Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om ventilation

Fold alle ud

Ventilationssystemer skal planlægges, så der er fokus på bygbare løsninger og så føringsveje er gennemtænkt og muliggør inspektion, service og kanalrensning.

Ventilationskravene gælder også ved gennemgribende ombygninger eller anvendelsesændringer i eksisterende bebyggelser. Ved mindre ombygningsopgaver som eksempelvis udskiftning af vinduer og døre skal det sikres, at bygningens ventilationsforhold ved opførelsestidspunktet opretholdes. I forbindelse med udskiftning af eksisterende vinduer i en bolig med nye mere tætte vinduer kan dette eksempelvis imødekommes ved brug af udeluftventiler.

Bestemmelserne om ventilation varetager alene de normale ventilationsbehov. I fx arbejdsrum eller rum i en bolig, hvor der udøves erhverv, kan der være behov for yderligere ventilation. Krav om yderligere ventilation stilles i givet fald i medfør af arbejdsmiljølovgivningen. Manuel udluftning eller manuel overstyring af ventilationen er ikke omfattet af bestemmelserne i bygningsreglementet, med mindre at det indgår i bygningens strategi for klimatisering. Manuel udluftning eller manuel overstyring må ikke være en forudsætning for ventilationssystemets opretholdelse af krav til grundluftskiftet.

Det er ikke nødvendigt at ventilationen er fuldstændig konstant. I de fleste tilfælde vil det ikke gøre en forskel for indeklimaet om der ventileres med en konstant luftmængde eller om man over en lidt længere periode i gennemsnit har den krævede luftmængde. For de dimensionerende forhold bør den gennemsnitlige ventilation over en time for kontorer og en lektion for undervisningslokaler kunne overholde den krævede luftmængde. Bygningsreglementets øvrige krav til indeklima skal derudover overholdes. I alle tilfælde sikres det, at bygningen er ventileret i henhold til den brug, den har.

Der henvises til DS/EN ISO 7730 Ergonomi inden for termisk miljø – Analytisk bestemmelse og fortolkning af termisk komfort ved beregning af PMV- og PPD-indekser og lokale termiske komfortkriterier og At-vejledning A. 1.2 Indeklima. For ventilation af rum med ildsteder henvises til §§301-303 samt til Gassikkerhedsloven.

Rengøringsstandarden i et rum har stor betydning for luftkvaliteten. Der henvises til bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning.

De tre nævnte standarder nedenfor skal overholdes, når ventilationen projekteres og udføres. DS 447 indeholder de overordnede krav til ventilationssystemer, mens DS 428 indeholder brandkravene til ventilationsanlæg og DS 452 indeholder krav til isolering af de tekniske installationer, herunder ventilation.

Befugtning af indblæsningsluften.

Ventilation kan medføre, at rumluften bliver udtørret hvilket kan give fysiske gener for brugerne, som fx udtørrede og irriterede slimhinder. En måde at afhjælpe problemet på kan være befugtning af indblæsningsluften.

Befugtning af ventilationsluften må dog ikke medføre, at der opstår risiko for bakterievækst i selve ventilationssystemet, eller at der opstår risiko for vækst af skimmelsvamp i bygningskonstruktioner.

Hvis befugtningsanlægget ikke er en integreret del af ventilationssystemet, bør det have egen vedligeholdelsesplan.

Befugtere tilkobles normalt drikkevandsforsyningen, og vandinstallationer i forbindelse med befugtere skal udføres i henhold til kapitel 21 Vand. I situationer hvor befugtningsanlægget undtagelsesvist ikke tilkobles drikkevandsinstallationerne, bør der tages særskilte forholdsregler for at sikre, at vandet har en tilfredsstillende kvalitet i forhold til sundhedsmæssige forhold.

Generelt er det vigtigt, at der ved brug af be- og affugtere sikres en tilfredsstillende sikkerhed og hygiejne for lufttransport. Hvis der eksempelvis anvendes befugtere med vandtank, bør der sikres der mod fremvækst af biofilm i vandtank.

Befugtningsinstallationer sikres generelt mod overbefugtning. Installeres befugtning i kanal bør det sikres, at der ikke kan forekomme drift af befugtningsanlægget, når der ikke er luftstrøm i kanalen.

Ved kanalindbygning af be- og affugterkammeret bør der tages hensyn til uhindret luftbevægelse for opnåelse af korrekt luftopblanding.

Som ekstra sikkerhed ved installation af befugtere i kanal bør kondensafløb føres til vandlås og sikres i overensstemmelse med DS 432 Afløbsinstallationer. Vandtilslutning skal sikres mod tilbagestrømning i henhold til kapitel 21 Vand.

Nyinstallation og renovering.

Bygningsreglementets bestemmelser om ventilation gælder ved nyinstallation i en eksisterende bygning eller ved total udskiftning af et eksisterende ventilationssystem. Der henvises til § 277 og Vejledning om installationer i eksisterende bygninger.

Ved ombygning og renoveringsarbejder kan der ske lempelser af bestemmelserne i §443, stk. 2, når ombygningsarbejdet efter kommunalbestyrelsens skøn ikke kan udføres uden omfattende ændringer i bebyggelsen. En lempelse af §443, stk. 2 kan eksempelvis være tilvejebringelse af basisluftskiftet ved udsugning i bad og køkken suppleret med tilførsel af udeluft gennem facade, vinduer eller lignende, hvor det af byggetekniske årsager eller pladshensyn kan være vanskeligt at etablere mekanisk indblæsning. Dette medfører ikke lempelser af kravet til grundluftskiftet.