Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ind

Afsnit 1: Lovliggørelse af byggeri i konstruktionsklasse 2-4, ved anvendelse af anden materiel regulering end den, der gælder på lovliggørelsestidspunktet

For lovliggørelsessager i konstruktionsklasse 2-4 skal der tilknyttes en certificeret statiker, jf. §§ 16-19 med ændringer som beskrevet i afsnit 1, 1.1, 1.2 og 1.3.
Lovliggørelsen dokumenteres i overensstemmelse med krav til konstruktioner og dokumentation af bærende konstruktioner ved anvendelse af den tidligere gældende materielle regulering, der anvendes ved lovliggørelsen med de ændringer hertil, som er beskrevet i afsnit 1, 1.1, 1.2 og 1.3.

Afsnit 1.1. : Dokumentation af bærende konstruktioner

Dokumentation for lovliggørelsen af bærende konstruktioner i byggeri, som er indplaceret i konstruktionsklasse 2-4, skal omfatte:

1) starterklæring for lovliggørelse,
2) sluterklæring for lovliggørelse, og
3) statisk dokumentation for lovliggørelse.

Starterklæringen for lovliggørelsen skal udarbejdes af den certificerede statiker og angive:

1) At oplysninger om og dokumentation for indplacering af konstruktionsklasser, er korrekt, retvisende og fremsendt.
2) At redegørelsen, jf. § 29, stk. 5, godtgør, at lovliggørelsen vil overholde kravene til bærende konstruktioner, jf. den regulering, som anvendes ved lovliggørelsen.
3) At der foreligger en kontrolplan og kontrolrapport svarende til lovliggørelsens stadie, jf. kapitel 30 med ændringer, jf. afsnit 1.2.
4) En redegørelse for den certificerede statikers planlagte virke.

For konstruktionsklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført af en certificeret statiker, skal tredjepartskontrollanten tillige udarbejde en starterklæring for lovliggørelsen, der skal angive:

1) At der er valgt de korrekte konstruktionsklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende.
2) At redegørelsen, jf. § 29, stk. 5, godtgør, at lovliggørelsen vil overholde kravene til bærende konstruktioner, jf. den regulering, som anvendes ved lovliggørelsen.
3) At der foreligger en kontrolplan og kontrolrapport svarende til lovliggørelsens stadie, jf. kapitel 30 med ændringer, jf. afsnit 1.2.
4) En redegørelse for den certificerede statikers planlagte virke som tredjepartskontrollant, herunder for sin uafhængighed i henhold til § 526, stk. 1, nr. 3.

Sluterklæringen for lovliggørelsen skal udarbejdes af den certificerede statiker og skal angive:

1) At dokumentationen for lovliggørelsen af de bærende konstruktioner, jf. § 29, stk. 8, er fremsendt.
2) At dokumentationen for lovliggørelsen viser, at anvendte konstruktionsklasser er i overensstemmelse med starterklæring for lovliggørelse.
3) At dokumentationen for lovliggørelsen er i overensstemmelse med forudsætningerne i redegørelsen, jf. § 29, stk. 5.
4) At dokumentationen for lovliggørelsen er fyldestgørende og viser, at kravene, jf. den regulering, som anvendes ved lovliggørelsen, til bærende konstruktioner, er opfyldt.
5) At de anførte kontroller i den endelige kontrolplan er gennemført og dokumenteret i kontrolrapporter, og at de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet.
6) En redegørelse for den certificerede statikers virke.

For konstruktionsklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført af en certificeret statiker, skal tredjepartskontrollanten tillige udarbejde en sluterklæring, der angiver:

1) At dokumentationen for lovliggørelsen viser, at anvendte konstruktionsklasser er i overensstemmelse med starterklæring for lovliggørelse.
2) At dokumentationen for lovliggørelsen er i overensstemmelse med forudsætningerne i redegørelsen, jf. § 29, stk. 5.
3) At dokumentationen for lovliggørelsen er fyldestgørende og viser, at kravene, jf. den regulering som anvendes ved lovliggørelsen, til bærende konstruktioner, er opfyldt.
4) At de anførte kontroller i den endelige kontrolplan er gennemført, og de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet.
5) En redegørelse for den certificerede statikers virke som tredjepartskontrollant, herunder for sin uafhængighed i henhold til § 526, stk. 1, nr. 3.

