Swipe horisontalt for at se alle emner

Fold alle ud
§ 490

Et byggeri skal indplaceres i en brandklasse, jf. bilag 1, tabel 3, på baggrund af:

1) byggeriets risikoklasse, jf. § 86, og

2) den valgte metode for dokumentation af brandsikkerheden, jf. § 492.

   Stk. 2. Hvis det kan dokumenteres, at den brandmæssige opdeling af byggeriet i flere brandmæssige uafhængige bygningsafsnit kan ske på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, kan de enkelte brandmæssige uafhængige bygningsafsnit indplaceres i forskellige brandklasser.  


§ 491
Risikoklassen skal fastlægges i henhold til kapitel 5 og er baseret på byggeriets risikoforhold, anvendelse og kompleksitet.
§ 492

Metode for dokumentation af brandsikkerhed skal fastlægges ud fra én af følgende kategorier:

  1. De præ-accepterede løsninger i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand, der angiver eksempler på, hvordan brandsikringen kan udføres for at opfylde bygningsreglementets brandkrav.
  2. Komparativ analyse med udgangspunkt i præ-accepterede løsninger.
  3. Brandteknisk dimensionering.
  4. Brandprøvning(er).
  5. En kombination af de ovennævnte fire metoder.

§ 493
Et byggeri eller bygningsafsnit skal indplaceres i en af følgende brandklasser:

1) Brandklasse 1 (BKl), som omfatter byggeri i risikoklasse 1, hvor hvert bygningsafsnit har et samlet etageareal, der er mindre end 600 m2 . De tekniske løsninger skal udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand. Til overholdelse af krav til byggeri i brandklasse 1 må der alene anvendes simple brandtekniske installationer, og håndslukningsudstyr. Hvis et bygningsafsnit helt eller delvist kan henføres til anvendelseskategori 4, skal bygningsafsnittet have et etageareal, der er mindre end 600 m2 , og være brandmæssigt fritliggende fra ejendommens øvrige bebyggelse, dog undtaget sekundære bygninger, der er undtaget for indplacering i brandklasse jf. stk. 2. Der kan opføres flere bygningsafsnit, som helt eller delvist er henført til anvendelseskategori 4 på en ejendom, hvis hvert bygningsafsnit er brandmæssigt fritliggende, og har et etageareal, der er mindre end 600 m2 . Til eksisterende byggeri med bygningsafsnit, som helt eller delvist er henført til anvendelseskategori 4, kan der opføres tilbygninger uanset om bygningsafsnittet er brandmæssigt fritliggende, såfremt tilbygningen er brandmæssigt fritliggende i forhold til ejendommens øvrige bygningsafsnit.

2) Brandklasse 2 (BK2), som omfatter byggeri i risikoklasse 1 - 3. De tekniske løsninger skal udføres i overensstemmelse med de præ-accepterede løsninger, som

er beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand.
 
3) Brandklasse 3 (BK3), som omfatter byggeri i risikoklasse 1-3. De tekniske løsninger kan udføres i overensstemmelse med præ-accepterede løsninger, komparative analyser med udgangspunkt i løsningerne beskrevet i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand, herunder de præ-accepterede løsninger, brandteknisk dimensionering eller ved anvendelse af en kombination af metoderne.
 
4) Brandklasse 4 (BK4), som omfatter byggeri, der ikke er omfattet af brandklasse 1-3.
 
   Stk. 2. Garager, carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger samt teknikhuse til elektroniske kommunikationsnet eller tjenester med et samlet areal på højst 50 m2 på ejendommen er undtaget fra indplacering i brandklasser efter stk. 1.
 
   Stk. 3. Midlertidige camping- og salgsområder er undtaget fra indplacering i brandklasser efter stk. 1. Det skal på baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes af kommunalbestyrelsen, om og i hvilket omfang:

1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages.

2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30.
 
   Stk. 4. Legepladsredskaber og -underlag, multisportsudstyr, motionsredskaber i det fri, skateboardbaner og lignede er undtaget fra indplacering i en brandklasse, hvis udformningen eller anvendelsen efter kommunalbestyrelsens vurdering ikke medfører en uacceptabel risiko for personskade i tilfælde af brand.
 
   Stk. 5. For byggeri, som på grund af dets udformning eller anvendelse ikke kan indplaceres i en brandklasse, skal det på baggrund af risikoen i tilfælde af brand vurderes om, og i hvilket omfang:

1) En certificeret brandrådgiver skal inddrages.

2) Dokumentationen skal udfærdiges efter principperne i kapitel 29 og 30.
 
   Stk. 6. Dokumentationen for overholdelse af stk. 3 og stk. 5 skal indsendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.