Bebyggelsesprocenten angiver etagearealets procentvise andel af grundens areal. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at bebyggelsesprocenten skal overholdes ved opførelse af sekundær bebyggelse.

For fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel og sommerhuse skal der ved beregning af etagearealet kun medregnes den del af arealet, der overstiger 50,0 m2 pr. bolig.

For etageboliger, rækkehuse, kædehuse, gruppehuse eller lignende former for helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, er det 20 m2 pr. bolig.

Dette betegnes ofte ”fradragsreglen”.

Fradragsreglen er blevet ændret med bygningsreglementet 2018 (BR18), og grænsen for, hvad man kan fradrage i forhold til fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel og sommerhuse er blevet forhøjet i forhold til tidligere gældende bygningsreglementer.3 Ved tvivl om beregning af bebyggelsesprocenten eller mulighed for fradrag kan kommunalbestyrelsen kontaktes.

Eksempel 1:

På en 600 m2 stor grund er der opført et fritliggende enfamiliehus på 150 m2. Med en bebyggelsesprocent på 30 %, må etagearealet ikke overstige 600 m2 x 0,30 = 180 m2. Det samlede areal af den sekundære bebyggelse, der kan opføres uden byggetilladelse er 50 m2, hvis bebyggelsesprocenten, deklarationer og anden lovgivning er overholdt. I dette tilfælde vil der være 180 m2 – 150 m2 = 30 m2 tilbage på grunden til at opføre sekundær bebyggelse inden for rammerne af bebyggelsesprocenten og anden lovgivning. Overstiger arealet af den sekundære bebyggelse 30 m2 vil bebyggelsesprocenten overskrides, og der vil være krav om byggetilladelse.

Fradragsretten giver dog mulighed for at fradrage 50,0 m2, når man skal udregne etagearealet, der har betydning for bebyggelsesprocenten.

Med en bebyggelsesprocent på 30 %, må etagearealet ikke overstige 600 m2 x 0,30 + 50 (fradragsreglen) = 230 m2. Enfamiliehuset udgør 150 m2, og der er derfor 80 m2 tilbage på grunden inden for rammerne af bebyggelsesprocenten.

Her skal man dog være opmærksom på, at når den sekundære bebyggelses samlede areal overstiger 50,0 m2, er der krav om byggetilladelse, uanset at det kan lade sig gøre at bygge større end 50,0 m2 inden for rammerne af bebyggelsesprocenten.

Det er en forudsætning, at bygningsreglementet, deklarationer og anden lovgivning overholdes.

  • 3For fritliggende enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel og sommerhuse skulle der ved beregning af etagearealet tidligere kun medregnes den del af arealet, der oversteg 35 m2 pr. bolig. For etageboligboligbebyggelser, ved samlede boligbebyggelser med både lodret og vandret lejlighedsskel samt ved rækkehuse, kædehuse, gruppehuse eller lignende former for helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, er det 20 m2.