Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 536

Den certificerede statiker kan virke som udarbejdende eller kontrollerende.

Stk. 2. Den certificerede tredjepartskontrollant for bærende konstruktioner kan virke som kontrollerende.

§ 537
(Ophævet)
§ 538
(Ophævet)
§ 539
(Ophævet)
§ 540

Den certificerede statikers virke omfatter som minimum at

 1. udarbejde start- og sluterklæring,
 2. udfærdige dokumentation for konstruktionsklasser for konstruktionsafsnit og for det samlede byggeri,
 3. udfærdige kontrolplan for den statiske dokumentation og sikre, at denne er i overensstemmelse med kapitel 30,
 4. sikre, at de valgte løsninger for de bærende konstruktioner er i overensstemmelse med kravene i kapitel 15,
 5. sikre, at dokumentationen for de bærende konstruktioner opfylder sit formål, jf. kapitel 28,
 6. sikre, at konstruktionen virker som en helhed og er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed, jf. § 494, og er egnet til formålet,
 7. samle og sikre, at dokumentationen er udarbejdet i overensstemmelse med kapitel 28, kontrolleret i overensstemmelse med kapitel 30 og kan anvendes, som den foreligger, er fyldestgørende og udgør et hele, og
 8. udarbejde en redegørelse for sit virke.

§ 541
(Ophævet)
§ 542

Den certificerede statikers virke, jf. § 540, kan ikke uddelegeres. Andre dele af den statiske dokumentation, som den certificerede statiker skal udfærdige, kan uddelegeres. Den certificerede statiker skal gennemføre en tilstrækkelig kontrol af den del af den statiske dokumentation, som den certificerede har uddelegeret, således at § 540 er opfyldt.

  Stk. 2. Den certificerede statiker kan få assistance til at udfærdige dokumenterne i § 540, men vil stadig fungere som den udfærdigende.

§ 543

Den certificerede statikers virke som tredjepartskontrollant skal som minimum omfatte at

 1. udarbejde start- og sluterklæring,
 2. foretage tredjepartskontrol for det, der følger af §§ 540 og 542 og
 3. udarbejde en redegørelse for sit virke som tredjepartskontrollant, herunder for sin uafhængighed i henhold til § 526, stk. 1, nr. 3.

   Stk. 2. Tredjepartskontrollen omfatter de dele af byggeriet, der er omfattet af konstruktionsklasse 4. Andre dele af byggeriet skal, i det omfang disses virkemåde og dokumentation har betydning for den del af byggeriet, der er i konstruktionsklasse 4, også kontrolleres af den certificerede tredjepartskontrollant.


§ 544

Ved overdragelse af et projekt, hvortil der er meddelt byggetilladelse, fra en certificeret statiker til en anden, skal den certificerede statiker, der overdrager projektet, udarbejde en erklæring, hvor følgende indgår:

 1. Starterklæring.
 2. Hvilket virke den certificerede statiker har haft på projektet.
 3. Hvilke dokumenter den certificerede statiker har udarbejdet og/eller kontrolleret, og om dokumenterne er endelige eller som udkast.
 4. Status for gennemførelse af kontroller, jf. B2. Statisk Kontrolplan, samt dokumentation herfor.
 5. Kritiske forhold i projektet, som kræver særlig opmærksomhed fra den certificerede statiker, der overtager projektet.

   Stk. 2. Den certificerede statiker, der overtager et projekt, vurderer på baggrund af erklæringen, jf. stk. 1, i hvilket omfang, det er nødvendigt at foretage en kontrol af den overdragede statiske dokumentation forud for videreførelse af projekteringen og/eller udførelsen. Der redegøres for denne vurdering i B1. Statisk Projektredegørelse. Beskrivelsen skal resumeres i sluterklæringen.

   Stk. 3. Hvis det ikke er muligt at udarbejde en erklæring i forbindelse med overdragelse af projektet, skal den certificerede statiker, der overtager projektet, foretage en maksimal (MAX) kontrol af den statiske dokumentation, der overdrages, svarende til virket for certificeret statiker som kontrollant.