Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ind
§ 545

Den certificerede brandrådgiver kan virke som udarbejdende eller kontrollerende.

Stk. 2. Den certificerede tredjepartskontrollant for brand kan virke som kontrollerende.

§ 546
(Ophævet)
§ 547
(Ophævet)
§ 548

Den certificerede brandrådgivers virke omfatter som minimum at

 1. udarbejde start- og sluterklæring,
 2. udfærdige dokumentation for brandklasser for bygningsafsnit og for brandklassen for det samlede byggeri, samt dokumentation for, at byggeriet opfylder §§ 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold,
 3. udfærdige kontrolplan for den brandtekniske dokumentation og sikre, at denne er i overensstemmelse med kapitel 30,
 4. sikre, at de valgte løsninger for brandforholdene er i overensstemmelse med kravene i kapitel 5,
 5. sikre, at dokumentationen for brandforholdene opfylder sit formål, jf. kapitel 29,
 6. sikre, at dokumentationen er udarbejdet og samlet i overensstemmelse med kapitel 29, kontrolleret i overensstemmelse med kapitel 30 og kan anvendes, som den foreligger, er fyldestgørende og udgør et hele, og
 7. udarbejde en redegørelse for sit virke.

§ 549

Den certificerede brandrådgivers virke, jf. § 548, kan ikke uddelegeres. Andre dele af den brandtekniske dokumentation, som den certificerede brandrådgiver skal udfærdige, kan uddelegeres. Den certificerede brandrådgiver skal gennemføre en tilstrækkelig kontrol af den del af den brandtekniske dokumentation, som den certificerede har uddelegeret, således at § 548 er opfyldt.

  Stk. 2. Den certificerede brandrådgiver kan få assistance til at udfærdige dokumenterne i § 548, men vil stadig fungere som den udfærdigende.

§ 550

Den certificerede brandrådgivers virke som tredjepartskontrollant skal som minimum omfatte at

 1. udarbejde start- og sluterklæring,
 2. foretage tredjepartskontrol for det, der følger af § 548, og
 3. udarbejde en redegørelse for sit virke som tredjepartskontrollant, herunder for sin uafhængighed i henhold til § 526, stk. 1, nr. 3.

   Stk. 2. Tredjepartskontrollen omfatter de dele af et byggeri, der er omfattet af brandklasse 4. Andre dele af byggeriet skal i det omfang, de brandtekniske forhold og dokumentation har betydning for den del af byggeriet, der er i brandklasse 4, også kontrolleres af den certificerede tredjepartskontrollant.


§ 550a

For fravigelser jf. § 493, stk. 1, nr. 2 og bilag 4, afsnit 2, skal virket for den certificerede brandrådgiver jf. § 21, stk. 1, nr. 3 som minimum omfatte alle fravigelser samt de dele af byggeriet, der er påvirket heraf samt sikre, at:

1) de valgte løsninger for hver enkel fravigelse, samt de samlede fravigelser i kombination er i overensstemmelse med kravene i kapitel 5, og

2) dokumentationen for hver enkel fravigelse, samt de samlede fravigelser i kombination opfylder sit formål, jf. § 511.

§ 550b
Ved brug af en certificeret brandrådgiver, jf. § 6 h, stk. 1, nr. 2, omfatter den certificerede brandrådgivers virke som minimum udfærdigelse af dokumentation, jf. § 6 h, stk. 1 og 2, med det indhold der fremgår af kap. 29 og 30 samt at sikre, at de valgte løsninger er i overensstemmelse med kravene i kapitel 5.

Stk. 2. For byggeri i brandklasse 2-4 skal der foretages en uafhængig kontrol, jf. § 526, stk. 1, nr. 2 af dokumentationen, jf. stk. 1, på et kontrolniveau svarende til en maksimumkontrol, jf. § 527, stk. 2, nr. 3.

Stk. 3. For byggeri i brandklasse 4 skal der tillige foretages tredjepartskontrol, jf. § 526, stk. 1, nr. 3 af dokumentationen, jf. stk. 1, på et kontrolniveau svarende til en maksimumkontrol, jf. § 527, stk. 2, nr. 3.

Stk. 4. Den certificeredes brandrådgivers virke efter stk. 1 kan ikke uddelegeres.

Stk. 5. Den certificerede brandrådgiver kan få assistance til at udfærdige dokumenterne i stk. 1, men vil stadig fungere som den udfærdigende.
§ 551

Ved overdragelse af et projekt, hvortil der er meddelt byggetilladelse, fra en certificeret brandrådgiver til en anden, skal den certificerede brandrådgiver, der overdrager projektet, udarbejde en erklæring, hvoraf følgende indgår:

 1. Starterklæring.
 2. Hvilket virke den certificerede brandrådgiver har haft på projektet.
 3. Hvilke dokumenter den certificerede brandrådgiver har udarbejdet og/eller kontrolleret, og om dokumenterne er endelige eller som udkast.
 4. Status for gennemførelse af kontroller, jf. kontrolplanen og kontrolrapporter.
 5. Kritiske punkter i projektet, som kræver særlig opmærksomhed fra den certificerede brandrådgiver, der overtager projektet, f.eks. afvigelser fra Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand, eller forhold, der gør, at byggeriet ikke er indsatstaktisk traditionelt.

   Stk. 2. Den certificerede brandrådgiver, der overtager et projekt, vurderer på baggrund af erklæringen, jf. stk. 1, i hvilket omfang, det er nødvendigt at foretage en kontrol af den overdragede brandtekniske dokumentation forud for videreførelse af projekteringen og/eller udførelsen. Der redegøres for denne vurdering i kontrolrapporten. Beskrivelsen skal resumeres i sluterklæringen.

   Stk. 3. Hvis det ikke er muligt at udarbejde en erklæring i forbindelse med overdragelse af projektet, skal den certificerede brandrådgiver, der overtager projektet, foretage en maksimal (MAX) kontrol af den brandtekniske dokumentation, der overdrages, svarende til virket for certificeret brandrådgiver som kontrollant.