Tabellerne i dette afsnit beskriver forslag til projekteringsværdier for lydisolation, støj indendørs fra trafik, støj fra tekniske installationer samt efterklangstid og absorptions¬≠areal i hospitaler og i andre bygninger med lignende anvendelse, fx lægehuse og klinikker.

Forslagene til projekteringsværdier er baseret på SBi-anvisning 272 [3] samt information om lydkrav i de øvrige nordiske lande.

Referencer findes i afsnit 1.5.

De angivne forslag til projekteringsværdier omfatter ikke alle rumtyper og anvendelser. Ved projektering bør der derfor for alle byggeriets rum opstilles projektrelevante lydkrav for at sikre tilfredsstillende lydforhold for rummenes brugere, jf. BR18, § 368, stk. 1. Det er specielt vigtigt at være opmærksom på lydisolerende tiltag mod rum med støjende aktiviteter i egen bygning eller i andre erhvervsenheder.

For visse rumtyper, fx almindelige kontorer, henvises også til afsnit 5 om kontorbyggeri.

For hospitaler har en række rum skærpede lydkrav i forhold til andre bygningsanven¬≠delser. Dette skyldes bl.a., at mange patienter har brug for ro under indlæggelsen, at der er forholdsvis mange med nedsat hørelse samt at der er krav om diskretion.

Definitioner af rumtyper for hospitaler, lægehuse og klinikker

- Sengestuer

- Undersøgelsesrum, behandlingsrum, operationsstuer mv.

- Kontorer

- Møderum

- Toiletrum

- Videokonferencerum kan være relativt små rum indrettet i almindelige møderum, men kan også være større rum, der kræver særskilt akustisk projektering.

- Storrumskontorer er arealer, hvori de enkelte medarbejdere ikke er fysisk adskilt i lukkede rum. Disse arealer kræver særskilt akustisk projektering.

- Kantiner benyttes til servering af frokost og også ofte til møder, seminarer eller lignende. Kantiner kan have meget varierende størrelse og form og kræver særskilt akustisk projektering.

- Auditorier er rum, der benyttes til præsentationer for et større antal personer, fx fra 50 personer op til flere hundrede. Sådanne rum kræver særskilt akustisk projektering.

- Opholdsrum

- Gange og trapper

- Teknikrum