Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ind
§ 340

Projektering, udførelse, drift og vedligehold af konstruktioner og bygningsdele skal ske under hensyn til, at der:

  1. Ikke sker skade personer og bygninger egen grund eller på nabogrunde.
  2. Ikke opstår risiko for personers sundhed på grund af svigt i konstruktionerne.
  3. Skal opnås tilfredsstillende forhold i funktions- og holdbarhedsmæssig henseende.
  4. Ikke opstår risiko for personers sundhed på grund af indtrængen af skadedyr.

§ 341
I byggeri skal der anvendes materialer, som er egnede til det konkrete formål.
§ 342
Fundering skal ske til frostsikker dybde og bæredygtig bund eller anden måde, der ikke opstår skader som følge af bevægelser i jordbunden. Ved udvendig frostsikring af fundamenter skal der tages særlig hensyn til løsningernes robusthed og pålidelighed, frostsikringen bevares i hele bygningens levetid.
§ 343
Tage og ovenlys i tage skal udføres, der er tilfredsstillende sikkerhed mod gennemtrædning.
§ 344

Konstruktioner skal projekteres og udføres, de kan modstå de normalt forekommende statiske og dynamiske påvirkninger i forhold til konstruktionens placering og anvendelse.

   Stk. 2. Projektering og udførelse af konstruktioner skal ske i overensstemmelse med:

1) DS/EN 1990:2007 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med DS/EN 1990 DK NA.

2) DS/EN 1991-1-1:2007 Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger med DS/EN 1991-1-1 DK NA.

3) DS/EN 1991-1-2:2007 Brandlast med DS/EN 1991-1-2 DK NA.

4) DS/EN 1991-1-3:2007 Snelast med DS/EN 1991-1-3 DK NA.

5) DS/EN 1991-1-4:2007 Vindlast med DS/EN 1991-1-4 DK NA.

6) DS/EN 1991-1-5:2007 Termiske laster med DS/EN 1991-1-5 DK NA.

7) DS/EN 1991-1-6:2007 Last på konstruktioner under udførelse med DS/EN 1991-1-6 DK NA.

8) DS/EN 1991-1-7:2007 Ulykkeslast med DS/EN 1991-1-7 DK NA.

9) DS/EN 1998-1:2005 Konstruktioner i seismiske områder - Del 1: Generelle regler, seismiske påvirkninger og regler for bygninger med DS/EN 1998-1 DK NA.

   Stk. 3. Referencer er inklusiv tilhørende rettelsesblade og tillæg.

   Stk. 4. For opvarmede væksthuse ved gartnerier samt teltoverdækning af beholdere for opbevaring af flydende husdyrgødning gælder, at kravene til snelast kan reduceres med 65 pct.


§ 345

Projektering og udførelse af betonkonstruktioner skal, udover bestemmelserne i § 344, ske i overensstemmelse med:

1) DS/EN 1992-1-1+AC:2008: Betonkonstruktioner, Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner med DS/EN 1992-1-1 DK NA.

2) DS/EN 1992-1-2+AC:2013 Betonkonstruktioner, Brandteknisk dimensionering med DS/EN 1992-1-2 DK NA.

3) DS/EN 1992-3:2009, Betonkonstruktioner til opbevaring af væsker og pulvere med DS/EN 1992-3 DK NA.

4) DS/EN 206 Beton, specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse og DS/EN 206 DK NA Beton – Materialer - Regler for anvendelse af DS/EN 206 i Danmark.

5) DS/EN 1520 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke- bærende armering med DS/EN 1520 DK NA for konstruktioner i letbeton med lette tilslag.

6) DS/EN 12602. Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton med DS/EN 12602 DK NA for konstruktioner af autoklaveret porebeton.

Stk. 2. Referencer er inklusiv tilhørende rettelsesblade og tillæg.


§ 346

Projektering og udførelse af stålkonstruktioner skal, udover bestemmelserne i § 344, ske i overensstemmelse med:

1) DS/EN 1993-1-1+AC:2007 Stålkonstruktioner, Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner med DS/EN 1993-1-1 DK NA.

2) DS/EN 1993-1-2+AC:2007 Stålkonstruktioner, Brandteknisk dimensionering med DS/EN 1993-1-2 DK NA.

3) DS/EN 1993-1-3:2007 Stålkonstruktioner, Supplerende regler for koldformede elementer og beklædning af tyndplader med DS/EN 1993-1-3 DK NA.

4) DS/EN 1993-1-4:2007 Stålkonstruktioner, Supplerende regler for Rustfrit stål med DS/EN 1993-1-4 DK NA.

5) DS/EN 1993-1-5:2007 Stålkonstruktioner, Pladekonstruktioner med DS/EN 1993-1-5 DK NA.

6) DS/EN 1993-1-6+AC:2012 Stålkonstruktioner, Styrke og stabilitet af skalkonstruktioner med DS/EN 1993-1-6 DK NA.

7) DS/EN 1993-1-7+AC:2011 Stålkonstruktioner, Styrke og stabilitet af pladekonstruktioner med tværbelastning med DS/EN 1993- 1-7 DK NA.

