Der skal foretages afprøvning af programmerede alarmer i overvågningssystemer for indeklima-, varme- og elforbrug i bygningsautomatikken. Der udføres afprøvninger, hvor målte parametre overskrider fastsatte grænseværdier, der udløser en alarm.

Acceptkriterium

Funktionsafprøvningens resultat kan accepteres, hvis det konstateres at:

Sensor(er) har en afvigelse til målte værdier på mindre end: Temperatursensor [ºC]: +/-1 °C, CO2: [ppm] +/- 100 ppm Relativ fugtighedssensor [%]: +/-3% RF, Lyssensor (lysintensiteten) [LUX]: +/-10%, Kanaltryk [Pa]: +/-3%

Bevægelsessensorer og tidprogrammer reagerer som forudsat.

Anlægget er i stand til at hæve og sænke rumtemperatur og luftskifte i de enkelte zoner ved brug af bygningsautomatikken.

Samtidig opvarmning og køling er ikke registreret.

Alarmer for indeklima og energi aktiveres ved overskridelse af tilhørende grænseværdier.

Afprøvningen viser en overholdelse af forudsætninger i energibehovsberegningen.

Dokumentation

Der udarbejdes en funktionsafprøvningsrapport, der beskriver: 

Hvilke forudsætninger og forhold målingen er udført under
Målepunkter
Måleapperatur, der er anvendt som hvor og hvornår dette sidst er kalibreret
De opnåede måleresultater
Dokumentation for at anlægget og samtlige komponenter virker
Konklusion af funktionsafprøvning
Oplysninger om hvem, der har udført funktionsafprøvningen og hvem der evt. var observatører