§ 506

Dokumentationen af et byggeris brandsikkerhed skal påvise, at brandforholdene er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed, jf. kapitel 5, samt at design, projektering og udførelse er fyldestgørende og i overensstemmelse med definerede krav.

   Stk. 2. For byggeri, der indplaceres i brandklasse 1 eller 2, kan der fraviges fra de præ-accepterede løsninger for brandtekniske installationer, som er angivet i bilag 12 til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand, ved at det dokumenteres, at sikkerhedsniveauet for den enkelte fravigelse overholdes.
§ 507

Dokumentation for brandforhold for byggeri i brandklasse 2-4 omfatter i relevant omfang:

 1. Starterklæring, jf. § 508.
 2. Sluterklæring, jf. § 509.
 3. Oplysninger om og dokumentation for, hvorledes byggeriet opfylder §§ 126-133 vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold, herunder hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt, jf. § 510.
 4. Oplysning om og dokumentation for indplacering i brandklasser, jf. § 511.
 5. Brandstrategirapport, jf. § 512.
 6. Brandplaner, pladsfordelingsplaner, belægningsplaner mv., jf. §§ 513-515.
 7. Rapport om brandteknisk dimensionering, jf. § 516.
 8. Funktionsbeskrivelse, jf. § 517.
 9. Kontrolplan, jf. § 518.
 10. Kontrolrapport, jf. § 519.
 11. Drift-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, jf. § 520.

   Stk. 2. Dokumentationen, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, skal udarbejdes efter principperne som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 29, mens stk. 1, nr. 3-11, skal udarbejdes efter principperne som beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 29 og 30, eller så det på anden vis dokumenteres, at tilsvarende niveau opnås.

   Stk. 3. Dokumentationen af brandforhold for byggeri skal udformes på dansk eller engelsk.


§ 508
Starterklæring skal udarbejdes af den certificerede brandrådgiver og skal angive:
 1. At dokumentationen for brandforhold, jf. § 23, er fremsendt.
 2. At er er valgt de korrekte brandklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende.
 3. At dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5.
 4. At der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og kontrolrapport i overensstemmelse med kontroltyper, jf. bilag 3, tabel 1, og kontrolniveauer, jf. bilag 3, tabel 4, for design, projektering og udførelse af den brandtekniske dokumentation svarende til projektets stadie. For design af byggeriets brandforhold udarbejdes dokumentation svarende til den brandklasse, som byggeriet er indplaceret i. For projektering og udførelse af byggeriets brandforhold udarbejdes dokumentation svarende til den brandklasse, som det enkelte bygningsafsnit er indplaceret i.
 5. Redegørelse for den certificerede brandrådgivers planlagte virke.

  Stk. 2. For brandklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved en certificeret brandrådgiver, skal tredjepartskontrollanten tillige udarbejde en starterklæring, der angiver:
 1. At der er valgt de korrekte brandklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende.
 2. At dokumentationen godtgør, at byggeriet svarende til det foreliggende detaljeringsniveau vil overholde bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5.
 3. At der er udarbejdet en fyldestgørende kontrolplan og - rapport i overensstemmelse med kontroltyper, jf. bilag 3, tabel 1, og kontrolniveauer, jf. bilag 3, tabel 5, for design, projektering og udførelse af den brandtekniske dokumentation svarende til projektets stadie.
 4. Redegørelse for den certificerede brandrådgivers planlagte virke som tredjepartskontrollant, herunder for sin uafhængighed i henhold til § 526, stk. 1, nr. 3.
§ 509

Sluterklæring skal udarbejdes af den certificerede brandrådgiver og skal angive:

 1. At dokumentationen for brandforhold, jf. kapitel 29, er fremsendt.
 2. At dokumentationen viser, at anvendte brandklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen.
 3. At dokumentationen er fyldestgørende og viser, at bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5, er opfyldt, og at drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan anviser den drift, kontrol og vedligeholdelse af bygningen, der er nødvendig for at sikre, at byggeriets brandsikring opretholdes i bygningens levetid.
 4. At de i den endelige kontrolplan anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet.
 5. Redegørelse for fravigelser, jf. § 506, stk. 2, og hvordan sikkerhedsniveauet er sikret opfyldt.
 6. Redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke.

