
Udførelsesgrundlag Udv.3) Udv.3) Udv.3)

1) Ved fravigelser af de præ-accepterede løsninger i brandklasse 2, jf. § 493, stk. 1, nr. 2.

2) I medfør af Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, kapitel 8: Eftervisning.

3) BK er den højeste brandklasse, som er gældende for det eller de bygningsafsnit, hvor i det enkelte brandsikringstiltag er placeret.

Udv. : Udvidet kontrol, Max. : Maksimumskontrol.