§ 28
Lovliggørelse af bærende konstruktioner indplaceret i konstruktionsklasse 2-4, skal tilknyttes certificeret statiker, jf. §§ 16-19 og ske i overensstemmelse med bilag 5. Lovliggørelse af bærende konstruktioner omfatter alene de bærende konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der er ulovlige, samt andre dele af byggeriet, såfremt disses virkemåde og dokumentation påvirkes heraf.

Stk. 2. Bærende konstruktioner eller konstruktionsafsnit, der er omfattet af lovliggørelsen, jf. stk. 1, indplaceres i konstruktionsklasser i medfør af kapitel 26.

Stk. 3. Lovliggørelse af brandforhold indplaceret i brandklasse 2-4, skal tilknyttes certificeret brandrådgiver, jf. §§ 20-23 og ske i overensstemmelse med bilag 6. Lovliggørelse af brandforhold omfatter alene de brandforhold eller bygningsafsnit, der er ulovlige, samt andre dele af byggeriet, såfremt forudsætningerne for de brandmæssige forhold og dokumentation påvirkes heraf.

Stk. 4. Byggeri eller bygningsafsnit, der er omfattet af lovliggørelsen, jf. stk. 3, indplaceres i brandklasser i medfør af kapitel 27.

Stk. 5. Når der anvendes anden materiel regulering, end den, der gælder på lovliggørelsestidspunktet, anses de detailbaserede løsninger for brandsikring af byggeri, som opfyldte kravene til brandsikring i denne regulering, for præ-accepterede løsninger, jf. Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, ved indplacering i brandklasser.

Stk. 6. Hvis lovliggørelsen efter kommunalbestyrelsens vurdering består af en simpel fysisk udbedring, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at stk. 1-5 ikke finder anvendelse, og selv foretage den byggetekniske sagsbehandling af lovliggørelsen.
§ 29

Inden lovliggørelse af byggeri i konstruktionsklasse 2-4 og brandklasse 2-4, jf. § 28, stk. 1 og 3, påbegyndes, skal ejeren indsende dokumentation i henhold til § 10 til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Når lovliggørelsen foretages på baggrund af anden materiel regulering, end den gældende på lovliggørelsestidspunktet, skal der ikke indsendes dokumentation i henhold til § 10, stk. 2, nr. 6. I stedet skal der indsendes dokumentation for redningsberedskabets indsatsforhold, jf. den materielle regulering, som lovliggørelsen foretages efter, i det omfang det er relevant for lovliggørelsen.

Stk. 3. Dokumentationen for indplacering i konstruktionsklasser, jf. § 28, stk. 2, skal ske i henhold til § 503. Når lovliggørelsen baseres på anden materiel regulering end den, der gælder på lovliggørelsestidspunktet, skal dokumentationen omfatte de dele af konstruktionsgrundlag, statiske beregninger, konstruktionstegninger og modeller, der er nødvendige for at dokumentere indplaceringen i konstruktionsklasser. Dokumentation for indplacering i konstruktionsklasser skal tillige omfatte en redegørelse for lovliggørelsen, jf. stk. 5.

Stk. 4. Dokumentation for indplacering i brandklasse, jf. § 28, stk. 4, skal ske i henhold til § 511. Dokumentation for indplacering i brandklasser skal tillige omfatte en redegørelse for lovliggørelsen, jf. stk. 5.

Stk. 5. Redegørelsen, jf. stk. 3 og 4, skal indeholde:

1) en afgrænsning af de ulovlige forhold,

2) omfanget af den allerede foreliggende dokumentation og dennes brugbarhed,

3) resultatet af de indledende undersøgelser, og

4) en beskrivelse af, hvorledes forholdene påtænkes lovliggjort.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal foretage en vurdering af, om den dokumentation, der er indsendt, jf. stk. 1-5, er i overensstemmelse med de for lovliggørelsen relevante krav i den regulering, der ligger til grund for lovliggørelsen.

Stk. 7. Sker der ændringer undervejs i lovliggørelsen, som ikke er i overensstemmelse med den indsendte dokumentation, jf. stk. 1-5, har ejeren pligt til at oplyse kommunalbestyrelsen herom.

Stk. 8. Afslutning af lovliggørelsen sker i henhold til §§ 40-46 med følgende ændringer:

1) Dokumentation og erklæringer jf. § 40, stk. 2, skal baseres på den lovgivning, der ligger til grund for lovliggørelsen.

2) Dokumentation for bærende konstruktioner og dokumentation af brandforhold skal være i overensstemmelse med bilag 5 henholdsvis bilag 6.

Stk. 9. Hvis lovliggørelsen efter kommunalbestyrelsens vurdering består af en simpel fysisk udbedring, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at stk. 1-8 ikke finder anvendelse, og selv foretage den byggetekniske sagsbehandling af lovliggørelsen.