Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere

Fold alle ud

Efter ansøgeren er blevet certificeret, skal den certificerede statiker eller brandrådgiver, jf. § 28, til enhver tid opfylde kravene til certificering i den konstruktions- eller brandklasse som vedkommende er certificeret til. Dette sker ved, at den certificerede løbende opretholder sine kvalifikationer og kompetencer og anvender disse i sit virke efter bygningsreglementet, og ved certificeringsorganets kontrol.

Den certificerede er forpligtiget til

• løbende at opretholde sine kvalifikationer og kompetencer, jf. §§ 17 og 24, og skal kunne dokumentere dette,
• løbende at redegøre for sit virke overfor certificeringsorganet, jf. § 29 og fremsende dokumentation til kontrol af virke jf. §§ 31, 32, 34 og 35,
• at virke, jf. kravene i BR18, kapitel 32-34 til den certificeredes virke,
• at udlevere al relevant dokumentation til certificeringsorganet, jf. § 37 ved udtagelse af et projekt til kontrol af virket og
• inden for 4 uger  fra certificeringsorganets anmodning at indsende dokumentation for, at betingelserne for at certificeringen er opfyldt jf. § 30, stk. 2 og 3.

Certificeringsorganet skal med nærmere fastsatte tidsintervaller:

• Kontrollere den certificeredes virke, jf. §§ 8, 31, 32, 34 og 35

Og kan løbende:

          • Påse at den certificerede opfylder betingelserne for certificering, jf. § 30.