Kommunalbestyrelsen kan efter en konkret vurdering vælge at dispensere for bestemmelserne i bygningsreglementet og f.eks. tillade en minielevator eller løfteplatform der ikke opfylder type 2 kravet. Dispensationen skal dog være foreneligt med de hensyn, der ligger bag den konkrete bestemmelse der dispenseres fra.