Brandklasser
Risikoklasse  Metoder til dokumentation Brandklasse 
Præaccepterede løsninger  Komparativ analyse  Brandteknisk dimensionering 
X     1a) 
X
    2 
X
   
1-3  X
X
Xb) 
1-4  X
X
X
4c) 
a) Brandklasse 1 er begrænset til byggeri, der har et etageareal på højst 600 m2 på ejendommen. Der må kun anvendes simple brandtekniske installationer, f.eks. røgalarmanlæg, simpelt håndslukningsudstyr som håndslukkere og lignende. Hvis et bygningsafsnit helt eller delvist henføres til anvendelseskategori 4, skal bygningsafsnittet have et etageareal, der er mindre end 600 m2 og være brandmæssigt fritliggende fra ejendommens øvrige bebyggelse, dog undtaget sekundære bygninger, der er undtaget for indplacering i brandklasse, jf. stk. 2. Der kan opføres flere bygningsafsnit, som helt eller delvist er henført til anvendelseskategori 4 på en ejendom, hvis hvert bygningsafsnit er brandmæssigt fritliggende, og har et etageareal, der er mindre end 600 m2 . Til eksisterende byggeri med bygningsafsnit, som helt eller delvist er henført til anvendelseskategori 4, kan der opføres tilbygninger uanset om bygningsafsnittet
er brandmæssigt fritliggende, såfremt tilbygningen er brandmæssigt fritliggende i forhold til ejendommens øvrige bygningsafsnit.
b) Den brandtekniske dokumentation må alene omfatte brandteknisk dimensionering som anført i Bygtningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.
c) Benyttes brandprøvning, der ikke vedrører brandteknisk klassifikation af byggevarer ved dokumenfationen af brandforholdene, indplaceres byggeriet i brandklasse 4.