§ 448
Garageanlæg med etageareal større end 150 skal udføres med selvstændig mekanisk ventilation, der kan fjerne eksplosive dampe og kulilte.
§ 449
For andre rum end de i §§ 443-447 nævnte skal ventilationens dimensionering ske under hensyn til rummets størrelse og anvendelse.