Den statiske dokumentation skal omfatte den dokumentation, der var krav om i den regulering, som anvendes ved lovliggørelsen og i byggetilladelsen til den del af bygningen, der skal lovliggøres, dog minimum:

1) Dokumentation for indplacering i konstruktionsklasser, herunder redegørelsen, jf. § 29, stk. 3.
2) Konstruktionsgrundlag med det indhold, der fremgår af § 501, stk. 1, nr. 1.
3) Statiske beregninger med det indhold, der fremgår af § 501, stk. 1, nr. 2.
4) Konstruktionstegninger og modeller med det indhold, der fremgår af § 501, stk. 1, nr. 3.
5) Statisk projektredegørelse med det indhold, der fremgår af § 502, stk. 1, nr. 1.
6) Statisk kontrolplan med det indhold, der fremgår af § 502, stk. 1, nr. 2, og afsnit 1.2.
7) Statisk kontrolrapport med det indhold, der fremgår af § 502, stk. 1, nr. 3, og afsnit 1.2.
8) Konstruktion som udført med det indhold, der fremgår af § 501, stk. 1, nr. 5.

Afsnit 1.2. : Kontrol af dokumentation for og udførelse af bærende konstruktioner

Kontrol af dokumentation for og udførelse af bærende konstruktioner omfattet af lovliggørelsen, skal ske i henhold til kapitel 30 med følgende ændringer:

1) Kontrol af dokumentation, jf. afsnit 1.1, skal ske på et kontrolniveau mindst svarende til kontrolniveauer angivet i bilag 3 for tilsvarende dokumentation.
2) Henvisning i § 523, stk. 1, til kapitel 28 erstattes af henvisning til den regulering, som anvendes ved lovliggørelsen.
3) Der skal foretages uafhængig kontrol, jf. § 526, stk. 1, nr. 2, af redegørelsen, jf. § 29, stk. 5, på et kontrolniveau svarende til en maksimumskontrol (Max.), jf. § 527, stk. 2, nr. 3.
4) For konstruktioner i konstruktionsklasse 4 skal der foretages tredjepartskontrol, jf. § 526, stk. 1 nr. 3, af redegørelsen, jf. § 29, stk. 5, på et kontrolniveau svarende til en maksimumskontrol (Max.), jf. § 527, stk. 2, nr. 3.
5) For eksisterende dokumentation, der skal indgå i den samlede dokumentation for lovliggørelsen af de bærende konstruktioner, skal der foretages uafhængig kontrol, jf. § 526, stk. 1, nr. 2, på et kontrolniveau svarende til en maksimumskontrol (Max.), jf. § 527, stk. 2, nr. 3.
6) Ved en lovliggørelse skal der udføres uafhængig kontrol, jf. § 526 a, stk. 1, nr. 2, af eksisterende konstruktioner, der er omfattet af lovliggørelsen, jf. § 28, stk. 1. Kontrollen skal dokumentere, at konstruktionen er i overensstemmelse med den statiske dokumentation, jf. afsnit 1.1, og krav, jf. den regulering, som anvendes ved lovliggørelsen, og skal ske på et kontrolniveau, der mindst svarer til stikprøve ved særlig kontrol i konstruktionsklasse 4, jf. Bilag 3, tabel 2b.

Afsnit 1.3: Certificeredes virke

Den certificerede statikers virke skal ske, jf. kapitel 32 og 33, med følgende ændringer:

Henvisningen til kapitel 28-30 i § 534 erstattes af henvisning til afsnit 1.1 og 1.2.
§ 531 finder ikke anvendelse, i stedet gælder: For lovliggørelsessager for byggeri i konstruktionsklasse 2-4, skal den certificerede statiker gennem sit virke, jf. kapitel 32 og 33 sikre, at byggeriet er i overensstemmelse med den regulering for bærende konstruktioner, der anvendes for lovliggørelsen samt sikre, at dokumentation herfor er fyldestgørende, opfylder sit formål og er kontrolleret, jf. kapitel 30, med ændringer, jf. afsnit 1.2.
§ 540 finder ikke anvendelse, i stedet gælder:

Den certificerede statikers virke, ved lovliggørelse af byggeri, omfatter som minimum at:

1) Udarbejde start- og sluterklæring for lovliggørelse.
2) Udfærdige dokumentation for konstruktionsklasser og konstruktionsafsnit, for det byggeri som lovliggørelsen omfatter, herunder redegørelse for lovliggørelsen, jf. § 29, stk. 3.
3) Udfærdige kontrolplan for den statiske dokumentation, herunder kontrolplan for kontrol af den eksisterende konstruktion, jf. afsnit 1.2, punkt 6, og sikre, at denne er i overensstemmelse med kapitel 30 med ændringer, jf. afsnit 1.2.
4) Sikre, at de valgte løsninger for de bærende konstruktioner som lovliggørelsen omfatter, er i overensstemmelse med de materielle krav, jf. den regulering, som anvendes ved lovliggørelsen.
5) Sikre, at dokumentationen for de bærende konstruktioner som lovliggørelsen omfatter, opfylder sit formål.
6) Sikre, at de bærende konstruktioner som lovliggørelsen omfatter, virker som en helhed og er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed, og er egnet til formålet.
7) Sikre, at dokumentationen for de bærende konstruktioner som lovliggørelsen omfatter, er udarbejdet og samlet i overensstemmelse med de materielle krav, jf. afsnit 1.1 og den regulering, som anvendes ved lovliggørelsen, kontrolleret i overensstemmelse med kontrolplanen og kan anvendes, som den foreligger, er fyldestgørende og udgør et hele.
8) Udarbejde en redegørelse for sit virke.

