Swipe horisontalt for at se alle emner

- Vejledning til daginstitutionsbygninger

Fold alle ind

Tabellerne i dette afsnit beskriver lydbestemmelserne for lydisolation, støj indendørs fra trafik, støj fra tekniske installationer samt efterklangstid og absorptionsareal. Grænseværdierne er primært gengivet fra SBi-anvisning 218 om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger.

I en daginstitution er stort set alle rum, hvor der opholder sig børn eller voksne, at betragte som opholdsrum, herunder også fællesrum, gangarealer, garderober, trapperum, værksteder, personalerum, kontorer mv. Kun toiletrum, depotrum og tilsvarende regnes ikke som opholdsrum.

Med hensyn til Bygningsreglementets bestemmelser for lydisolation skelnes der mellem almindelige opholdsrum, opholdsrum for stille / støjende aktiviteter og andre rum.

Opholdsrum for stille aktiviteter kan fx være egentlige sove- eller hvilerum.

Opholdsrum for støjende aktiviteter er rum med aktiviteter, som giver et støjniveau ud over det almindelige i opholdsrum, dvs. fx tumlerum, boldrum eller rum til visse værkstedsaktiviteter. For værksteder med særligt støjende maskiner eller egentlige musiklokaler bør der ved den akustiske projektering fastsættes skærpede grænseværdier.

Andre rum er typisk fællesrum eller gangarealer.

Bygningsreglementets krav om særskilte lydisolerende tiltag mellem opholdsrum og tilgrænsende rum i erhvervsenheder eller i andre institutioner gælder kun ved tilgrænsende rum med særligt generende støj og således ikke ved sammenbygning med kontorlokaler eller almindelige undervisnings- eller opholdsrum, hvor der derfor kan fastsættes mere lempelige grænseværdier ved den akustiske projektering.

Tabellerne i dette afsnit beskriver grænseværdierne for lydisolation, støj indendørs fra trafik, støj fra tekniske installationer samt efterklangstid og absorptionsareal. Grænseværdierne er primært gengivet fra SBi-anvisning 218 om lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbygninger.

Daginstitutionsbygninger omfatter børneinstitutioner, skolefritidsordninger m.v.

Tabel 4.1 indeholder grænseværdier for luftlydisolation og trinlydniveau i daginstitutionsbygninger svarende til overholdelse af BR18’s lydbestemmelser.

Lydbestemmelserne er gengivet fra SBi-anvisning 218.
Referencer findes i afsnit 1.5.

Supplerende vejledning, der ikke nødvendigvis skal overholdes for at opfylde bygningsreglementets funktionskrav, er anført separat i tabellerne (i kursiv).

Daginstitutionsbygninger – Tabel 4.1 Lydisolation 
Luftlydisolation      [4]  R’w

Mellem opholdsrum for stille og/eller støjende aktiviteter samt mellem disse rum og øvrige rum

≥ 48 dB
Mellem opholdsrum for stille og/eller støjende aktiviteter og øvrige rum med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg med dør mv.)  ≥ 40 dB
Mellem opholdsrum samt mellem opholdsrum og øvrige rum  ≥ 40 dB 
Mellem opholdsrum med dørforbindelse samt mellem opholdsrum og øvrige rum med dørforbindelse (samlet lydisolation for væg med dør mv.)  ≥ 30 dB 
Mellem opholdsrum og tilgrænsende rum i erhvervsenheder eller i andre undervisnings- eller daginstitutioner  ≥ 60 dB 
Trinlydniveau      [4] 
Ln,w

I opholdsrum (fra gulve i overliggende rum) og i opholdsrum for stille aktiviteter (fra alle gulve)

≤ 58 dB 
I opholdsrum (fra gulve i rum på samme etage)  ≤ 63 dB 
I opholdsrum fra gulve og dæk i tilgrænsende rum i erhvervsenheder eller i andre undervisnings- eller daginstitutioner  ≤ 48 dB

Tabel 4.2 indeholder grænseværdier for trafikstøj i daginstitutionsbygninger svarende til overholdelse af BR18’s lydbestemmelser samt supplerende vejledende grænseværdier for trafikstøj indendørs med åbne vinduer.

Lydbestemmelserne er gengivet fra SBi-anvisning 218, og den supplerende vejledning fra Miljøstyrelsens vejledning 4/2007 og 1/1997.
Referencer findes i afsnit 1.5.

Supplerende vejledning, der ikke nødvendigvis er krævet overholdt for at opfylde Bygningsreglementets funktionskrav, er anført separat i tabellerne (i kursiv).

