Swipe horisontalt for at se alle emner

- Vejledning til hospitaler, lægehuse og klinikker

Fold alle ind

Tabellerne i dette afsnit beskriver forslag til projekteringsværdier for lydisolation, støj indendørs fra trafik, støj fra tekniske installationer samt efterklangstid og absorptions­areal i hospitaler og i andre bygninger med lignende anvendelse, fx lægehuse og klinikker.

Forslagene til projekteringsværdier er baseret på SBi-anvisning 272 [3] samt information om lydkrav i de øvrige nordiske lande.

Referencer findes i afsnit 1.5.

De angivne forslag til projekteringsværdier omfatter ikke alle rumtyper og anvendelser. Ved projektering bør der derfor for alle byggeriets rum opstilles projektrelevante lydkrav for at sikre tilfredsstillende lydforhold for rummenes brugere, jf. BR18, § 368, stk. 1. Det er specielt vigtigt at være opmærksom på lydisolerende tiltag mod rum med støjende aktiviteter i egen bygning eller i andre erhvervsenheder.

For visse rumtyper, fx almindelige kontorer, henvises også til afsnit 5 om kontorbyggeri.

For hospitaler har en række rum skærpede lydkrav i forhold til andre bygningsanven­delser. Dette skyldes bl.a., at mange patienter har brug for ro under indlæggelsen, at der er forholdsvis mange med nedsat hørelse samt at der er krav om diskretion.

Definitioner af rumtyper for hospitaler, lægehuse og klinikker

- Sengestuer

- Undersøgelsesrum, behandlingsrum, operationsstuer mv.

- Kontorer

- Møderum

- Toiletrum

- Videokonferencerum kan være relativt små rum indrettet i almindelige møderum, men kan også være større rum, der kræver særskilt akustisk projektering.

- Storrumskontorer er arealer, hvori de enkelte medarbejdere ikke er fysisk adskilt i lukkede rum. Disse arealer kræver særskilt akustisk projektering.

- Kantiner benyttes til servering af frokost og også ofte til møder, seminarer eller lignende. Kantiner kan have meget varierende størrelse og form og kræver særskilt akustisk projektering.

- Auditorier er rum, der benyttes til præsentationer for et større antal personer, fx fra 50 personer op til flere hundrede. Sådanne rum kræver særskilt akustisk projektering.

- Opholdsrum

- Gange og trapper

- Teknikrum

Tabel 6.1 indeholder forslag til projekteringsværdier for luftlydisolation og trinlydniveau i hospitaler svarende til overholdelse af BR18’s generelle bestemmelse i § 368, stk. 1 om at ”Bygninger skal have sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende lydforhold i forhold til anvendelsen”.

Hospitaler – Tabel 6.1 Lydisolation – Forslag til projekteringsværdier 
Luftlydisolation 1) - Vandret  R’w 

Mellem sengestuer
Mellem toilet/bad og tilstødende sengestuer
Mellem sengestuer og andre rum (uden dørforbindelse)

Mellem skyllerum og andre rum

48 dB 
Mellem sengestuer og toilet/bad, der anvendes af mere end én patient  ≥ 30 dB 
Mellem sengestuer og andre rum (med dørforbindelse)  ≥ 35 dB 
Mellem undersøgelsesrum, behandlingsrum, operationsstuer mv. og andre rum 1)  48 dB 
Mellem møderum og andre rum (uden dørforbindelse)  48 dB 
Mellem møderum og andre rum med folde- og mobilvægge  44 dB 
Mellem møderum og andre rum med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg med dør, glaspartier mv.)  ≥ 40 dB
Mellem rum med krav om fortrolighed og andre rum  ≥ 52 dB 
Fødestuer, teknikrum m.v.  ≥ 52 dB 
MR-scannerrum  Projektkrav 2) 
Auditorier og større møde- og videokonferencerum  Projektkrav 2) 
Mellem kontorer, møderum, sengestuer mv. mod tilgrænsende rum i andre erhvervsenheder eller rum med støjende aktiviteter i samme virksomhed  ≥ 55 dB 3) 
Luftlydisolation 1) - Lodret  R’w 
Operationsstuer, fødestuer m.v.  ≥ 55 dB 
MR-scannerrum  Projektkrav 2) 
Mellem kontorer, møderum, sengestuer mv. mod tilgrænsende rum i andre erhvervsenheder eller rum med støjende aktiviteter i samme virksomhed   
Etagedæk mellem andre rumtyper  ≥ 51 dB 
Trinlydniveau  L’n,w 
I sengestuer, undersøgelsesrum, behandlingsrum mv. fra gulve i andre rum 4)  58 dB 
I sengestuer, undersøgelsesrum, behandlingsrum mv. fra gulve i baderum, toiletter, balkoner  63 dB 
Auditorier og større møde- og videokonferencerum  Projektkrav 2) 
I kontorer, møderum, sengestuer mv. fra tilgrænsende rum i andre erhvervsenheder  58 dB 3) 