I § 544 stk. 1, nr. 4, erstattes ”B2. Statisk Kontrolplan” med ”Statisk kontrolplan, jf. afsnit 1.1”, og i stk. 2, erstattes ”B1. Statisk Projektredegørelse” med ”Projektredegørelse, jf. afsnit 1.1”.

Afsnit 2: Lovliggørelse af byggeri i konstruktionsklasse 2-4, ved anvendelse af lovgivningen på lovliggørelsestidspunktet

Lovliggørelse af byggeri i konstruktionsklasse 2-4, når lovgivningen på lovliggørelsestidspunktet anvendes, skal ske i henhold til de gældende materielle bestemmelser med tilføjelser som beskrevet i afsnit 2, 2.1, 2.2 og 2.3.

Afsnit 2.1: Dokumentation af bærende konstruktioner

Redegørelsen, jf. § 29, stk. 5, indgår som en del af dokumentationen for indplacering af bærende konstruktioner og konstruktionsafsnit i konstruktionsklasser og indgår i den statiske dokumentation.

Den certificerede statiker skal i starterklæringen tillige angive, at redegørelsen, jf. § 29, stk. 5, godtgør, at byggeriet vil overholde kravene til bærende konstruktioner, og skal i sluterklæringen endvidere angive, at dokumentationen for de bærende konstruktioner er i overensstemmelse med forudsætningerne i redegørelsen, jf. § 29, stk. 5.

For konstruktionsklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret statiker, skal tredjepartskontrollanten i starterklæringen tillige angive, at redegørelsen, jf. § 29, stk. 5, godtgør, at byggeriet vil overholde kravene til bærende konstruktioner, og skal i sluterklæringen endvidere angive, at dokumentationen for de bærende konstruktioner er i overensstemmelse med forudsætningerne i redegørelsen, jf. § 29, stk. 5.

Afsnit 2.2: Kontrol af dokumentation for og udførelse af bærende konstruktioner

Kontrol af dokumentation for og udførelse af bærende konstruktioner skal ske efter kapitel 30 med følgende ændringer:

1) Der skal foretages uafhængig kontrol, jf. § 526, stk. 1, nr. 2, af redegørelsen, jf. § 29, stk. 5, på et kontrolniveau svarende til en maksimumskontrol (Max.), jf. § 527, stk. 2, nr. 3.
2) For konstruktioner i konstruktionsklasse 4 skal der foretages tredjepartskontrol, jf. § 526, stk. 1, nr. 3, af redegørelsen, jf. § 29, stk. 5, på et kontrolniveau svarende til en maksimumskontrol (Max.), jf. § 527, stk. 2, nr. 3.
3) For eksisterende dokumentation, der skal indgå i den samlede dokumentation for lovliggørelsen af de bærende konstruktioner, skal der foretages uafhængig kontrol, jf. § 526, stk. 1, nr. 2, på et kontrolniveau svarende til en maksimumskontrol (Max.), jf. § 527, stk. 2, nr. 3.
4) Ved en lovliggørelse skal der udføres uafhængig kontrol, jf. § 526 a, stk. 1, nr. 2, af eksisterende konstruktioner, der er omfattet af lovliggørelsen, jf. § 28, stk. 1. Kontrollen skal dokumentere, at konstruktionen er i overensstemmelse med den statiske dokumentation, jf. afsnit 2.1, og krav, jf. den regulering, som anvendes ved lovliggørelsen, og skal ske på et kontrolniveau, der mindst svarer til stikprøve ved særlig kontrol i konstruktionsklasse 4, jf. Bilag 3, tabel 2b.

Afsnit 2.3: Certificeredes virke

Certificerede statikeres virke skal ske i henhold til kapitel 32 og 33 med følgende tilføjelse:

Den certificerede statikers minimumsvirke ved lovliggørelsessager omfatter tillige udfærdigelse af redegørelsen, jf. § 29, stk. 5, samt kontrolplan for denne og kontrolplan for kontrol af den eksisterende konstruktion, jf. afsnit 2.2, punkt 4.

Denne hjemmeside anvender cookies til statistik for at forbedre brugeroplevelsen. Ved at klikke videre accepter du hjemmesidens brug af cookies. Læs hjemmesidens cookiepolitik.