Daginstitutionsbygninger – Tabel 4.2 Støj indendørs fra trafik 
Lovgivning 4) 

Støjbelastning ude

Veje: Lden ≤ 58 dB

Jernbaner: Lden ≤ 64 dB 

Støjbelastning ude

Veje: 58 dB < Lden ≤ 68 dB

Jernbaner: Lden > 64dB 

Støjbelastning ude

Veje: Lden > 68 dB 

BR18 1)                      [4]

Lden ≤ 33 dB med lukkede vinduer 

Lden ≤ 33 dB med lukkede vinduer

Lden ≤ 33 dB med lukkede vinduer 

Supplerende vejledning

Planlovgivning - Veje                           [7] 

Ingen krav

Byfornyelse mv. 2)

Veje: Lden ≤ 46 dB  med åbne vinduer 3) 

Der bør ikke planlægges for støjfølsom anvendelse 5) 

Supplerende vejledning

Planlovgivning - Jernbaner                  [8] 

Ingen krav

Byfornyelse mv. 2)

Jernbaner: Lden ≤ 52 dB med åbne vinduer 3)

 

Noter

1)   Grænseværdien for Lden gældende for de enkelte trafikstøjkilder hver for sig.

2)   Byfornyelse, huludfyldning o.l. i eksisterende boligområder samt områder for blandede byfunktioner i bymæssig bebyggelse.

3)   Specielle løsninger er nødvendige.

4)   Grænseværdierne gælder i møblerede opholdsrum.

5)   Lokale bestemmelser kan omfatte daginstitutionsbygninger ved en udendørs støjbelastning over 68 dB. 

Tabel 4.3 indeholder grænseværdier for støj fra tekniske installationer i daginstitutionsbygninger svarende til overholdelse af BR2018’s lydbestemmelser samt supplerende vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd.

Lydbestemmelserne er gengivet fra SBi-anvisning 218, og den supplerende vejledning fra SBi-anvisning 272 og Miljøstyrelsens orientering 9/1997.
Referencer findes i afsnit 1.5.

Supplerende vejledning, der ikke nødvendigvis skal overholdes for at opfylde bygningsreglementets funktionskrav, er anført separat i tabellerne (i kursiv).

Daginstitutionsbygninger – Tabel 4.3 Støj fra tekniske installationer 
Rumtype 
Støjkilde 2)
LAeq
I opholdsrum 1), a)    [4] 

Bygningens tekniske installationer

≤ 30 dB 

Supplerende vejledning     [3], [9]

a)  For tekniske installationer, der giver anledning til lavfrekvent støj i opholdsrum:

A-vægtet, ækvivalent lydtrykniveau i lavfrekvensområdet, LpA,LF  ≤ 25 dB.

Tilsvarende grænseværdi for G-vægtet infralydniveau, LpG ≤ 85 dB.

Noter

1)   Grænseværdien gælder i møblerede rum.

2)   Grænseværdien gælder for den enkelte installation.

Tabel 4.4 indeholder grænseværdier for efterklangstid og absorptionsareal i daginstitutionsbygninger svarende til overholdelse af BR18’s lydbestemmelser.

Lydbestemmelserne og den supplerende vejledning er gengivet fra SBi-anvisning 218.
Referencer findes i afsnit 1.5.

Supplerende vejledning, der ikke nødvendigvis skal overholdes for at opfylde bygningsreglementets funktionskrav, er anført separat i tabellerne (i kursiv).

Daginstitutionsbygninger – Tabel 4.4 Rumakustik 
Efterklangstid           [4] 
T 1), 3), a)
Frekvensområde
Opholdsrum  T ≤ 0,4 s  125-4000Hz 
Absorptionsareal     [4] 
A 2), 3), a)
 
Opholdsrum med lofthøjde større end 4 m og rumvolumen større end 300 m3  A ≥ 1,2 × gulvareal  125-4000Hz 

Supplerende vejledning     [4]

a) Fordeling af lydabsorbenter i rummet har betydning, se [4]. 

Noter

1)   Maksimumsværdien for efterklangstiden gælder for hvert 1/1-oktavbånd i frekvensområdet. 
Ved 125 Hz kan den angivne maksimumsværdi dog tillægges 20 %.

2)   Minimumsværdien for absorptionsarealet gælder for hvert 1/1-oktavbånd i frekvensområdet. 
Ved 125 Hz kan den angivne minimumsværdi dog fratrækkes 20 %.

3)   Grænseværdierne gælder i møblerede rum.