8) DS/EN 1993-1-8+AC:2007 Stålkonstruktioner, Samlinger med DS/EN 1993-1-8 DK NA.

9) DS/EN 1993-1-9+AC:2007 Stålkonstruktioner, Udmattelse med DS/EN 1993-1-9 DK NA. 10.

10) DS/EN 1993-1-10+AC:2007 Stålkonstruktioner, Materialesejhed og egenskaber i tykkelsesretningen med DS/EN 1993-1-10 DK NA.

Stk. 2. Referencer er inklusiv tilhørende rettelsesblade og tillæg.


§ 347

Projektering og udførelse af kompositkonstruktioner skal, udover bestemmelserne i § 344, ske i overensstemmelse med:

1) DS/EN 1994-1-1:2007 Kompositkonstruktioner, Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner med DS/EN 1994-1- 1 DK NA.

2) DS/EN 1994-1-2:2007 Kompositkonstruktioner, Brandteknisk dimensionering med DS/EN 1994-1-2 DK NA.

Stk. 2. Referencer er inklusiv tilhørende rettelsesblade og tillæg.


§ 348

Projektering og udførelse af trækonstruktioner skal, udover bestemmelserne i § 344, ske i overensstemmelse med:

1) DS/EN 1995-1-1+AC:2007 Trækonstruktioner, Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner med DS/EN 1995-1-1 DK NA.

2) DS/EN 1995-1-2+AC:2007 Trækonstruktioner, Brandteknisk dimensionering med DS/EN 1995-1-2 DK NA.

 Stk. 2. Referencer er inklusiv tilhørende rettelsesblade og tillæg.


§ 349

Projektering og udførelse af murværkskonstruktioner skal, udover bestemmelserne i § 344, ske i overensstemmelse med:

1) DS/EN 1996-1-1+A1:2007 Murværkskonstruktioner, Generelle regler for armeret og uarmeret murværk med DS/EN 1996-1-1 DK NA.

2) DS/EN 1996-1-2:2007 Murværkskonstruktioner, Brandteknisk dimensionering med DS/EN 1996-1-2 DK NA.

3) DS/EN 1996-2:2007 Murværkskonstruktioner, Designbetragtninger, valg af materialer og udførelse af murværk med DS/EN 1996-2 DK NA.

Stk. 2. Reference er inklusiv tilhørende rettelsesblade og tillæg.


§ 350

Projektering og udførelse af geotekniske konstruktioner skal, udover bestemmelserne i § 344, ske i overensstemmelse med:

1) DS/EN 1997- 1:2007 Geoteknik, Generelle regler med DS/EN 1997-1 DK NA.

2) DS/EN 1997- 2+AC:2011 Geoteknik, Jordbundsundersøgelse og -prøvning med DS/EN 1997-2 DK NA.

Stk. 2. Reference er inklusiv tilhørende rettelsesblade og tillæg.

§ 351

Projektering og udførelse af aluminiumkonstruktioner skal, udover bestemmelserne i § 344, ske i overensstemmelse med:

1) DS/EN 1999-1-1:2008 Aluminiumkonstruktioner, Generelle regler med DS/EN 1999-1-1 DK NA.

2) DS/EN 1999-1-2:2008 Aluminiumkonstruktioner, Brandteknisk dimensionering med DS/EN 1999-1-2 DK NA.

3) DS/EN 1999-1-3:2007 Aluminiumkonstruktioner, Udmattelse med DS/EN 1999-1-3 DK NA.

Stk. 2. Reference er inklusiv tilhørende rettelsesblade og tillæg.

§ 352
Ved anvendelse af materialer og konstruktioner, der ikke er omfattet af bestemmelserne i §§ 345-351, skal det dokumenteres, at der opnås et sikkerhedsniveau, som beskrevet i § 344.
§ 353
Telte og lignende transportable konstruktioner skal dimensioneres i overensstemmelse med DS/EN 13782, Midlertidige konstruktioner – Telte – Sikkerhed med DS/EN 13782 DK NA, eller på en måde, som sikrer, at de relevante bestemmelser i §§ 344-351 er opfyldt.
§ 354
Stationære opbevaringssystemer skal dimensioneres i overensstemmelse med DS/EN 15512 Stationære opbevaringssystemer af stål - Justerbare pallereolsystemer - Principper for dimensionering med DS/EN 15512 DK NA, eller på en måde, som sikrer, at de relevante bestemmelser i §§ 344-351 er opfyldt.
§ 355
Teleskopstande og demonterbare tilskuertribuner skal dimensioneres i overensstemmelse med henholdsvis DS/EN 13200- 5 og 13200-6 med DS/EN 13200-5 DK NA og DS/EN 13200-6 DK NA, eller en måde, som sikrer, at de relevante bestemmelser i §§ 344-351 er opfyldt.
§ 356
§ 344, stk. 2, til § 351 samt §§ 353-355 kan fraviges, hvis det på anden vis sikres og dokumenteres, at en afvigelse er forsvarlig, og der opnås et sikkerhedsniveau, som beskrevet i § 344, stk. 2, nr. 1.
§ 357
Drift, kontrol og vedligehold af konstruktioner skal ske, så de til enhver tid overholder de relevante bestemmelser i §§ 344- 354.