Noter

1) Der kan til rum med ekstra store krav til fortrolighed være behov for en bedre lydisolation.

2) Der opstilles i det konkrete projekt lydkrav, der sikrer tilfredsstillende lydforhold for rumanvendelsen.

3) I tilfælde af særligt generende støj i egen eller andres virksomhed opstilles relevante lydkrav, der sikrer tilfredsstillende lydforhold for rumanvendelsen.

4) Fra alle omgivende gulve, dæk og trapper.

 

Tabel 6.2 indeholder forslag til projekteringsværdier for trafikstøj i hospitaler svarende til overholdelse af BR18’s generelle bestemmelse i § 368, stk. 1 om at ”Bygninger skal have sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende lydforhold i forhold til anvendelsen”, samt supplerende vejledende grænseværdier for trafikstøj indendørs med åbne vinduer.

Hospitaler – Tabel 6.2 Støj indendørs fra trafik – Forslag til projekteringsværdier 
Rumtype 

Støjbelastning indendørs 1)

fra veje og jernbaner 
Sengestuer, undersøgelses­rum, behandlingsrum,
operationsstuer, konsultationsrum
 
Lden ≤ 33 dB
med
lukkede vinduer 
Fællesarealer, TV-stue mv.  Lden ≤ 38 dB
med
lukkede vinduer 
I kontorer og møderum  Lden ≤ 38 dB
med
lukkede vinduer 

I videokonferencerum og auditorier 

Lden ≤ 33 dB
med
lukkede vinduer 
Kantine, receptionsareal mv.  Lden ≤ 38 dB
med
lukkede vinduer 
Scannerrum, røntgenrum, fødestuer  Lden ≤ 38 dB
med
lukkede vinduer 
Øvrige rum samt alle rum udsat for helikopterstøj  Projektkrav 2) 

Noter

1) Projekteringsværdierne gælder i møblerede rum.

2) Der opstilles relevante projektkrav, der kan sikre tilfredsstillende lydforhold for rumanvendelsen.


Tabel 6.3 indeholder forslag til projekteringsværdier for støj fra tekniske installationer i hospitaler svarende til overholdelse af BR18’s generelle bestemmelse i § 368, stk. 1 om at ”Bygninger skal have sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende lydforhold i forhold til anvendelsen”, samt supplerende vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd.
Hospitaler – Tabel 6.3 Støj fra tekniske installationer – Forslag til projekteringsværdier 
Rumtype  Støjkilde 2)  LAeq 1) 
Sengestuer  a), undersøgelsesrum, behandlingsrum,
konsultationsrum
 
Bygningens tekniske installationer  ≤ 30 dB 
Scannerrum, røntgenrum, fødestuer  ≤ 35 dB 
Fællesarealer, gangarealer, opholdsrum, TV-stue mv.  ≤ 35 dB 
Kontorer a)  ≤ 35 dB 
Møderum, videokonferencerum og auditorier  a)  ≤ 30 dB 
Kantine, receptionsareal mv.  ≤ 35 dB 
Øvrige rum  Projektkrav 3) 

Supplerende vejledning     [3], [9]

a) For tekniske installationer, der giver anledning til lavfrekvent støj:
A-vægtet, ækvivalent lydtrykniveau i lavfrekvensområdet, L
pA,LF  ≤ 25 dB, forsengestuer ≤ 20 dB for aften og nat (kl. 18-07).
Tilsvarende grænseværdi for G-vægtet infralydniveau, LpG ≤ 85 dB.

