§ 70
Afløbsinstallationer skal projekteres og udføres, så det tilførte afløbsvand bortledes fra bygningen og de tilhørende udenomsarealer. Dette skal ske under hensyn til tilslutningsforhold og omgivelser samt til installationens, grundens og bygningens anvendelse.

Stk. 2. Afløbsinstallationer skal dimensioneres som anvist i DS 432 Afløbsinstallationer, afsnit 6 eller på en måde, som på tilsvarende vis sikrer en tilfredsstillende bortledning, jf. stk.1.

Stk. 3. §§ 69-81 kan opfyldes ved at følge DS 432 Afløbsinstallationer.
§ 71

 Afløbsinstallationer skal projekteres og udføres, så:

1) Der ikke forekommer lugtgener, aflejringer eller oversvømmelse.

2) Placeringen og fastgørelsen ikke medfører generende rystelser eller skader på bygningsdele eller installationer.

3) De beskyttes mod frost.

4) Utilsigtet ind- og udsivning undgås.

5) Rotter hindres i at trænge ud af installationerne og ind i eller under bygninger.

6) Der ved risiko for opstemning i hovedafløbssystemet sikres mod skadelig oversvømmelse i bygningen.

7) De kan modstå normalt forekommende statiske, dynamiske, kemiske og termiske påvirkninger.

8) Der ikke opstår risiko for sprængninger eller skadeligt tryk og trykstød.

9) Der ikke sker overstrømning til vandforsyningsanlæg og vandinstallationer, eller til et andet afløbssystem eller en anden installationsgenstand.

10) Der ved rørgennemføringer ikke spredes generende støj, fugt og lugt.

11) De kan renses, betjenes og vedligeholdes i fornødent omfang. Renseadgange og komponenter, der kræver betjening, eftersyn eller vedligehold, skal være let tilgængelige, så dette kan ske på en hensigtsmæssig og forsvarlig måde.

12) De holdes inden for ejendommen.

13) Dækslers og afdækningers materialeegenskaber, styrke og bæreevne kan modstå den belastning, de udsættes for, og så der ikke sker personskader eller skader på andre afløbsinstallationer.
§ 72
Ved lægning af afløbsinstallationer i jorden skal underlaget placeres i frostfri dybde og bæredygtig bund, der ikke opstår skader som følge af bevægelser i jordbunden.
§ 73
Afløbsinstallationer skal udføres som separatsystem, hvis hovedafløbsledningerne er udført som separatsystem, eller hvor der af myndighederne stilles krav om separatsystem.
§ 74
Kommunalbestyrelsen kan forlange, at der etableres fornøden ventilation af hovedafløbsledninger gennem en ejendoms afløbsinstallation.