Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 30
(Ophævet)
§ 30 a
Hvis der ikke er tilknyttet en certificeret statiker for transportable konstruktioner i konstruktionsklasse 2-4, og de transportable konstruktioner opstilles midlertidigt på camping-, og salgsområder samt i forsamlingslokaler, idrætshaller og lignende, og konstruktionen ikke er certificeret, skal kommunalbestyrelsen foretage byggesagsbehandling af dokumentation af bærende konstruktioner, jf. kapitel 15.
 
Stk. 2. Dokumentationen for, at de bærende konstruktioner overholder bestemmelserne i kapitel 15, skal udarbejdes og kontrolleres i overensstemmelse med principperne i SBi-anvisning 223, Dokumentation af bærende konstruktioner. Afhængigt af den transportable konstruktion skal den statiske dokumentation indeholde følgende:

1) Konstruktionsdokumentation:

a) A1. Projektgrundlag.

b) A2. Statiske beregninger.

c) A3. Konstruktionstegninger og modeller.

d) A4. Konstruktionsændringer.

2) Projektdokumentation:

a) B1. Statisk projekteringsrapport.

b) B2. Statisk kontrolrapport.

c) B3. Statisk tilsynsrapport.
 
Stk. 3. For midlertidige transportable konstruktioner, som er omfattet af § 30 a, stk. 1, og som er i høj konsekvensklasse (CC3), jf. DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med DS/EN 1990 DK NA:2019, skal der tilknyttes en anerkendt statiker, der har anerkendelse efter reglerne i kapitel 35, og som skal sikre overholdelse af kapitel 15.

Stk. 4. Ansøger udpeger den anerkendte statiker. Oplysning herom skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse.

§ 30 b
Ved ansøgning om byggetilladelse for midlertidige transportable konstruktioner, som er omfattet af § 30 a, stk. 3, skal der indsendes dokumentation for, at bestemmelserne i kapitel 15 overholdes.

Stk. 2. Den statiske dokumentation skal bilægges følgende dokumentation udfærdiget af en anerkendte statiker:

1) Oplysning om og dokumentation for indplacering i konsekvensklasse

2) Erklæring, hvori det angives
 
a) at dokumentationen for bærende konstruktioner, er fremsendt,

b) at der er valgt de korrekte konsekvensklasser, og at dokumentationen herfor er retvisende,

c) at dokumentationen godtgør, at byggeriet overholder bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. kapitel 15 og

d) redegørelse for den anerkendte statikers virke.

Stk. 3. Erklæringen udarbejdes og underskrives personligt af den anerkendte statiker, jf. kapitel 35.

§ 30 c

For konstruktioner omfattet af § 30 a, stk. 1, og som henregnes til høj konsekvensklasse, hvor konsekvenserne af et svigt er særligt alvorlige (CC3+), jf. DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner med DS/EN 1990 DK NA:2013, skal der ved ansøgning til byggetilladelse endvidere indsendes en erklæring fra en tredjepartskontrollant, der har anerkendelse efter reglerne i kapitel 35, og som hverken direkte eller indirekte må være økonomisk forbunden med den eller de organisationer, som har medvirket ved projekteringen af bygningen.

Stk. 2. Ansøger udpeger tredjepartskontrollanten. Oplysning herom skal fremgå af ansøgningen om byggetilladelse.

Stk. 3. I erklæringen angives

1) at den anerkendte statikers angivelse i erklæringen, jf. § 30 b, stk. 2, nr.2, litra b-d, er retvisende og

2) redegørelse for den i stk. 1 anførte anerkendte statikers virke som tredjepartskontrollant.

Stk. 4. Erklæringen udformes og underskrives personligt af tredjepartskontrollanten, jf. kapitel 35.