Bygningsreglement 2018 indeholder bestemmelser vedrørende bygningers lydforhold. Disse bestemmelser findes i §§ 368 - §376 og har til formål at sikre, at bygninger har sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende lydforhold set i forhold til bygningens eller rummenes anvendelse. Der findes derfor forskellige krav og vejledende værdier for forskellige bygnings- og rumtyper.

Bestemmelserne om lydforhold er udformet som funktionskrav, hvor kravene beskriver, hvilke funktioner og hensyn der skal være opfyldt, og der er angivet en række grænseværdier for boliger, undervisningsbygninger og daginstitutions¬≠bygninger. Disse grænseværdier kan betragtes som en nedre grænse for nye bygningers akustiske kvalitet. Andre værdier end de anførte grænseværdier kan også benyttes, såfremt det kan eftervises, at der opnås et tilsvarende eller et bedre kvalitetsniveau for det akustiske indeklima.

For andre bygningstyper end boliger, undervisningsbygninger og daginstitutions¬≠bygninger indeholder denne vejledning forslag til projekteringsværdier for rum i kontorbyggeri samt i hospitaler, lægehuse og klinikker.

Vejledningens indhold

I de følgende afsnit kan der findes nærmere vejledning samt tabeller med grænseværdier og supplerende vejledende værdier for forskellige bygnings- og rumtyper. Generelt er det langt fra alle tænkelige bygnings- og rumtyper eller kombinationer af anvendelser, der kan findes i tabellerne. Det anbefales derfor i sådanne situationer at fastsætte grænseværdier ud fra bygningsreglementets generelle hensigt om at sikre tilfredsstillende lydforhold for bygningens brugere.

Vejledningens grænseværdier og supplerende anbefalinger er gengivet fra:

– Den danske standard for lydklassifikation af boliger

– SBi-anvisninger med tilknytning til bygningsreglementets lydbestemmelser

– Miljøstyrelsens publikationer om støj fra virksomheder, veje og jernbaner

Afgrænsning

Vejledningen gengiver generelt ikke direkte bygningsreglementets tekst eller teksten fra de tilknyttede anvisninger mv. Denne information må hentes i de aktuelle publikationer, ligesom der på bygningsreglementets hjemmeside kan være nye spørgsmål og svar om akustisk indeklima.

Vejledningen indeholder ikke byggetekniske løsninger til opfyldelse af bygningsreglementets lydbestemmelser. Eksempler på byggetekniske løsninger til opfyldelse af bygningsreglementets lydbestemmelser kan fx findes i SBi-anvisning 237 [14] om lydisolering mellem boliger - nybyggeri eller SBi-anvisning 244 [15] om lydisolering af klimaskærmen.

Vejledningens anvendelse

Vejledningen er opdelt efter bygningsanvendelse: boliger, undervisningsbygninger, daginstitutionsbygninger, kontorer,- og hospitaler.

Inden for hver bygningskategori er der angivet grænseværdier i fire tabeller for henholdsvis lydisolation, støj indendørs fra trafik, støj fra tekniske installationer og rumakustik.

Langt fra alle tænkelige bygnings- og rumtyper eller kombinationer af anvendelser kan findes i tabellerne. Det anbefales i sådanne situationer at fastsætte grænseværdier ud fra bygningsreglementets generelle hensigt om at sikre tilfredsstillende lydforhold for bygningens brugere.

Definitioner af begreber mv. kan findes under definitioner nedenfor, hvor der også er omtale af de for bygningsreglementets lydbestemmelser relevante standarder. Definitioner af rumtyper mv. er medtaget for de enkelte bygningskategorier i tilknytning til tabellerne.

I afsnit 1.4 findes vejledning om beregning og måling af lydforhold. I afsnit 1.5 findes en oversigt over de standarder, der er henvist til i vejledningen.