Swipe horisontalt for at se alle emner

Bygningsreglementets vejledning om energiforsyningsanlæg i tilknytning til bygninger

Fold alle ud
Der er metodefrihed for opfyldelse af kravet til virkningsgrad.

Det er en forudsætning, at kedel og brænder er afprøvet sammen. Andre løst udskiftelige brændere kan således ikke anvendes.

Miljøministeriet har emissionskrav til en række biobrændselsfyrede anlæg.

Den maksimale nytteeffekt vil for de fleste fyringsanlæg kunne oplyses af fabrikanten. En række europæiske standarder har andre afgrænsninger mht. kedelstørrelser. Temperaturforholdene er vejledende egnet til røggaskølere, hvis følgende gælder:
Returtemperatur ved – 12 °C ude:

- Ved gasfyring højst 45 °C

- Ved oliefyring højst 40 °C

Ved særlige biobrændselsfyrede anlæg forstås eksempelvis tørringsanlæg for korn, frø og grøntafgrøder, røgeanlæg og varmolieanlæg.