De enkelte bygningsdele skal isoleres, så varmetabskoefficienterne ikke overstiger værdierne i bilag 2, tabel 1. I visse tilfælde, f.eks. ved høje bygninger eller vanskelige jordforhold, kan kravene til linjetab ved fundament ikke overholdes. I disse tilfælde kan der accepteres en tilsvarende højere linjetabskoefficient, såfremt der ikke opstår problemer med fugt og kondens. 

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for §§ 267-270 og §§ 274-282, dog med undtagelse af yderdøre, isolerede partier i glasydervægge og konstruktioner mod køle- og fryserum.

Tabel 1 - Generelle mindstekrav til klimaskærm

Bygningsdel   U-værdi [W/m²K]
Ydervægge og kældervægge mod jord 0,30
Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere 0,40 
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum 0,20 
Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede  0,50 
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag  0,20 
Yderdøre uden glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 2,18 m

Fra 1. januar 2021. Branddøre dog 1,4 W/m2K
1,40

0,8
Yderdøre med glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 2,18 m

Fra 1. januar 2021. Alternativt en energibalance på O kWh/m2 pr. år. Beregningsmetode for energibalance skal følge § 258, stk. 1. Der kan anvendes funktionsglas, svarende til § 258, stk. 1, nr. 3.
1,50

1,0
For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede samt glasvægge og vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere  1,80
Ovenlyskupler  1,40 
Isolerede partier i glasydervægge. Kravet er til center-U-værdi  0,60 
Etageadskillelser og vægge mod fryserum  0,15 
Etageadskillelser og vægge mod kølerum  0,25 
Skyde- og foldedøre. Referencestørrelse er 2,50 m x 2,18 m i henholdsvis 2 og 3 fag

Fra 1. januar 2021. Alternativt en energibalance på O kWh/m2 pr. år. Beregningsmetode for 1,0 energibalance skal følge § 258, stk. 1. Der kan anvendes funktionsglas, svarende til § 258, stk. 1, nr. 3.
1,5

1,0
Lystunneler eller lignende  2,0 

Bygningsdel  Linjetab [W/mK]
Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5 °C  0,40 
Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme  0,06 
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler  0,20