Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst 50 m2

Fold alle ud

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er det samlede areal af den sekundære bebyggelse på grunden, der er afgørende for, om bygningen kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse. Det er derfor ikke den enkelte bygning, der højst må have et samlet areal på 50,0 m2, men derimod det samlede areal af den sekundære bebyggelse, der er opført på grunden. Allerede eksisterende sekundær bebyggelse skal tælles med i beregningen af det samlede areal af den sekundære bebyggelse. Det betyder, at hvis der allerede er opført 40 m2, kan der maksimalt opføres 10 m2 yderligere, medmindre der indhentes en byggetilladelse fra kommunen. Dette gælder uanset som den eksisterende sekundære bebyggelse er opført med eller uden ansøgning om byggetilladelse.

Det er ikke afgørende for kravet om byggetilladelse, hvilket byggeri sekundær bebyggelse opføres i forbindelse med. Det gælder for alle former for bebyggelse, herunder enfamiliehuse, rækkehuse, etageboligbyggeri, industri- og lagerbebyggelse, at der samlet må bygges 50 m2 på hver grund uden ansøgning om byggetilladelse.

Det er pr. 1. januar 2020 præciseret, at opførelse af sekundær bebyggelse uden byggetilladelse er betinget af, at den sekundære bebyggelse placeres på terræn. Baggrunden for præciseringen er bl.a., at placering af konstruktioner under terræn kan medføre risiko for sammenstyrtning, og dermed er af en anden kompleksitet end konstruktioner, der er placeret på terræn.

Sekundær bebyggelse kan opføres uden byggetilladelse på en grund, hvor der endnu ikke er opført en primær bebyggelse. Dette kan fx være relevant i forbindelse med opførelse af et enfamiliehus, hvor man ønsker at opføre et skur til opbevaring af redskaber, der skal anvendes i byggeprocessen. 

Det skal understreges, at det ikke er tilladt at anvende sekundær bebyggelse til beboelse, uanset om der er primær bebyggelse på grunden. 

Foruden bygningsreglementets regler, kan der også være regler i anden lovgivning, der begrænser mulighederne for at bygge. Læs mere herom i vejledningens afsnit 8 om anden lovgivning.

Eksempel 1:

På en grund er der opført en garage på 25 m2. Ejeren af ejendommen ønsker efterfølgende at opføre et udhus. Det samlede areal af sekundær bebyggelse på grunden må maksimalt være 50 m2. Ejeren af ejendommen kan derfor opføre et udhus på maksimalt 25 m2, uden at det kræver byggetilladelse fra kommunen.

Ønsker ejeren af ejendommen at opføre et udhus på mere end 25 m2, vil bygningernes samlede areal overstige 50 m2, og der vil derfor være krav om byggetilladelse.

Det er en forudsætning, at bygningsreglementet, deklarationer og anden lovgivning overholdes.

Eksempel 2:

På en grund med en garage på 30 m2, der er bygget sammen med en overdækning på 19 m2 vil ejeren gerne opføre et skur på 14 m2.

I eksemplet er det samlede areal af sekundær bebyggelse ved opførelse af skuret 63 m2, og overstiger dermed 50 m2. Der er derfor krav om byggetilladelse.

Det er en forudsætning, at bygningsreglementet, deklarationer og anden lovgivning overholdes.