Den certificerede statiker eller brandrådgiver kan fratages sin certificering, hvis en af følgende betingelser er til stede:

•  Den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke inden for en af certificeringsorganet fastsat frist kan dokumentere, at betingelserne for certificering er til stede. Der følger krav om kontrol med den certificerede af certificeringsordningen, som indebærer, at den certificerede inden for bestemte frister skal fremsende dokumentation for, at betingelserne for certificering fortsat er til stede. Det sikrer, at den certificerede lever op til aktivitetskravet, jf. §§ 17 og 24, og udgør samtidig grundlaget for certificeringsorganets kontrol med de certificeredes virke. Hvis certificeringsorganet ikke finder, at det dokumenteres, at betingelserne for certificering er til stede, fx fordi den certificerede har været inaktiv i en længere periode, kan certificeringsorganet fratage statikeren eller brandrådgiveren dennes certificering.

•  Certificeringsorganet på baggrund af den udførte kontrol ikke finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver lever op til betingelserne for certificering. Certificeringsorganet fører løbende kontrol med de certificerede statikere og brandrådgivere ved at udtage projekter til kontrol af virke og foretager generel stikprøvekontrol mellem de løbende kontroller, jf. § 31-36. Hvis certificeringsorganet på baggrund af denne kontrol ikke finder, at den certificerede lever op til de betingelserne, som ligger til grund for certificeringen, kan den certificerede fratages sin certificering.

•  Certificeringsorganet finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke virker i overensstemmelse med krav til certificeret statiker eller brandrådgivers virke, jf. BR18, kapitel 32-34. Der følger krav til de certificerede statikeres og brandrådgiveres virke af bygningsreglementets kapitel 32-34. De certificerede skal leve op til disse krav i virket som statiker eller brandrådgiver. Hvis certificeringsorganet ikke finder, at den certificerede statiker eller brandrådgiver virker i overensstemmelse med disse krav, kan vedkommende fratages sin certificering.

•  Hvis certificeringsorganet finder, at den certificerede på anden vis ikke opfylder betingelserne i bekendtgørelsen, fx hvis personen umyndiggøres.

Hvis én af ovenstående betingelser er til stede, kan certificeringsorganet fratage statikeren eller brandrådgiveren dennes certificering. Det er certificeringsorganet, der vurderer, om forholdet er af en sådan karakter, at personen ikke længere kan virke som certificeret.

Certificeringsorganet kan beslutte, at en certificeret statiker eller brandrådgiver ikke fratages sin certificering, selvom betingelserne for certificering ikke er opfyldt, såfremt den manglende opfyldelse af betingelserne ikke kan lægges den certificerede til last. Det kan fx være, hvis den certificerede kan dokumentere at have været fraværende fra sit arbejde grundet barsel eller sygdom. Certificeringsorganet kan i den forbindelse fastsætte en ny frist for, at den certificerede statiker eller brandrådgiver dokumenterer at leve op til betingelserne.