   Stk. 2. For brandklasse 4, hvor der er krav om tredjepartskontrol udført ved certificeret brandrådgiver, skal tredjepartskontrollanten tillige udarbejde en sluterklæring, der angiver:

 1. At dokumentationen viser, at anvendte brandklasser er i overensstemmelse med byggetilladelsen.
 2. At dokumentationen er fyldestgørende og viser, at bygningsreglementets brandkrav, jf. kapitel 5, er opfyldt, og at drifts-, kontrol - og vedligeholdelsesplan anviser den drift, kontrol og vedligeholdelse af byggeriet, der er nødvendig for at sikre, at byggeriets brandsikring opretholdes i bygningens levetid.
 3. At de i den endelige kontrolplan anførte kontroller er gennemført, og at de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet.
 4. Redegørelse for den certificerede brandrådgivers virke som tredjepartskontrollant, herunder for sin uafhængighed i henhold til § 526, stk. 1, nr. 3.
§ 510

Ved oplysning om og dokumentation for, hvorvidt byggeriet er indsatstaktisk traditionelt, skal det dokumenteres, at byggeriet er udført i overensstemmelse med Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, vedrørende redningsberedskabets indsatsmuligheder.

   Stk. 2. For byggeri, som ikke er indsatstaktisk traditionelt, skal det på anden vis dokumenteres, at bestemmelserne i bygningsreglementets kapitel 5 §§ 126-133 er opfyldt.

§ 511

Dokumentationen for indplacering i brandklasser i kapitel 27 skal indeholde en overordnet brandstrategi for byggeriet samt tegninger, der viser byggeriets udformning, og som underbygger, at den valgte brandstrategi kan indarbejdes i byggeriet.

   Stk. 2. Den overordnede brandstrategi skal indeholde:

 1. Beskrivelse af byggeriets udformning, herunder også anvendelsen af byggeriet og overordnet beskrivelse af personerne, der anvender byggeriet.
 2. Indplacering af bygningsafsnit i anvendelseskategorier, jf. § 85, risikoklasser, jf. § 86, og brandklasser, jf. § 493.
 3. Beskrivelse af metode for eftervisning af brandkravene som grundlag for valg af brandklasser.
 4. Hovedprincipperne for brandstrategien, omfattende:

a) Rammer for placering af byggeriet grunden, afstand til andre bygninger og afstand til skel.

b) Hovedprincipper for evakuering af personer, herunder udformning af flugtveje, brug af redningsåbninger og valg af brandtekniske installationer, der understøtter evakuering.

c) Koncept for brandsikring af bærende konstruktioner, herunder nødvendig brandmodstandsevne og valg af brandtekniske installationer, der understøtter sikringen af de bærende konstruktioner.

d) Koncept for sikring mod brand- og røgspredning, herunder valg af indvendige overflader, brandmæssig opdeling af byggeriet, afstand mellem bygninger samt valg af udvendige beklædninger og brandtekniske installationer, der underbygger sikring mod brand- og røgspredning.

e) Redningsberedskabets indsatsmuligheder, herunder behov for redning af personer, tilkørselsforhold til byggeriet, adgangsveje til byggeriet, indsatsveje i byggeriet og brandtekniske installationer, der underbygger sikring mod brand- og røgspredning.


§ 512
Brandstrategirapporten skal omfatte en beskrivelse af, hvorledes brandkravene tilgodeses for det opførte byggeri under hensyntagen til byggeriets anvendelseskategori og risikoklasse.
§ 513

Brandplaner skal vise byggeriets brandmæssige disponering og skal uddybe brandstrategirapporten. Brandplaner skal indeholde følgende:

 1. Byggeriets placering grunden i forhold til andre bygninger og naboskel.
 2. Tilkørselsforhold for redningsberedskabet.
 3. Placering af stigrør og stigrørstilkoblinger.
 4. Disponering af flugtveje, udgange og redningsåbninger.
 5. Disponeringen af brandmæssige enheder i byggeriet, herunder brandmodstandevne af de brandmæssige enheder.
 6. Placering af brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr.
 7. Placeringaf brandcentraler, ABA-centraler og sprinklercentraler.

