Der kan fraviges fra de præ-accepterede løsninger i brandklasse 2 som angivet i dette bilag.

Afsnit 1:

Mindre fravigelser ved brug af brandrådgiver certificeret til brandklasse 2

For byggeri i brandklasse 2 kan der foretages mindre fravigelser fra de præ-accepterede løsninger, når følgende forhold er opfyldt:

– Der må højst være tre konkrete fravigelser i hvert bygningsafsnit. Repeterende ensartede fravigelser betragtes dog som én samlet fravigelse.

– Hver fravigelse må højst fravige 10 procent fra konkrete målbare løsninger, der er beskrevet i de præ-accepterede løsninger i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.

– Der må ikke fraviges fra følgende:

a. Præskriptive bestemmelser som givet i BR18, kapitel 5 – Brand

b. De præ-accepterede løsninger i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand for så vidt angår:

i) Beklædningsklasser for indvendige og udvendige beklædninger på vægge, tage, lofter og gulve.

ii) Det maksimale antal personer i et rum.

iii) Den samlede bredde på min. 10 mm per person i flugtveje samt døre i og til flugtveje i anvendelseskategori 2, 3 og 5.

iv) De bærende konstruktioners brandmodstandsevne.

v) Brandtekniske installationer.

Afsnit 2:

Fravigelser af præ-accepterede løsninger ved brug af brandrådgiver certificeret til brandklasse 3 og 4 eller til tredjepartskontrol

Til fravigelser i byggeri i brandklasse 2 fra de præ-accepterede løsninger, som ikke er omfattet af afsnit 1, skal der medvirke en brandrådgiver, der er certificeret til brandklasse 3 og 4 eller til tredjepartskontrol. Denne skal dokumentere samtlige fravigelser inkl. fravigelser, der foretages i henhold til afsnit 1, så sikkerhedsniveauet for de brandmæssige forhold er iagttaget ved brug af alle fravigelser i kombination.

– Der må samlet højst være fem fravigelser i hvert bygningsafsnit inklusiv eventuelle fravigelser jf. afsnit 1. Repeterende ensartede fravigelser betragtes dog som én samlet fravigelse.

– Dokumentationen udføres ved udarbejdelse af en brandteknisk begrundet vurdering eller en komparativ analyse som angivet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand, Kapitel 8: Eftervisning.

– Brandrådgiveren skal underskrive dokumentationen for fravigelserne, og den skal indgå i den samlede dokumentation for byggeriet sammen med en kopi af brandrådgiverens certifikat.