Noter 

1) Projekteringsværdien gælder i møblerede rum.

2) Projekteringsværdien gælder for den enkelte installation.

3) Der opstilles relevante projektkrav, der kan sikre tilfredsstillende lydforhold for rumanvendelsen.


Tabel 6.4 indeholder forslag til projekteringsværdier for efterklangstid og absorptionsareal i hospitaler svarende til overholdelse af BR18’s generelle bestemmelse i § 368, stk. 1 om at ”Bygninger skal have sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende lydforhold i forhold til anvendelsen”.

Hospitaler – Tabel 6.4 Rumakustik – Forslag til projekteringsværdier 
Efterklangstid  T 1), 3)  Frekvensområde 
Sengestuer, undersøgelsesrum, behandlingsrum, operationsstuer, konsultationsrum, scannerrum, røntgenrum, fødestuer, skyllerum  T ≤ 0,6 s  125-4000Hz 
Toilet/bad  T ≤ 0,8 s  250-4000Hz 
Kontorer (op til ca. 4 personer) og møderum  T ≤ 0,6 s  125-4000Hz 
Fælles opholdsrum, TV-stue mv.  T ≤ 0,6 s  250-4000Hz 
Gange  T ≤ 0,6 s  250-4000Hz 
Trapperum  T ≤ 1,0 s  250-4000 Hz 
Reception  T ≤ 0,6 s  250-4000 Hz 
Auditorier og større videokonferencerum  Projektkrav 5)  Projektkrav 5) 
Cafeteria/kantine  Projektkrav 5, 6)  125-4000 Hz 
Storkøkkener  Projektkrav 5)   
Absorptionsareal  A 2)  Frekvensområde 
Storrumskontor a), b), 3), 4)  A ≥ 1,1 × gulvareal  125-4000Hz 
Atrier  Projektkrav 5)   

Supplerende vejledning

a) For åbne kontorområder gælder specielle forhold fx omkring lydudbredelse og taleforståelighed, se [3] og [12].

b) Der kan ikke påregnes optimale lydforhold for alle sædvanlige kontoraktiviteter, uanset omhyggelig projektering. For at opnå gode lydforhold i storrumskontorer, er det vigtigt, at der ud over at overholde de angivne vejledende krav, udarbejdes interne regler for støjmæssig adfærd i storrumskontorer. Det er også vigtigt, at placeringen af forskellige grupper inddrages i projekteringen.

Noter

1) Maksimumsværdien for efterklangstiden gælder for hvert 1/1-oktavbånd i frekvensområdet. Ved 125 Hz kan den angivne maksimumsværdi dog tillægges 20 %.

2) Minimumsværdien for absorptionsarealet gælder for hvert 1/1-oktavbånd i frekvensområdet. Ved 125 Hz kan den angivne minimumsværdi dog fratrækkes 20 %.

3) Projekteringsværdierne gælder for møblerede rum. For storrumskontorer vil der være en fordeling af lydabsorptionen mellem bygning og indretning. For bygningen foreslås absorptionsareal 1,0 x gulvareal.

4) Som minimum bør sikres afstandsdæmpning D2,s  og A-vejet lydtrykniveau af tale i 4 m afstand Lp,AS,4m svarende til lydklasse C i [16].

5) Der opstilles relevante projektkrav, der kan sikre tilfredsstillende lydforhold for rumanvendelsen.

6) Det anbefales til almindelige cafeterier og kantiner at benytte begrebet ”akustisk kapacitet” og specificere max efterklangstid som lydklasse C i henhold til [16].