Swipe horisontalt for at se alle emner

Vejledning om certificering af statikere og brandrådgivere

Fold alle ud

Ved certificeringsorganets bedømmelse, er det den certificeredes virke og ikke projektet, der bedømmes.

Bedømmelsen skal foretages af mindst to faglige bedømmere, jf. § 8, stk. 1.

Bedømmelsen skal omfatte en vurdering af, om den certificerede har virket som forudsat i certificeringsordningen for brandrådgiver, jf. BR18 kapitel 32 og 34, med tilhørende bilag og vejledninger. 

Bedømmelsen omfatter:

  1. En kontrol af alle dele af start- og sluterklæringen samt den tilhørende beskrivelse af virket for at sikre, at den certificerede brandrådgiver har virket, som krævet, jf. BR18, og at start- og sluterklæringerne opfylder sit formål, og
  2. En kontrol af den udførelse af brandteknisk dokumentation og/eller kontrol, som den certificerede har udarbejdet med henblik på at bedømme, at den certificerede har virket, som anført i beskrivelsen af virket.

Udover certificeringsorganets bedømmelse af start- og sluterklæringen samt den tilhørende beskrivelse af virket skal certificeringsorganets bedømmelse af den certificeredes virke, som anført ovenfor, omfatter en kontrol af den brandtekniske dokumentation, som den certificerede har udarbejdet og/eller været ansvarlig for. Kontrollen af dokumentationen udføres som en minimumskontrol iht. BR18, kapitel 30. Bedømmelsen foretages på baggrund af en projektgranskning svarende til den granskning der foretages ved bedømmelsen af en ansøgers kompetencer, jf. afsnit 5.2.5.1 i det omfang det er relevant for byggeriet og den dokumentation, der er relevant for bedømmelsen.

Såfremt bedømmelsen påviser væsentlig uoverensstemmelse mellem den brandtekniske dokumentation og kravene hertil, kan der foretages en udvidet kontrol. Karakter og omfang af en udvidet kontrol vil variere i hvert enkelt tilfælde alt efter, hvordan certificeringsorganet vurderer, den skal tilrettelægges. Det vil således afhænge af, hvilken uoverensstemmelse der er tale om, og hvad det kræver at bedømme denne.

Eventuelle fejl og mangler i dokumenterne, som er den certificeredes virke uvedkommende, indgår ikke i bedømmelsen. Formålet med en sådan udvidet kontrol er at fastlægge omfanget og graden af disse uoverensstemmelser, der skal ligge til grund for bedømmelsen, således at bedømmelsens resultat er sket på et tilstrækkelig oplyst grundlag.

Bedømmelsen skal dokumenteres skriftligt i en bedømmelsesrapport. En bedømmelsesrapport kan fx udarbejdes svarende til en brandteknisk kontrolrapport for brandteknisk dokumentation.

7.5.2.1. Kontrol af virke for certificeret brandrådgiver, der har virket i brandklasse 2

For brandrådgiver, der er certificeret til at virke i brandklasse 2, udtager certificeringsorganet, jf. § 34, stk. 1, hvert andet år et projekt, hvortil der er meldt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede brandrådgivers virke på grundlag af den information, den certificerede brandrådgiver indsender årligt til certificeringsorganet, jf. afsnit 7.3.

Projektet udtages på basis af den indsendte liste over de to seneste års projekter, som den enkelte certificerede brandrådgiver har virket på.

Projektet skal være et projekt, hvor den certificerede brandrådgiver har virket som udførende eller kontrollant i brandklasse 2.

Bedømmelsen skal omfatte en vurdering af, om vedkommende har virket som forudsat i certificeringsordningerne for certificerede brandrådgiver for brandklasse 2, jf. BR18, kapitel 32 og 34.

Såfremt den certificerede jf. § 29, stk. 1 ikke har indsendt oplysninger om et projekt i brandklasse 2 til certificeringsorganet, hvori vedkommende har virket indenfor en sammenhængende periode på 5 år, skal certificeringsorganet, jf. § 30, stk. 1 påse, at betingelserne for certificeringen jf. § 19 forsat er til stede.

 Der henvises i øvrigt til afsnit 7.5.1 og 7.5.2.

 7.5.2.2. Kontrol af virke for certificeret brandrådgiver, der har virket i brandklasse 3 og 4

For brandrådgiver, der er certificeret til at virke i brandklasse 3 og 4, udtager certificeringsorganet, jf. § 34, stk. 1 hvert andet år et projekt, hvortil der er meldt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede brandrådgivers virke på grundlag af den information, den certificerede brandrådgiver indsender årligt til certificeringsorganet, jf. afsnit 7.3.

Projektet udtages på basis af den indsendte liste over de to seneste års projekter, som den enkelte certificerede brandrådgiver har virket på.

Projektet skal være et projekt, hvor den certificerede brandrådgiver har virket som udførende eller kontrollant i den højeste brandklasse, som den certificerede brandrådgiver har virket i.

Bedømmelsen skal omfatte en vurdering af, om vedkommende har virket som forudsat i certificeringsordningerne for certificerede brandrådgiver for brandklasse 2 eller brandklasse 3 og 4, jf. BR18, kapitel 32 og 34 afhængig af det udvalgte projekt.

Såfremt den certificerede jf. § 29, stk. 1 ikke har indsendt oplysninger om et projekt i mindst brandklasse 3 og risikoklasse 3 til certificeringsorganet, hvori vedkommende har virket indenfor en sammenhængende periode på 5 år, skal certificeringsorganet, jf. § 30, stk. 1 påse, at betingelserne for certificeringen jf. § 20 forsat er til stede.

7.5.2.3. Kontrol af virke for certificeret brandrådgiver, der har virket som tredjepartskontrollant af brandforhold 

For brandrådgiver, der er certificeret til at virke som tredjepartskontrollant, udtager certificeringsorganet, jf. § 35, stk. 1 hvert fjerde år et projekt, hvortil der er meldt ibrugtagningstilladelse, til kontrol af den certificerede brandrådgivers virke på grundlag af den information, den certificerede brandrådgiver indsender årligt til certificeringsorganet, jf. afsnit 7.3.

Projektet udtages på basis af den indsendte liste over de fire seneste års projekter, som  den enkelte certificerede brandrådgiver har virket på.

Projektet skal være et projekt, hvor den certificerede brandrådgiver har virket som kontrollant for bygninger i brandklasse 3 eller 4, og hvor eftervisningen af brandkravene ikke alene baseres på bygningsreglementets vejledninger til kapitel 5 vedrørende præ-accepterede løsninger.

Bedømmelsen skal omfatte en vurdering af, om vedkommende har virket som forudsat i certificeringsordningerne for certificerede brandrådgiver for brandklasse 3 og 4, jf. § 20 eller til at udføre tredjepartskontrol for bygninger i brandklasse 4, jf. § 21.

Såfremt den certificerede jf. § 29, stk. 1 ikke har indsendt oplysninger om et projekt i brandklasse 4 og risikoklasse 3 til certificeringsorganet, hvori vedkommende har virket som tredjepartskontrollant indenfor en sammenhængende periode på 5 år, skal certificeringsorganet, jf. § 30, stk. 1 påse, at betingelserne for certificeringen jf. § 21 forsat er til stede.

Der henvises i øvrigt til afsnit 7.5.1 og 7.5.2.