Ved overdragelse af et projekt, hvor der er meddelt byggetilladelse men ikke indsendt sluterklæring, fra én certificeret brandrådgiver til en anden, skal den overdragende certificerede brandrådgiver udarbejde en erklæring, der omfatter:

- Starterklæring med tilhørende dokumenter indsendt ved ansøgning til byggetilladelse.

- Beskrivelser af, om den overdragende certificerede brandrådgiver har virket som udarbejdende eller kontrollerende.

- Hvilke dokumenter, den overdragende certificerede brandrådgiver har udarbejdet og/eller kontrolleret, og om dokumenterne er endelige eller udkast. 

- Status for gennemførelse af kontroller, jf. den brandtekniske kontrolplan og de brandtekniske kontrolrapporter.

- Kritiske punkter i projektet, som kræver særlig opmærksomhed fra den certificerede brandrådgiver, der overtager projektet, f.eks. afvigelser fra bygningsreglementets vejledninger til kapitel 5 - Brand, eller forhold, der gør, at byggeriet ikke er indsatstaktisk traditionelt. 

Den certificerede brandrådgiver, der overtager en anden certificeret brandrådgivers virke, kan starte sit virke på basis af den overdragende certificerede brandrådgiver arbejde, såfremt den overdragende certificerede brandrådgiver udformer en erklæring for sit virke efter reglerne i BR18, § 551.

Den certificerede brandrådgiver, der overtager et projekt, tilrettelægger sit virke efter egen vurdering og vurderer på baggrund af erklæringen i hvilket omfang, det er nødvendigt at foretage en maksimal kontrol af den overdragede brandtekniske dokumentation forud for videreførelse af projekteringen og/eller udførelsen. Der redegøres for denne vurdering i den brandtekniske kontrolrapport. Beskrivelsen skal resumeres i sluterklæringen

Hvis det ikke er muligt at modtage ovenstående erklæring, i forbindelse med overdragelse af projektet, skal den certificerede brandrådgiver, der får overdraget projektet, foretage en maksimal kontrol af alle dokumenter svarende til virket for certificeret brandrådgiver som kontrollerende, som beskrevet ovenfor. Denne kontrol skal gennemføres uanset, om den overtagende certificerede brandrådgiver skal virke som kontrollerende eller udarbejdende. Ved overdragelse af et projekt, hvor der er meddelt byggetilladelse men ikke indsendt sluterklæring, fra én tredjepartskontrollant til en anden, kan overdragelsen ske tilsvarende som for den certificerede brandrådgiver.

Skift fra kontrollerende til udarbejdende betragtes som overdragelse fra en certificeret statiker til en anden, jf. BR18, §551.

En certificeret brandrådgiver kan ikke skifte fra udarbejdende til kontrollerende i forløbet.