§ 514
For rum, der er beregnet til 150 personer eller mere, skal der udarbejdes pladsfordelingsplaner, der viser placeringen af inventar, mobile scener, tribuner og tilsvarende under hensyn til udlægning af flugtveje og passager. Placering af slangevinder og brandslukningsmateriel skal fremgå af pladsfordelingsplanen.
§ 515
For lagerbygninger omfattet af § 153 skal der udarbejdes belægningsplaner, der viser placeringen af oplag, inventar og tilsvarende under hensyn til disponering af flugtveje og udgange. Placering af slangevinder og brandslukningsmateriel skal fremgå af belægningsplanen.
§ 516

Rapport om brandteknisk dimensionering skal mindst omfatte dokumentation for:

 1. Krav til brandforhold, der eftervises ved brandteknisk dimensionering.
 2. Acceptkriterier, der repræsenterer krav til brandforhold.
 3. Beskrivelse af dimensionerende scenarier, der eftervises, scenariernes relevans i forhold til byggeriets udformning og personerne, der anvender byggeriet, samt krav til brandforhold og acceptkriterier, der ønskes eftervist.
 4. Validering af de anvendte modeller i forhold til den konkrete undersøgelse.
 5. Beregningsresultater og vurdering af beregningsresultater i relation til acceptkriterier og krav til brandforhold, der undersøges.
 6. Følsomhedsanalyser.

§ 517

Funktionsbeskrivelsen skal beskrive, hvilke brandsikringstiltag, der er nødvendige, for at tilgodese brandstrategien, og hvor i byggeriet tiltagene skal være.

   Stk. 2. Funktionsbeskrivelsen skal mindst indeholde:

 1. Beskrivelse af de brandsikringstiltag, der er nødvendige, for at overholde brandstrategien.
 2. Hvor i byggeriet brandsikringstiltagene forudsættes at være.
 3. Ydeevnekriterier for de forskellige brandsikringstiltag, herunder:
  1. Brandmodstandsevne for bygningsdele og bærende konstruktioner.
  2. Reaktion på brand og eventuelt brandmodstandsevne for overflader og beklædninger.
  3. Klasser for brandtekniske installationer.
  4. Kapacitet af brandtekniske installationer.
 4. Standarder, der forudsættes lagt til grund for projektering og udførelse.
 5. Metoder for kontrol af udførelse for de forskellige brandsikringstiltag, herunder krav om funktionsprøvninger.
 6. Funktionssammenhænge mellem forskellige brandsikringstiltag og krav om funktionsprøvninger af sammenhænge.

§ 518
Den brandtekniske kontrolplan skal beskrive de krav, der er til kontrol af dokumentation i designfasen, projektering og udførelse af brandsikringstiltag. For alle kontroller angives type, niveau, omfang og dokumentationskrav samt de organisationer og personer, der udfører kontrollen.
§ 519
De brandtekniske kontrolrapporter omfatter de gennemførte kontroller. Der skal udarbejdes kontrolrapporter for:
 
1) Dokumentation for kontrol af den brandtekniske dokumentation i designfasen.
 
2) Dokumentation for kontrol af brandsikringstiltag i projekteringsfasen.
 
3) Dokumentation for kontrol af brandsikringstiltag i udførelsesfasen.

   Stk. 2. Kontrolrapport for dokumentation af design skal omfatte den gennemførte kontrol af den samlede brandtekniske dokumentation som anført i § 507. Kontrolrapport for dokumentation af projektering og udførelse af brandsikringstiltagene omfatter en kontrol af, at de i kontrolplanen beskrevne kontroller er gennemført.

§ 520
Der skal udarbejdes en drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan i overensstemmelse med § 143.
§ 521

Dokumentation for brandforhold for byggeri, som er indplaceret i brandklasse 1, skal udføres efter principperne, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 29 og 30.

   Stk. 2. Den fremsendte dokumentation skal dokumentere valg af brandklasse, og at byggeriets brandsikkerhed er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed.


§ 522
(Ophævet).