Swipe horisontalt for at se alle emner

- Vejledning til boliger og andre bygninger til overnatning

Fold alle ud

Tabel 2.3 nedenfor indeholder grænseværdier for støj fra tekniske installationer i boliger svarende til overholdelse af BR18’s lydbestemmelser samt supplerende vejledende grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd.

Lydbestemmelserne er gengivet fra DS 490 og fra Miljøstyrelsens vejledning 5/1984 og den supplerende vejledning fra SBi-anvisning 272 og Miljøstyrelsens orientering 9/1997. Referencer findes i afsnit 1.5.

Supplerende vejledning, der ikke nødvendigvis er krævet overholdt for at opfylde Bygningsreglementets funktionskrav, er anført separat i tabellerne (i kursiv).

Boliger – Tabel 2.3 Støj fra tekniske installationer 
Rumtype/udearealer  Støjkilde 4)  LAeq  LpAmax  Bemærkning 

Indendørs                           [2]

I beboelsesrum, fælles opholdsrum og køkkener 1), a)

Bygningens tekniske installationer 5)

≤ 30 dB     

Indendørs                    [1], [5]

I beboelsesrum og fælles opholdsrum 2), a)

Tekniske installationer i erhvervsenheder i samme bygning ≤ 30 dB    kl. 07-22
≤ 25 dB  ≤ 40 dB
kl. 22-07

Udendørs                    [1], [5]

-  Umiddelbart uden for bygningernes vinduer til beboelsesrum og køkken 3)

-  På rekreative arealer (primære udendørs opholdsarealer) 3)

 Bygningens tekniske installationer 6) ≤ 40 dB  ≤ 55 dB 

Etageboligområder samt blandet bolig og erhverv

≤ 35 dB  ≤ 50 dB   Åben og lav boligbebyggelse samt sommerhusområder

Supplerende vejledning     [3], [9]

a)   For tekniske installationer der giver anledning til lavfrekvent støj i beboelsesrum eller fælles opholdsrum: A-vægtet, ækvivalent lydtrykniveau i lavfrekvensområdet, LpA,LF  ≤ 25 dB om dagen (kl. 07-18) og ≤ 20 dB for aften og nat (kl. 18-07). Tilsvarende grænseværdi for G-vægtet infralydniveau, LpG ≤ 85 dB.

Noter

1)   Grænseværdierne gælder i umøblerede rum.

2)   Grænseværdierne gælder i møblerede rum.

3)   For sammenbyggede enfamiliehuse og etageboligbyggerier også ved naboboliger.

4)   Grænseværdierne gælder for den enkelte installation.

5)   Inklusive boligens egne faste installationer, såfremt de ikke kan kontrolleres af den aktuelle boligs egen beboer.

6)   Inklusive boligens egne faste installationer som varmepumper, aftræk mv.